E-recepcja

Postępowanie sądowe

Postępowanie nakazowe i upominawcze

Postępowanie cywilne nie jest jednolite, bowiem składa się z różnych postępowań, które charakteryzują się odmiennością podmiotów rozpoznających sprawy cywilne lub szczególną odrębnością postępowań w tych sprawach. Kodeks postępowania cywilnego przekazuje generalnie sprawy cywilne rozpoznawane w procesie do postępowania zwykłego, do poszczególnych postępowań odrębnych przekazuje zaś te sprawy mocą przepisów szczególnych. Spełnienie przesłanek określonych w przepisach wskazanej ustawy pozwala na zastosowanie wobec konkretnej sprawy przepisów o postępowaniu odrębnym.

Z postępowań odrębnych na szczególną uwagę zasługują postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze. Ich celem jest przyśpieszenie i uproszczenie drogi prowadzącej do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Postępowanie nakazowe

Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, zaś samo rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, natomiast okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu jednym z dokumentów:

  • dokumentem urzędowym;
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie budzą żadnych wątpliwości.

W przypadku dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym, niezwykle korzystnie wygląda kwestia fiskalna pozwu. Otóż opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wynosi tylko czwartą część opłaty stosunkowej, tj. ¼ od 5% wartości przedmiotu sporu.

Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są zarzuty, które pozwany ma obowiązek wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty. Zarzuty od nakazu zapłaty powinny zostać opłacone w wysokości trzy czwarte części opłaty stosunkowej, czyli ¾ od 5% wartości przedmiotu sporu.

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze może toczyć się w sprawach, w których powód dochodzi roszczenia o charakterze pieniężnym. Niezależnie od tego, czy w pozwie jest sformułowany wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli istnieją ku temu przesłanki, sąd jest zobowiązany do wydania takiego nakazu zapłaty „z urzędu”. W postępowaniu tym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Istnieje kilka sytuacji, w których nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany. Dzieje się tak zwykle, jeżeli według treści pozwu:

  • roszczenie jest oczywiście niezasadne;
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwości;
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest sprzeciw, w którym pozwany powinien wskazać, czy zaskarża w całości, czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody.

Windykacja należności

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przyspieszonych, umożliwiając im szybkie i tanie dochodzenie roszczeń. CGO Legal Counseling świadczy również pomoc prawną Klientom, przeciwko którym został wydany nakaz zapłaty, wnosząc w ich imieniu zarzuty lub sprzeciw oraz reprezentując ich w dalszym postępowaniu.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat postępowań upominawczych oraz nakazowych, zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem: postępowania polubowne.