Postępowanie sądowe

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja jest to dopuszczanie się przez przedsiębiorcę czynów nieuczciwej konkurencji, czyli działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Katalog działań uznanych za czyny nieuczciwej konkurencji został ujęty w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. Nr 153, poz. 1503). Przepis ten wymienia następujące czyny nieuczciwej konkurencji: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Wskazane wyżej czyny nieuczciwej konkurencji zostały wymienione w ustawie jedynie przykładowo, gdyż zakres czynów, jakie zachodzą w praktyce obrotu gospodarczego jest zbyt szeroki i niemożliwym byłoby stworzenie zamkniętego katalogu. W rezultacie kwestię uznania danego działania za czyn niedozwolony każdorazowo rozstrzyga sąd.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Najpierw poprzez analizę stanu faktycznego i stanu prawnego CGO Legal ustala czy zachodzą przesłanki do dochodzenia roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli zostanie to potwierdzone, Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań przedsądowych oraz sądowych na rzecz tych przedsiębiorców, których interes został zagrożony lub naruszony.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  • zaniechania niedozwolonych działań,
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych),
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści (na zasadach ogólnych),
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (tylko, jeśli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony).

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców pozwala również Kancelarii na reprezentowanie podmiotów dopuszczających się czynów nieuczciwej konkurencji.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem: Ochrona konkurencji.