E-recepcja

Postępowanie sądowe

Wykonywanie ugód sądowych i pozasądowych

Możliwości rozwiązań sporów jest wiele. Tylko niektóre z nich mają jednak zastosowanie, kiedy strony wykazują chęć do polubownego zakończenia konfliktu. Mowa tutaj o ugodach sądowych i pozasądowych.

Ugoda sądowa zawierana jest przed sądem, który nadzoruje jej zgodność nie tylko z przepisami prawa, ale także zasadami współżycia społecznego. Może ona zostać zawarta już w postępowaniu pojednawczym jako tzw. ugoda pojednawcza lub podczas postępowania sądowego – tzw. ugoda procesowa.

W przepisach kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie zaznaczona jest preferencja ustawodawcy w polubownym załatwianiu sporów. W pierwszej kolejności należy wskazać na przepis art. 10 k.p.c., który nakazuje sądowi dążyć do ugodowego załatwienia spraw, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Z kolei przepis art. 223 § 1 k.p.c. znajdujący zastosowanie w toku rozprawy wskazuje na powinność przewodniczącego w zakresie skłaniania stron do pojednania, które może się przejawiać w zawarciu ugody.

W przypadku uchylania się od wykonania ugody sądowej, strona może wystąpić o nadanie jej klauzuli wykonalności uzyskując tytuł wykonawczy. Wtedy wystarczy zgłosić się do komornika, aby ten rozpoczął egzekucję.

Ugoda pozasądowa jest dwustronną czynnością prawną, przez dokonanie której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Trzeba podkreślić, że ustawodawca określa jednocześnie cel czynionych między stronami ustępstw, które mogą się sprowadzać do:

  • Uchylenia niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między stronami;
  • Zapewnienia wykonania tych roszczeń;
  • Uchylenia istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości sporu.

Jeśli strona, mimo zawarcia ugody, nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, nie można zwrócić się bezpośrednio do komornika, a jedynie złożyć pozew do sądu. Oczywiście wydłuża to czas zaspokojenia swoich roszczeń.

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą Klientów w zakresie wykonywania zarówno ugód sądowych jak i pozasądowych. Zalicza się do tego samo wsparcie podczas przygotowywania ugody, jej zawarcia a także późniejszego egzekwowania – włączając w to współpracę z komornikiem.