Prowadzenie biznesu w Polsce w 2023 roku

Prowadzenie biznesu w Polsce w 2023 roku
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Prowadzenie biznesu w Polsce z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Wzrastające ceny, galopująca inflacja oraz ciągłe zmiany przepisów to przyczyny, które zmuszają wielu przedsiębiorców do zamknięcia biznesu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany obowiązujące od 2023 roku oraz preferencje podatkowe, z których mogą skorzystać osoby prowadzące biznes w Polsce.

Spis treści

Prowadzenie biznesu w Polsce – tax incentives

1. IP BOX

Ulga IP BOX odliczana jest od podstawy obliczenia podatku. Stwarza ona możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku. Odnosi się do dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez podatnika. Katalog praw objętych preferencją IP BOX jest zamknięty.

By móc skorzystać z ulgi IP BOX, należy:

 • zidentyfikować posiadane prawa własności intelektualnej,
 • ocenić, czy zostały one wytworzone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej,
 • obliczyć tzw. kwalifikowany dochód z praw własności intelektualnej,
 • ustalić podstawę opodatkowania preferencyjną stawką ulgi IP BOX, którą stanowi suma wszystkich kwalifikowanych praw.

Na skutek zmian wprowadzonych w ubiegłym roku obecnie możliwe jest łączenie ulgi IP BOX oraz ulgi B+R.

2. B+R

Ulga B+R to narzędzie, które ma na celu stymulowanie wzrostu innowacyjności biznesów prowadzonych w Polsce. Istotą ulgi B+R jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

Od 2023 roku podatnicy mają możliwość skorzystania z nowej preferencji, która stanowi uzupełnienie ulgi B+R. W praktyce polega ona na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R. Najważniejszym warunkiem stosowania preferencji jest to, aby zatrudniony (lub zleceniobiorca) realizował działania typu B+R przez co najmniej połowę swojego całego czasu pracy.

3. Estoński CIT

Zryczałtowany podatek od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT, to preferencyjny system opodatkowania firm podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wybierając estoński CIT, firma nie musi płacić podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie podziału zysku i przeznaczeniu go na wypłaty dla wspólników.

By przejść na zryczałtowany podatek CIT, spółka musi obecnie spełnić następujące warunki:

 • wspólnikami muszą być osoby fizyczne,
 • firma musi osiągnąć minimalny poziom zatrudnienia.

Od stycznia 2023 roku złagodzony został drugi z wymienionych warunków. Dopuszczono możliwość jego spełnienia umowami innymi niż umowa o pracę.

Ponadto:

 • doprecyzowano termin zawiadomienia organu podatkowego o przejściu na estoński CIT,
 • określono, że zobowiązanie podatkowe będzie powstawać zawsze do końca I kwartału kolejnego roku podatkowego,
 • zmieniono zasady kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem biznesu w Polsce.

4. Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia dla osób prowadzących biznes w Polsce, który został wprowadzony ustawą o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku.

1 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Rozporządzenie ma na celu doprecyzowanie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji poprzez wprowadzenie takich zmian, jak:

 • zachowanie redukcji progu wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – przedłużono redukcję (o 50%) minimalnych wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców realizujących określone typy inwestycji początkowej; do grona przedsiębiorców mogących skorzystać z reedukacji dołączyli mikro i mali przedsiębiorcy,
 • nowe zasady rozliczania pomocy – wprowadzono regulację, zgodnie z którą wsparcie przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu biznes w Polsce dopiero począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy,
 • zmiany w kryteriach jakościowych – doprecyzowano część zapisów ustawy, m.in. wskazano, że kryterium dotyczące tworzenia instalacji OZE zostanie spełnione, o ile nowa inwestycja obejmować będzie utworzenie instalacji OZE o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie, a także dookreślono kwestię okresu utrzymania nowych miejsc pracy.

Prowadzisz swój biznes, ale liczba zmian w prawie Cię przerasta i obawiasz się o jego powodzenie?

Nasz zespół specjalistów poprowadzi Cię przez labirynt zmian i doradzi, o co należy zadbać i z jakich ulg możesz skorzystać. Przygotuje indywidualny plan działania, aby Twoja działalność mogła się rozwijać zgodnie z obowiązującym prawem, bez uszczerbku dla budżetu. Zapraszamy do kontaktu!

Prowadzenie biznesu w Polsce – istotne zmiany w 2023 roku

1. Podsumowanie zmian w prawie podatkowym

Rozpoczęcie 2023 roku dla osób prowadzących biznes w Polsce wiąże się z licznymi zmianami w prawie podatkowym.

Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • brak amortyzowania lokali mieszkalnych – podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach prowadzenia biznesu w Polsce, od 2023 roku nie mogą amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych,
 • nowa skala podatkowa – od 2023 roku stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi 12% do kwoty 120 000 złotych i 32% od nadwyżki ponad 120 000 złotych,
 • nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego – od 2023 roku podatnicy składają płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie lub w inny sposób przyjęty u danego płatnika,
 • nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku – w 2023 roku płatnik ma obowiązek pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę, która stanowi nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeśli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia,
 • wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym – od 2023 roku rozszerzeniu uległ katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Jak płacić niższe podatki, prowadząc biznes w Polsce? Odpowiedź znajdziesz w artykule Optymalizacja podatkowa 2023.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, a także chroni pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek.

Wraz z rozpoczęciem 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do kwoty 3 490 złotych. To o 480 złotych więcej niż w roku poprzednim. Z kolei stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80 złotych.

Osoby prowadzące biznes w Polsce powinny mieć na uwadze, że to nie koniec zmian w tym zakresie w bieżącym roku. Od dnia 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3 600 złotych. Oznacza to podwyżkę o 590 złotych w stosunku do ubiegłego roku. Stawka godzinowa wzrośnie natomiast do kwoty 23,50 złotych.

 Minimalne wynagrodzenieStawka godzinowa
Od dnia 1 stycznia 2023 roku3 490 zł brutto22,80 zł brutto
Od dnia 1 lipca 2023 roku3 600 zł brutto23,50 zł brutto
Minimalne wynagrodzenie w Polsce 2023

3. Polska Fundacja Rodzinna

Prace nad ustawą o fundacji rodzinnej trwały od kilku lat. 26 stycznia 2023 roku Sejm przekazał ustawę do podpisu przez Prezydenta RP.

Idea fundacji rodzinnej opiera się na formalnym odseparowaniu biznesu i rodziny. Ma ona pełnić funkcję skarbca rodzinnego. Celem utworzenia fundacji rodzinnej jest zapewnienie rodzinie środków finansowych, realizowanie wizji fundatora i dbanie o przyjęte przez niego wartości. Fundacja rodzinna jest więc środkiem do celu, czyli prowadzenia biznesu w Polsce przez pokolenia.

Jako zalety fundacji rodzinnej należy wskazać:

 • możliwość wycofania się fundatora z aktywnego prowadzenia biznesu w Polsce bez utraty dochodów,
 • finansowe zabezpieczenie członków rodziny,
 • oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych,
 • ochrona majątku,
 • efektywne zarządzanie majątkiem,
 • planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Podsumowanie

Prowadzenie biznesu w Polsce to nie lada wyzwanie. Wie o tym również ustawodawca, który stale proponuje przedsiębiorcom nowe rozwiązania mające na celu wsparcie ich w prowadzeniu działalności. Wśród tego typu narzędzi należy wymienić liczne ulgi podatkowe, stworzenie Polskiej Strefy Inwestycji czy fundacji rodzinnej. Z kolei ochronę pracowników zapewnia poprzez coroczne ustalanie minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź