E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Struktury wspólnego inwestowania

Podstawowym celem wspólnego inwestowania jest odnoszenie korzyści finansowych wynikających z takiego działania. Fundusze inwestycyjne pełnią na rynku nie tylko rolę inwestorów, ale także pośredników finansowych czy emitentów – stąd reprezentują zarówno popyt jak i podaż na pieniądz.

O ile uczestnikami zbiorowo lokującymi środki pieniężne w funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne jak i podmioty bez osobowości prawnej, to sam fundusz przyjmuje już formę osoby prawnej.

Fundusz taki to instytucja wspólnego inwestowania, która zbiera środki finansowe od wielu inwestorów. Tym samym dysponuje znacznie większymi możliwościami niż każdy z tych inwestorów samodzielnie. Wysoki majątek pozwala zaś na wiele inwestycji (np. w lokaty). Dzięki temu spadek wartości jednej z takich „części składowych” nie wywoła wielkich strat dla wszystkich uczestników funduszu.

Podstawowym podziałem funduszy jest ten ze względu na ich rodzaj. Dotyczy on funduszy otwartych, a więc takich, do których można w każdym momencie przystąpić jak i z nich wystąpić. Natomiast drugi rodzaj to fundusze zamknięte, które tak elastycznych zmian nie przewidują. Innym podział odnosi się do typów funduszy, których wyróżnia się wiele. Między innymi fundusze rynku pieniężnego, papierów dłużnych czy stabilnego wzrostu. Różnią się one zwykle poziomem bezpieczeństwa inwestycji jak i tym, w co się inwestuje.

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie spraw wspólnego inwestowania, w tym – jak i w co najlepiej inwestować.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.