Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej cgolegal.pl (dalej jako: „Serwis”) jest dla nas istotna. Szanując Twoje prawa oraz respektując obowiązujące przepisy prawa zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

W niniejszym dokumencie (dalej jako: „Polityka Prywatności”) wyjaśniamy m.in. jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym Serwisie. Są tu też informacje o tym jakie przysługują Ci prawa jako osoby, której dane osobowe przetwarzamy. Osoby korzystające z Serwisu są w Polityce Prywatności określane jako: „Użytkownicy”.

Zapewniamy, że pozyskane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i w uzasadnionych celach. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą odpowiednio chronione. Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej także „RODO”.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest administrator Serwisu CGO LEGAL Chajdas Gawlak Owczarek sp.k. z siedzibą w Łodzi (90-562), przy ul. Łąkowej 3/5 (dalej jako: „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

Kontakt z Administratorem jest też możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

II. Jak zbieramy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane osobowe na różne sposoby, m.in.

 • gdy korzystasz z Serwisu, np. kiedy rejestrujesz konto albo zapisujesz się na Newsletter;
 • gdy kontaktujesz się z nami np. za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie;
 • gdy my kontaktujemy się z Tobą np. gdy poprosimy Cię o wyrażenie opinii o zakupionej przez Ciebie usłudze;
 • w sposób automatyczny np. poprzez zapisywanie plików cookie w urządzeniach końcowych.

III. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i przez poniższe okresy:

Cel przetwarzania danychPodstawa przetwarzania danychOkres przechowywania danychWymóg podania danych (umowny* lub ustawowy**)
Rejestracja i prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie.Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)Od dnia rejestracji Konta do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika lub przez Administratora.Umowny
Zawarcie i wykonanie Umowy SprzedażyArtykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)Okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży.Umowny
Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem formularzy Serwisu.Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie.Umowny
Świadczenie usługi NewsletterArtykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)Do dnia rezygnacji z usługi Newsletter przez Użytkownika (odwołania zgody)Umowny
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem SerwisuArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (co do zasady nie dłużej niż 6 lat)nie dotyczy
Wyrażenie przez Użytkownika opinii zakupionym Produkcie. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Nie dłużej niż przez okres dostępności danego Produktu w naszej ofercie handlowej.nie dotyczy
Cele analityczne i statystyczne. Ulepszanie oferowanych przez nas Usług.Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Nie dłużej niż 5 lat od dnia zebrania danych osobowych.nie dotyczy
Rozliczanie transakcji oraz prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazujący przechowywanie dokumentów rachunkowych lub podatkowych.Ustawowy
Rozpatrywanie reklamacjiArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)Okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń wynikających ze zgłoszonej reklamacjiUstawowy

*jeśli wymóg podania danych jest umowny oznacza to, że podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z nami lub świadczenia usługi przez nas na Twoją rzecz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z nami lub brak możliwości świadczenia usługi przez nas.

**jeśli wymóg podania danych jest ustawowy oznacza to, że podanie danych jest konieczne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas. Niepodanie danych uniemożliwi nam wykonanie tych obowiązków i może stanowić podstawę do odmowy świadczenia danej usługi na Twoją rzecz.

IV. Newsletter

W ramach Newslettera będziemy Ci dostarczać – za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje handlowe, dotyczące naszych ofert lub usług.

Aby zapisać się na Newsletter, powinieneś skorzystać z odpowiedniego okienka w Serwisie oraz:

 • podać nam swój adres e-mail;
 • zaakceptować treść Polityki Prywatności.

Newsletter będziemy Ci dostarczać przez czas nieokreślony, od dnia w którym się na niego zapisałeś.

Możesz w każdej chwili wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie nam oświadczenia o rezygnacji Newslettera na nasz kontaktowy adres poczty elektronicznej.

V. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez nas podmiotom trzecim (tzw. odbiorcom). Przekazywanie danych będzie niezbędne do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, świadczenia innych naszych usług w ramach Serwisu lub ulepszania funkcjonalności Serwisu oraz do wywiązania się przez nas z zawartych umów.

Kategorie odbiorców, którym możemy przekazać Twoje dane osobowe są następujące:

 • Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, hostingu itp.);
 • Dostawcy usług rachunkowo-księgowych, prawnych i doradczych zapewniający nam wsparcie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
 • Podmioty zajmujące się reklamą oraz pomiarem reklamy, którzy świadczą nam usługi z zakresu targetowania i pomiaru reklam online;
 • Organy władzy publicznej – jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy decyzji odpowiedniego organu władzy publicznej.

Dane osobowe mogą być także udostępniane odbiorcom w związku z korzystaniem w ramach Serwisu z plików cookies (pkt VIII. Polityki Prywatności).

VI. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą wobec przetwarzania jej danych osobowych, opartego o nasz prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym profilowania na tej podstawie;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Z uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skorzystać poprzez kontakt z Administratorem – na dane kontaktowe wskazane w pkt I. Polityki Prywatności.

VII. Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W tym rozdziale Polityki Prywatności, znajdują się informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

W ramach Serwisu, stosowane są różne rodzaje cookies i w następujących celach:

 • „Niezbędne” pliki cookies. Te cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszego Serwisu i korzystanie z Usług. Bez tych plików cookies korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe albo usługi, z których chcesz korzystać mogą być niedostępne.
 • Pliki cookies poprawiające wydajność i analityczne. Te pliki, zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu, tworzenia anonimowych statystyk i pozwalają nam ulepszyć funkcjonowanie Serwisu.
 • Funkcjonalne pliki cookies. Te cookies umożliwiają zapamiętanie wyborów dokonanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i usług jak również uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła);

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownika mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, np. sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

VIII. Postanowienia końcowe

Administrator może z ważnych powodów zmienić postanowienia Polityki Prywatności np. gdy zmienione będą funkcjonalności Serwisu lub zakres świadczonych przez Administratora Usług, jeśli zmienią się obowiązujące przepisy prawa lub jeśli zmienią się dane Administratora.

Administrator zawiadomi Użytkowników o zmianie Polityki Prywatności poprzez:

 • komunikat widoczny przez Użytkownika po otwarciu głównej strony internetowej Serwisu oraz link do treści nowej Polityki Prywatności;
 • przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Polityki Prywatności wraz z odnośnikiem do tekstu jednolitego Polityki Prywatności pocztą elektroniczną.

Jeśli będziesz dalej korzystał z Serwisu i naszych usług po wprowadzeniu zmian, uznamy że zgodziłeś się na zmiany w Polityce Prywatności.

Biuro rachunkowe Łódź