E-recepcja

Prawo podatkowe

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najbardziej uproszczona forma opodatkowania w polskim prawie podatkowym. Polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Karta podatkowa dotyczy jedynie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – jednoosobową lub jako spółka cywilna. Istotnym ograniczeniem jest, że nie każda taka osoba fizyczna może skorzystać z rozwiązania w postaci karty podatkowej.

Uproszczona forma opodatkowania w tym wypadku tyczy się sześciu kategorii podmiotów. Zalicza się do nich m. in. działalność usługowo-wytwórczą, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami z wyłączeniem napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu. Dalej są to działalności usługowe w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi z wyłączeniem np. paliw silnikowych, działalność gastronomiczną, transportową (przy użyciu jednego pojazdu), rozrywkową i wolne zawody dotyczące zdrowia lub weterynarii. Szczegóły w tych kwestiach określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Korzyści i ograniczenia

Karta podatkowa zapewnia przedsiębiorcom z niej korzystającym szereg uproszczeń księgowych. Nie muszą np. prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych czy wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Mogą też odliczyć składki za ubezpieczenie zdrowotne. Muszą jednak wystawiać swoim klientom rachunki lub faktury, wpłacać podatek w określonych terminach i prowadzić indywidualne karty przychodów swoich pracowników.

Aby rozliczać się na podstawie karty muszą być zachowane określone w ustawie limity zatrudnienia. W tym samym czasie nie można prowadzić innej działalności gospodarczej. Współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. Niedozwolone jest również wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. Ponadto nie można korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania powinien odbyć się przez rozpoczęciem działalności gospodarczej lub jeśli się już takową prowadzi – do 20 stycznia danego roku ze skutkiem również na kolejne lata.

CGO Legal świadczy usługi z zakresu pomocy przedsiębiorcom przy wyborze karty podatkowej jako sposobu opodatkowania. Ustala stan faktyczny, stan prawny, wspomaga w kompletowaniu odpowiednich dokumentów i zgłoszeniu tego faktu do właściwych organów.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat karty podatkowej zapraszamy do kontaktu.