E-recepcja

Postępowanie sądowe

Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze to jedna z wielu dziedzin, w których Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną. W sprawach z zakresu prawa pracy kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

W ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii przygotowują i opiniują dokumentację pracowniczą (w tym umowy o pracę, umowy dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umowy o zachowaniu poufności, kontrakty menedżerskie, umowy z członkami organów spółek), opracowują i negocjują wewnętrzne polityki, kodeksy i regulaminy, tj. układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kodeksy etyki, polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe.

Podejmujemy się reprezentacji interesów pracowników w sporze z pracodawcą. Pomagamy zarówno na etapie przedsądowym – negocjując warunki ugody z pracodawcą, jak i na etapie postępowania przed sądem pracy, m.in. w sprawach:

  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach;
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę;
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (zwolnienia dyscyplinarne);
  • odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (dyskryminacja);
  • odszkodowania z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu.

Kancelaria Prawna CGO Legal udziela swoim Klientom wsparcia prawnego również przy opracowaniu struktury zatrudnienia oraz jego restrukturyzacji. Doradzamy także w zakresie ustalania systemów wynagradzania i premiowania pracowników oraz kadry kierowniczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji – zapraszamy do kontaktu.