E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Reprezentacja podatników przed organami administracji podatkowej – postępowania podatkowe

Polskie prawo podatkowe bez wątpienia należy do tych gałęzi prawa, które mają bardzo skomplikowany i niejednoznaczny charakter. Wszelkiego rodzaju błędy pojawiające się po stronie podatnika mogą pociągać za sobą daleko idące konsekwencje na gruncie czysto podatkowym, jak i karno-skarbowym. W związku z powyższym wskazane jest legitymowanie się fachową wiedzą i odpowiednimi kwalifikacjami przez osoby reprezentujące strony postępowań administracyjnych.

Postępowania podatkowe

Organy administracji podatkowej prowadzą zróżnicowane działania na szeroką skalę w zakresie kontroli terminowości i wysokości odprowadzanych na rzecz administracji należności. Obecnie przedsiębiorcom nie są obce pojęcia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy też postępowania podatkowego. Mają one na celu ustalenie czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków względem państwa. Jeśli natomiast tego nie robi – przymuszają do ich wykonania. Tym niemniej zawiłości proceduralne, terminy kontroli, obowiązki organu wynikające z trybu i sposobu prowadzenia postępowania często – ze szkodą dla obywateli – nie są im znane. Warto pamiętać, że często zdarzają się sytuacje, w których postępowania podatkowe wszczynane są przez podatnika, a nie z inicjatywy organu. Jednym z takich przypadków jest chęć uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Niezależnie od powodu wszczęcia postępowania, warto rozważyć skorzystanie z usługi profesjonalnej pomocy prawnej. Gwarantuje to zabezpieczenie prawidłowego tj. z uwzględnieniem praw podatnika lub płatnika – przebiegu postępowania.

Kancelaria CGO Legal Counseling świadczy kompleksowe usługi z zakresu reprezentacji Klientów przed wszelkimi organami administracji podatkowej, a także przed sądami administracyjnymi. W ramach reprezentacji zajmujemy się ustalaniem stanu faktycznego oraz stanu prawnego, sporządzaniem opinii prawnych oraz pism procesowych. Oferujemy również pomoc przy kompletowaniu właściwej dokumentacji oraz przy kontakcie z organami podatkowymi. Jeśli jest to konieczne zajmujemy się również sporządzaniem odwołań od decyzji tych organów.

Pomożemy każdemu z klientów wybrać optymalną drogę administracyjną i sądowo-administracyjną w danej sprawie. Doradzimy czy warto podejmować określone decyzje biznesowe mając na względzie „sytuację podatkową klienta”. Zbadamy, czy istnieje szansa uzyskania odszkodowania za bezprawne działanie lub zaniechanie organów administracji podatkowej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat usług z zakresu reprezentacji podatników przed organami administracji podatkowej zapraszamy do kontaktu.