E-recepcja

Postępowanie sądowe

Dochodzenie kar umownych

Istotą kary umownej jest zapłata określonej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za szkodę, która wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Kara umowna pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania i tym różni się od naprawienia szkody na zasadach ogólnych, że należy się wierzycielowi w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej przez niego szkody.

W zakresie dochodzenia kar umownych, Kancelaria dokonuje w pierwszej kolejności badania czy na tle konkretnego stosunku umownego zachodzą przesłanki, od których łącznego spełnienia uzależnione jest skuteczne jej dochodzenie, tj.:

  • kara umowna była wyraźnie zastrzeżona w umowie;
  • zobowiązanie, którego treść określa umowa zostało naruszone w taki sposób, na wypadek który zastrzeżono karę umowną;
  • naruszenie zobowiązania stanowi następstwo okoliczności, za które kontrahent ponosi odpowiedzialność;
  • kary nie zastrzeżono na wypadek naruszenia zobowiązania pieniężnego.

W wyniku dokonania analizy stosunku prawnego i stwierdzenia, że zachodzą przesłanki ku wyegzekwowaniu kary umownej, Kancelaria prowadzi postępowanie przedsądowe oraz sądowe mające na celu jej dochodzenie od nierzetelnego kontrahenta. Należy również wskazać, iż możliwe jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o ile strony zastrzegły taką możliwość w umowie.

Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów, przeciwko którym dochodzone są kary umowne naliczone niesłusznie lub w nadmiernej wysokości. Na uwagę bowiem zasługuje, iż na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalne jest miarkowanie kary umownej. Sąd może na żądanie kontrahenta zmniejszyć karę umowną:

  • jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane;
  • jeżeli kara umowna jest rażąco wygórowana.

W celu uzyskania szczegółowych informacji – zapraszamy do kontaktu.