E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Strategie działania w postępowaniu podatkowym

Postępowanie podatkowe jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej wyczerpujących  wydarzeń dla podatników. W przeciwieństwie do kontroli, postępowanie podatkowe może prowadzić bezpośrednio do konieczności np. zapłaty podatku wyższego od wskazanego w deklaracji. Dlatego ważne jest, aby obrać odpowiednie strategie działania w postępowaniu podatkowym.

Postępowanie podatkowe może zostać wszczęte na żądanie strony lub z urzędu. Postępowanie podatkowe może zostać wszczęte także po tym jak organ podatkowy zakończył kontrolę w naszym przedsiębiorstwie. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Aktywne działanie już na poziomie kontroli podatkowej daje szanse na uniknięcie postępowania – zgodnie z art. 165b § 2 Ordynacji podatkowej, organ nie wszczyna postępowania w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

Ustalenie stanu faktycznego

Ciężar ustalenia stanu faktycznego ciąży na organie podatkowym, który postępowanie podatkowe prowadzi. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8.2.2012 r., syg. II FSK 1498/10:

Wynikająca z art. 122 OrdPU zasada prawdy obiektywnej wymaga, aby organy podatkowe podjęły wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Ramy działania tej zasady w postępowaniu podatkowym wyznacza norma prawa materialnego, która ma być zastosowana w indywidualnej sprawie.

Oczywiste jest, że mądra współpraca z organem podatkowym może być korzystna dla obu stron. Pamiętajmy jednak, że nie należy wyręczać organów w celu ustalenia stanu faktycznego. Zebranie materiału dowodowego nie jest naszym zadaniem. Postępowanie powinno doprowadzić do zrekonstruowania konkretnego stanu faktycznego, czyli powinno obejmować te fakty i dowody, które mają prawne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej w danej sprawie w stosunku do podatnika będącego stroną.

Zgodnie z art. 180 §1 Ordynacji podatkowej:, Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.  Z praktyki, najbardziej pożądanymi dowodami będą m.in. księgi podatkowe, opinie biegłych, zeznania świadków. Często materiałem dowodowym w postępowania będą zeznania np. byłych pracowników, z którymi byliśmy w konflikcie lub naszych kontrahentów. Warto wskazać, że ustawa nie wartościuje poszczególnych dowodów w postępowaniu – analizy i oceny materiały dokonuje organ. Warto wcześniej przygotować pracowników lub inne osoby których zeznania będą miały znaczenie dla sprawy.

Strategia

Strategia, którą obierzemy w trakcie kontroli będzie miała fundamentalne znaczenie do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Musimy wziąć pod uwagę różne czynniki, które mogą mieć znaczenie dla postępowania. Czy mamy do czynienia z przedawnieniem? Na które postanowienie przysługuje nam zażalenie, a które naprawdę warto zażalić? Które dowody będą pracowały na naszą korzyść?

Te i inne pytania, powinny być decydujące gdy wybieramy strategie działania w postępowaniu podatkowym. Eksperci CGO Legal wskażą Państwu prawidłowa drogę postępowania i możliwości skutecznej obrony w postępowaniu podatkowym. Pomożemy przygotować skuteczną obronę, pod względem wskazania dowodów, które będą skuteczne w walce z organem podatkowym, jak również przygotowania pracowników, jak i przedsiębiorstwa do postępowania podatkowego. Każda sprawa podatnika rozpatrywana jest indywidualnie, przez co szanse na pozytywne rozstrzygnięcie już w pierwszej instancji wzrasta. Jeżeli jednak jesteście już Państwo po niekorzystnej decyzji i rozważacie odwołanie do wyższej instancji. Specjaliści CGO Legal pomogą w analizie rozstrzygnięcia organu oraz wskazania błędów i niedopatrzeń organu pierwszej instancji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w postępowaniu podatkowym, zapraszamy do biur w Łodzi i Warszawie, bądź kontaktu telefonicznego.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem: Reprezentacja podatników przed organami administracji podatkowej – postępowania podatkowe.