E-recepcja

Postępowanie sądowe

Europejski nakaz zapłaty

Celem postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty jest uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.

Przedmiotowe postępowanie umożliwia swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Należy wskazać, iż postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. W konsekwencji, przedmiotowe postępowanie stanowi niewątpliwie korzystną drogę dochodzenia należności przez przedsiębiorców zawierających relację handlowe z kontrahentami na terenie Unii Europejskiej. Niedopuszczalne jest jednak wydanie europejskiego nakazu zapłaty w sprawach:

  • skarbowych;
  • celnych;
  • administracyjnych;
  • dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywanie władzy publicznej;
  • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich;
  • związanych z upadłością, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań;
  • zabezpieczenia społecznego;
  • roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że sąd one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Europejski nakaz zapłaty jest wydawany wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez powoda i nieweryfikowanych przez sąd. Nakaz staje się wykonalny, chyba że pozwany wniesie sprzeciw do sądu wydania. Podkreślenia wymaga, iż europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania, jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez dodatkowej potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Przepis ten znosi tzw. procedurę exequatur (czyli uzyskiwania zezwolenia na wykonanie w jednym państwie wyroku wydanego w innym państwie), co znacznie przyspiesza i upraszcza postępowanie.

Kancelaria w pierwszej kolejności dokonuje wnikliwej analizy czy w konkretnym przypadku zachodzą uzasadnione przesłanki umożliwiające dochodzenie spornej należności w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Po pozytywnej weryfikacji okoliczności sprawy oraz stwierdzeniu, iż istnieją podstawy ku wydaniu europejskiego nakazu zapłaty, Kancelaria reprezentuje Klienta w przedmiotowym postępowaniu przed właściwym sądem, a także po jego uprawomocnieniu się w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje również pomoc w reprezentowaniu Klientów, przeciwko którym został wydany europejski nakaz zapłaty. W konsekwencji Kancelaria w imieniu Klienta wnosi sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty oraz reprezentuje go w dalszym postępowaniu.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat europejskiego nakazu zapłaty zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.