Postępowanie sądowe

Akty wydane przez sądy państw UE

Problematyka uznawania orzeczeń, a więc wyroków, postanowień, ugód oraz nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw Unii Europejskiej regulowana jest przez przepisy zawarte w aktach prawa wspólnotowego. Precyzując – chodzi w tym miejscu o dwa unijne akty prawne, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 606/2013.

Nietrudno się tutaj domyślić, że w sposób oczywisty, związany z przynależnością do Unii Europejskiej, wynika z tych aktów odmienna regulacja dotycząca uznawania orzeczeń (takich jak wyroki, postanowienia, ugody itp.) sądów państw należących do Unii Europejskiej na terytorium innego państwa członkowskiego UE (w tym w Polsce), niż ma to miejsce w przypadku orzeczeń sądów z państw do Unii Europejskiej nienależących. Choć w obydwu przypadkach uznaje się, że orzeczenia sądu zagranicznego mogą być skuteczne w innym państwie, to same procedury prowadzące do uzyskania takiej skuteczności orzeczenia przyjmują już zupełnie odmienne formy.

W założeniu kwestie te pomiędzy państwami członkowskimi są o wiele mniej skomplikowane aniżeli ma to miejsce w pozostałych sytuacjach. Niebagatelne znaczenie ma jednak również sam skutek orzeczenia, inaczej bowiem rozpatruje się sprawy, które mogą skutkować roszczeniami niemajątkowymi a inaczej te związane z roszczeniami majątkowymi. Tutaj problem wydaje się bardziej skomplikowany, a więcej szczegółów na ten temat poniżej.

Co do zasady kwestie uznania orzeczenia sądu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium innego państwa należącego do Unii Europejskiej to opcja najbardziej komfortowa i jednocześnie najprostsza z możliwych. Skuteczność takiego orzeczenia następuje bowiem bezpośrednio po nadaniu mu tzw. Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Jest to proste postępowanie, w którym sąd danego państwa Unii Europejskiej wykorzystuje odpowiedni formularz do wypełnienia. Następnie przesyła Europejski Tytuł Egzekucyjny organowi odpowiedzialnemu za egzekucję orzeczeń w innym państwie członkowskim, gdzie przebywa pozwany lub przynajmniej znajduje się jego majątek. Sąd musi do tego dołączyć odpis oryginału orzeczenia oraz opcjonalnie tłumaczenie tytułu egzekucyjnego. Od tej chwili egzekucja w innym państwie członkowskim UE nie wiąże się już z koniecznością przeprowadzania dodatkowego postępowania mającego na celu stwierdzenie wykonalności orzeczenia.

Takie rozwiązanie stosuje się natomiast w wypadku uznawania wyroków pochodzących z sądów działających w państwach, które nie legitymują się członkostwem w Unii Europejskiej. Siłą rzeczy procedura jest tutaj zdecydowanie bardziej skomplikowana niż przy stosowaniu rozwiązań wewnątrzwspólnotowych. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, iż to swoiste uproszczenie w wypadku orzeczeń sądów krajów unijnych tyczy się głównie wywołanych wcześniej spraw o charakterze stricte niemajątkowym, bezspornym. Jeśli natomiast orzeczenie takie ma charakter majątkowy i może stać się dla przykładu podstawą egzekucji, przeprowadzenie we właściwym sądzie okręgowym postępowania stwierdzającego wykonalność takiego orzeczenia staje się obligatoryjne. Nie ma wówczas znaczenia fakt, czy orzeczenie pochodzi z sądu państwa Unii Europejskiej czy zostało wydane przez sąd państwa nienależącego do struktur wspólnotowych.

Kancelaria CGO Legal Counseling wśród swoich usług oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących uznawania i skuteczności wyroków, postanowień, ugód czy nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej w innych państwach członkowskich. Ustalany jest stan faktyczny oraz stan prawny, który pozwala określić dalsze sposoby postępowania z takim orzeczeniem. Kancelaria reprezentuje Klienta w całej procedurze oraz nadzoruje ją.

Więcej informacji z zakresu spraw dotyczących uznawania i skuteczności wyroków, postanowień, ugód, nakazów zapłaty wydawanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej udzielamy po kontakcie z nami – za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.