E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

CIT a regulacje CFC

Regulacje dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych, są domeną nie tylko podatku dochodowego od osób fizycznych ale również podatku CIT. Regulacje CFC (ang. Controlled Foreign Company) regulują opodatkowanie zagranicznych podmiotów kontrolowanych. Co istotne, obecnie polskie regulacje obejmują nie tylko spółki ale również m.in. fundacje, trusty, inne podmioty nie mające osobowości prawnej. Każdą inwestycję zagraniczną należy sprawdzić pod kątem biznesowym oraz, co szczególnie ważne, podatkowym. Istotne są nie tylko regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ale również krajowe regulacje podatkowe.

Polska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na polskich rezydentów wiele obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych związanych z zagraniczną jednostką kontrolowaną. Są to m.in. coroczny obowiązek składania deklaracji dotyczących osiągniętych dochodów z inwestycji zagranicznej.

Celem przepisów CFC (ang. Controlled Foreign Company) jest zwalczanie inwestycji w krajach stosujących bardzo niskie lub zerowe opodatkowanie, tzw. rajów podatkowych. Regulacje polskie mają także na celu wdrożenie mechanizmów utrudniających unikanie opodatkowania m.in. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Regulacje CFC zostały wprowadzone w wielu krajach w stosunku do podatników podatku CIT oraz PIT.

Aby podmiot zagraniczny mógł zostać uznany za podpadający pod przepisy CFC musi spełniać łącznie trzy warunki:

  • Warunek udziału (pośredniego bądź bezpośredniego) kapitałowego, prawa głosu, uczestnictwa w zyski lub kontroli faktycznej;
  • Warunek pasywnych przychodów (co najmniej 33%) w roku podatkowym, pochodzących:

–     z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,

–     ze zbycia udziałów (akcji),

–     z wierzytelności,

–     z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

–     z części odsetkowej raty leasingowej,

–     z poręczeń i gwarancji,

–     z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

–     ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

–     z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, a także

–     z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

  • Warunek różnicy w zapłaconym podatku dochodowym pomiędzy krajem siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia a podatku potencjalnie należnym gdyby spółka była podatnikiem podatku zgodnie z art. 3 ust.1 podatku

Pamiętajmy, że regulacje CFC odnosimy zawsze do konkretnej relacji spółki polskiej do jednostki zagranicznej. Możliwa jest sytuacja, że dla jednego z trzech udziałowców spółki zagranicznej – regulacje CFC znajdą zastosowanie, a dla dwóch pozostałych nie. Możliwości zastosowania przepisów CFC powinno zostać badane indywidualnie dla każdego uczestnika zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez polskiego podatnika, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Spółka polska ma również obowiązek składania deklaracji CIT-CFC. Jest ona zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Eksperci podatkowi CGO Legal udzielą pomocy prawnej w ramach badania ryzyka CFC oraz zabezpieczą podatnika przez możliwością uznania podmiotu za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Prawnicy z działu podatkowego oraz spółek zagranicznych pomogą w realizacji ustawowych obowiązków związanych z zagranicznymi inwestycjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspieramy również przedsiębiorców w razie kontroli podatkowych lub postępowań, w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Zachęcamy do kontaktu.