E-recepcja

Postępowanie sądowe

Postępowania polubowne (arbitrażowe)

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość zawarcia ugody w postępowaniu polubownym. Artykuł 1196 k.p.c. umożliwia zawarcie ugody stanowiącej przejaw dobrowolnego rozwiązania sporów mieszczących się w zakresie właściwości rzeczowej sądu polubownego (arbitrażowego).

W celu uczynienia danego sporu przedmiotem rozstrzygnięcia w postępowaniu polubownym, strony stosunku prawnego, z którego wyniknął spór, muszą wyrazić zgodę na jego poddanie rozstrzygnięciu sądu polubownego. Zgoda ta może wynikać z treści stosunku prawnego, a zatem może być wskazana w umowie łączącej strony w postaci tzw. zapisu na sąd polubowny lub też wynikać z odrębnej umowy, akcesoryjnej do głównego stosunku prawnego. Postępowanie polubowne zyskuje na popularności, ponieważ jest ono tańsze i szybsze niż postępowanie przed sądami państwowymi.

Klauzula zapisu na sąd polubowny z jednej strony wywiera skutek prawny w postaci przyznania sądowi polubownemu kompetencji do rozstrzygania sporu objętego umową, z zaś drugiej strony wyklucza sądownictwo powszechne.

Ustawodawstwo każdego z państw posiadającego regulacje dotyczące sądownictwa polubownego określa dziedziny, w jakich spory mogą być rozstrzygane w drodze arbitrażu. W Polsce zasadą jest, iż strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie arbitrażu wyłącznie spory o charakterze majątkowym, z wyjątkiem sporów o alimenty i sporów wynikających ze stosunku pracy.

Działalność Kancelarii nie ogranicza się wyłącznie do reprezentacji Klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Kancelaria świadczy także usługi zastępstwa procesowego przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) na obszarze całej Polski. Posiadamy doświadczenie w skutecznym sporządzaniu oraz egzekwowaniu zapisów na sąd polubowny obejmujący arbitraż zagraniczny.