E-recepcja

Postępowanie sądowe

Windykacja należności

Terminowość dokonywanych płatności i płynność finansowa w sposób bezpośredni decydują o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorcy i jego ogólnej kondycji finansowej. Uczestnictwo Kancelarii prawnej we wszystkich etapach dochodzenia należności zdecydowanie zwiększa możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy. Nasze doświadczenie wskazuje, że monitoring płatności prowadzony przez Kancelarię prawną, skutecznie mobilizuje do sprawnego regulowania należności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy kompleksową obsługę wierzytelności.

Działania windykacyjne Kancelarii obejmują:
1. Reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności:

  • prowadzimy negocjacje przedsądowe z dłużnikami;
  • sporządzamy wezwania do zapłaty;
  • kierujemy wnioski o wszczęcie mediacji lub zawezwania do próby ugodowej.

2. Reprezentację w postępowaniu sądowym:

3. Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym:

  • opracowujemy wnioski egzekucyjne, w ramach których zlecamy podjęcie przez komorników sądowych konkretnych czynności egzekucyjnych;
  • sprawujemy nadzór nad prowadzoną egzekucją.

4. Uprzednie zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika:

  • kierujemy wnioski o zabezpieczenie roszczeń.

Prawnicy Kancelarii przed wszczęciem postępowania sądowego, w szczególności na etapie postępowania polubownego, starają się uzyskać odpowiednią dokumentację pozwalającą na wszczęcie i prowadzenie postępowania cywilnego na podstawie najbardziej korzystnych dla Klienta przepisów. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń przewiduje kilka rodzajów postępowań sądowych, mianowicie postępowanie zwykłe, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone oraz elektroniczne postępowanie upominawcze.

W postępowaniu nakazowym rozpoznawane są sprawy, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, natomiast okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu jednym z dokumentów:

  • dokumentem urzędowym;
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym powodu braku środków na rachunku bankowym.

W postępowaniu tym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym, co wyłącza konieczność oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej. W przypadku dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym, niezwykle korzystnie wygląda kwestia fiskalna pozwu. Otóż opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wynosi tyko czwartą część opłaty stosunkowej, tj. ¼ od 5% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo, nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Postępowanie upominawcze może toczyć się w sprawach, w których powód dochodzi roszczenia o charakterze pieniężnym. W postępowaniu tym, podobnie jak w postępowaniu nakazowym, sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Postępowanie uproszczone ma na celu przyspieszenie rozstrzygnięcia sprawy. Postępowanie to jest prowadzone w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10000,00 złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty oraz w sprawach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. W postępowaniu tym nie mają zastosowania przepisy, które mogłyby prowadzić do przedłużenia postępowania np. o dowodzie z opinii biegłego, o zmianie powództwa, o przekształceniach podmiotowych. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził regulacje mające za zadanie przyspieszenie rozpoznania sprawy np. ułatwienia w doręczeniu wezwań, zrzeczenie się doręczenia uzasadnienia wyroku, rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym.

Kancelaria prawna CGO Legal Counseling specjalizuje się w obsłudze Klientów, którzy chcą dochodzić zaległych płatności od swoich kontrahentów. Oferowane usługi obejmują doradztwo, ustalenie stanu faktycznego oraz prawnego, prowadzenie postępowania przedsądowego oraz sądowego – wliczając w to przygotowywanie odpowiednich pism procesowych oraz reprezentację w tych postępowaniach.

W razie chęci uzyskania dokładniejszych informacji na temat spraw o zapłatę zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.