Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii. Zajmujemy się prawem imigracyjnym wspierając działy HR małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Na przestrzeni lat udało nam się zebrać zespół świetnych specjalistów z zakresu procedur legalizacyjnych oraz prawa pracy. Nasz dział Mobility stosuje nowoczesne metody komunikacji zarówno z przedstawicielami pracodawcy jak i cudzoziemcem zapewniając efektywny przebieg procesu legalizacyjnego.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Uzyskiwanie zezwoleń na pracę

Wyróżnia się kilka typów zezwoleń ze względu na właściwość miejscową:

 • typ A, typ B – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy
 • typ C – ze względu na siedzibę podmiotu, do którego oddelegowano danego cudzoziemca
 • typ D – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na którego rzecz wykonywana jest usługa – jeśli jednak siedziba lub miejsca zamieszkania mieści się zagranicą, to wskazuje się miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski
 • typ E – główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przyszły pracownik jest obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy,
 • zatrudnienie nie dotyczy prac sezonowych, na które należy uzyskać osobne zezwolenie,
 • cudzoziemiec rozpocznie pracę nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej (prezes,
  wiceprezes, członek zarządu), prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-
  akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników,
  wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.490,00 zł brutto na miesiąc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 22,80 zł brutto za godzinę).

Uzyskiwanie jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy. Jednocześnie musi spełniać poniższe warunki:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Polski ustawodawca w treści przepisów wskazuje podstawy do ubiegania się przez cudzoziemca o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, są to m. in.:

 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się w ramach studiów wyższych
 • prowadzenie badań naukowych
 • zezwolenie na pobyt czasowy pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w CGO Legal

W imieniu naszych Klientów analizujemy skutki prawne i biznesowe związane z zawarciem konkretnej umowy oraz oceniamy potencjalne ryzyko z tym związane. Ponadto oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz dokumentów pracowniczych pod kątem kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z pracownikami. Służymy bieżącym doradztwem prawnym, przygotowujemy pisma procesowe. Dzięki pomocy naszych doświadczonych pełnomocników procesowych Klient może być pewny, że jego interes jest chroniony z należytą starannością.

Na naszą pomoc mogą liczyć również pracodawcy, którzy stoją przed trudną decyzją o zastosowaniu zwolnień indywidualnych i grupowych. Dopilnujemy, aby cały proces przebiegł zgodnie z prawem, zapewnimy niezbędną reprezentację w toku negocjacji z organizacjami związkowymi oraz przygotujemy właściwą dokumentację.

Dzięki nam zaczniesz zatrudniać bezpieczniej!

Jeżeli Twoja firma potrzebuje wsparcia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy dostępne rozwiązania i pomożemy Ci wybrać to, które w danej sytuacji będzie najskuteczniejsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym dziale Mobility zapraszamy na dedykowaną stronę internetową.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź