Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Organ podatkowy może zabezpieczyć wykonanie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności na majątku podatnika, jak również na majątku wspólnym małżonków. Ordynacja podatkowa zezwala na takie działanie. Warunkiem natomiast jest zajście obawy, że zobowiązanie podatnika nie zostanie wykonane. Ma to miejsce w szczególności, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymaganych zobowiązań publicznoprawnych. Inny przypadek to zbywanie majątku, przez co egzekucja może być utrudniona lub udaremniona (art. 33 Ordynacji podatkowej). Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może zostać dokonane podczas postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Od decyzji o zabezpieczeniu, przysługuje odwołanie.

Wydanie decyzji

Dla przedsiębiorców majątkiem tym mogą być maszyny, samochody, elektronika, nieruchomości czyli dobra których brak utrudnia, bądź uniemożliwia prowadzenie działalności. W takim wypadku decyzja organu podatkowego może być końcem naszego biznesu. Elementy których brak utrudnia, bądź uniemożliwia prowadzenie działalności.

Decyzja o zabezpieczeniu może zostać wydana przed wydaniem decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania lub określającej wysokość zwrotu podatku. W tym wypadku organ podatkowy podaje przybliżoną wartość zobowiązania podatkowego, które podlegać będzie zabezpieczeniu. Powinien on jednak stosować to rozwiązanie rzadko i po spełnieniu surowych warunków. Powoduje ono bowiem głęboką ingerencję w stan majątkowy podatnika oraz wysoką dolegliwość zabezpieczenia. Niestety, w praktyce organy podatkowe nie respektują przepisów w pełni.

Zgodnie z art. 33 Ordynacji podatkowej, zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może być stosowane jedynie, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, a w szczególności, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymaganych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Takie czynniki jak np. wysokość zobowiązania podatkowego, zmniejszenie przychodów podatnika nie mogą stanowić samodzielnej przesłanki do zastosowania zabezpieczenia.

Orzecznictwo

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Bydgoszczy, z dnia 20 maja 2008 r. (I SA/Bd 122/08): Pomniejszanie majątku nie jest równoznaczne z jego nie powiększaniem, a tylko tak zakreślono pojęcie „uzasadnionej obawy” nie wykonania zobowiązania, wynikającej z działań podatnika w zakresie swego majątku. Należy wskazać jeszcze jedno istotne orzeczenie WSA w Poznaniu z dnia 8 lutego 2007 r. (I SA/Po 1358/06): Sam fakt prowadzenia postępowania kontrolnego wobec podatnika, ani nawet wysoka kwota przewidywanej zaległości podatkowej nie stanowi okoliczności uzasadniającej dokonanie zabezpieczenia wykonania zobowiązania na majątku podatnika w rozumieniu art. 33§ 1 Ordynacji podatkowej.

Organy skarbowe często nie respektują wymogów określonych w art. 33 Ordynacji podatkowej. Warunkiem fundamentalnym jest uzasadniona obawa, że [zobowiązanie podatkowe] nie zostanie wykonane. Uzasadniona obawa musi się opierać na materiale dowodowym zebranym przez organ podatkowy. Stan faktyczny indywidualnej sprawy podatnika, musi uzasadniać obawę, że wykonane zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Organy podatkowe, które wydają decyzje o zabezpieczeniu podczas kontroli podatkowej, powołują się często m.in. o abstrakcyjne pojęcie „ryzyka” niewykonania zobowiązania, lub powielają w uzasadnieniu treść przepisu.

Możliwe jest też, odwołanie się do czynności podatnika (np. spółki sprzedającej środki trwałe). Organy jednak nie mogą uznać takiego działania za zbywanie majątku mające utrudnić lub udaremnić egzekucję. Taką sprawę musiał rozstrzygnąć wyrokiem WSA w Łodzi, dnia 2 kwietnia 2008 r. (I SA/Łd, 243/08) który stwierdził: Podatnik sprzedający środki trwałe na zasadach rynkowych, uzyskujący realne ceny i niedokonujący tego w pośpiechu, nie może być traktowany, jako podmiot, który wyzbywa się majątku po to, aby uniemożliwić egzekucję zobowiązań podatkowych.

Odwołanie

Podatnicy, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, mogą odwołać się od decyzji o zabezpieczeniu. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej, Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pamiętajmy, że na sporządzenie odwołania mamy tylko 14 dni od doręczenia decyzji. Mała ilość czasu oraz wymóg precyzji w sporządzeniu odwołania może skutecznie blokować podatnika w dochodzeniu swoich praw przed organem podatkowym drugiej instancji.

Jak widać, do sporządzenia skutecznego odwołania od decyzji o zabezpieczeniu potrzebujemy specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, pozostaje nam walka w sądzie administracyjnym. Wtedy zabezpieczenie może trwać miesiącami. Nasi eksperci chętnie pomogą w sporządzeniu profesjonalnego i skutecznego odwołania od decyzji o zabezpieczeniu. Dzięki temu będą mogli się Państwo uchronić się przed dodatkowymi kosztami i stratą czasu,

Postępowanie podatkowe, oraz związana z nim decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego to skomplikowana procedura. W procedurze tej stroną silniejszą jest Fiskus. Z pomocą naszej kancelarii podatkowej te proporcje uda się odwrócić.  Wskażemy błędy organów podatkowych i doprowadzimy do pozytywnego rozpatrzenia odwołania.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź