Ulga B+R (badawczo-rozwojowa). Na czym polega i jak z niej skorzystać?

Ulga B+R (badawczo-rozwojowa). Na czym polega i jak z niej skorzystać?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to jeden z kluczowych mechanizmów wsparcia innowacyjności w polskim systemie podatkowym. Skierowana do przedsiębiorców inwestujących w rozwój i badania, stanowi zachętę do innowacji.

W tym artykule omawiamy, czym dokładnie jest ulga B+R, kto może z niej skorzystać, jakie zasady jej stosowania obowiązują oraz jakie korzyści może przynieść jej wdrożenie przez specjalistyczną kancelarię. Dowiedz się, jakie koszty kwalifikują się do odliczenia i jak obliczyć wysokość ulgi, aby maksymalizować korzyści z prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Ulga B+R. Na czym polega działalność badawczo-rozwojowa?

Warunek rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej stanowi prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo-rozwojowa to wszystkie działania nakierowane na zwiększenie stanu wiedzy i rozwój danej dziedziny.

Zgodnie z ustawową definicją jest to działalność:

 • twórcza,
 • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej wskazuje, że do rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie jest konieczne prowadzenie skomplikowanych badań naukowych, wystarczą same prace rozwojowe.

Badania naukowe to działalność obejmująca:

 • badania podstawowe – składają się na nie prace empiryczne lub teoretyczne, które mają na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 • badania aplikacyjne – prace, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei przez prace rozwojowe rozumie się działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Ulga B+R - monitory

Ulga B+R. Komu przysługuje ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga badawczo-rozwojowa dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i rozliczają się:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej nie jest istotna wielkość firmy. Z odliczenia mogą skorzystać zarówno mikrofirmy, jak i wielkie korporacje. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność. Koszty te to tzw. koszty kwalifikowane.

Ulga B+R a koszty kwalifikowane

Jako koszty kwalifikowane określa się wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na cele rozwoju badań.

Można do nich zaliczyć:

 1. wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło oraz związane z nimi składki społeczne,
 3. wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 4. wydatki związane z przeprowadzeniem niezbędnych ekspertyz, opinii czy korzystania z usług doradczych na potrzeby prowadzonych przez firmę badań,
 5. wydatki związane z użytkowaniem zakupionego sprzętu naukowo-badawczego,
 6. wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R – jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
 7. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 8. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością).
Ulga B+R - pieniądze

Ulga B+R. Jak obliczyć jej wysokość?

Ulga B+R pozwala podatnikom podatku PIT i CIT odliczyć kwotę kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Kwota ta nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanej przez podatnika z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga badawczo-rozwojowa uprawnia do odliczenia kwoty, która nie może przekroczyć 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu podatnika.

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 200% kosztów kwalifikowanych,
 2. w przypadku pozostałych podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego:
  • 100% kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • 200% pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 3. w przypadku pozostałych podatników:
  • 200% kosztów poniesionych w danym miesiącu z tytułów związanych z kosztami osobowymi pracowników prowadzących działalność badawczo-rozwojową,
  • 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Ulga B+R - podatki

Ulga B+R. Jak odliczyć koszty kwalifikowane?

By podatnik mógł skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawach o PIT i CIT,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeśli podatnik spełnia przesłanki umożliwiające skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej, niezbędne jest uwzględnienie jej w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest ono składane za rok poprzedni, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Ulga B+R - klawiatura

Ulga B+R. Rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej wstecz i złożenie korekty

Ulgę badawczo-rozwojową można rozliczyć do 5 lat wstecz poprzez złożenie korekty deklaracji CIT/PIT. Korektę można złożyć w dowolnym momencie zgodnie z kalendarzem podatkowym przedsiębiorstwa.

Procedura rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej za przeszłe lata składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy zebrać dokumentację techniczną oraz koszty projektów kwalifikujących się do ulgi badawczo-rozwojowej za konkretny, wcześniejszy rok podatkowy.

Następnie należy złożyć do Urzędu Skarbowego specjalny wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Urząd Skarbowy podejmuje decyzję o zwrocie nadpłaconego przez przedsiębiorstwo podatku. Po podjęciu decyzji Urząd Skarbowy zwraca nadpłacony podatek na konto lub pozostawia na przyszłe zobowiązania podatkowe – decyduje o tym przedsiębiorca.

Ulga B+R - lista

Ulga badawczo-rozwojowa to korzystne i bezpieczne rozwiązanie skierowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu oraz branży, którzy opracowują nowe produkty, procesy lub usługi. Aktualnie ulga badawczo-rozwojowa stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców.

Specjaliści z naszej kancelarii pomogą Ci skalkulować korzyści płynące z wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie ulgi B+R. Jeśli wyniki okażą się korzystne, pomożemy Ci wdrożyć ulgę w sposób gwarantujący największe bezpieczeństwo.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Ulga B+R – często zadawane pytania

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, prowadzona systematycznie w celu zdobycia nowej wiedzy i jej wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Czy ulga B+R dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw?

Nie, ulga badawczo-rozwojowa jest dostępna dla przedsiębiorców wszystkich wielkości – od mikrofirm po wielkie korporacje.

Jakie działania kwalifikują się do ulgi B+R?

Do ulgi B+R kwalifikują się zarówno badania podstawowe, aplikacyjne, jak i prace rozwojowe związane z tworzeniem lub ulepszaniem produktów, procesów czy usług.

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R?

W ramach ulgi B+R można odliczyć koszty kwalifikowane, takie jak wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w B+R, składki społeczne, wydatki na sprzęt, materiały, ekspertyzy, usługi doradcze, amortyzację środków trwałych i inne wydatki związane bezpośrednio z działalnością B+R.

Czy ulga B+R dotyczy tylko nowych projektów badawczych?

Nie, ulga może dotyczyć zarówno nowych projektów, jak i bieżących działań badawczo-rozwojowych, o ile spełniają one kryteria działalności B+R.

Jak obliczyć wysokość ulgi badawczo-rozwojowej?

Wysokość ulgi zależy od rodzaju poniesionych kosztów kwalifikowanych i może wynosić 100% lub 150% tych kosztów, w zależności od statusu podatnika i rodzaju kosztów.

Czy istnieje limit wydatków, które można odliczyć?

Tak, limit wydatków, które można odliczyć, zależy od statusu centrum badawczo-rozwojowego i rodzaju poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi B+R?

Podstawowe warunki to prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, poniesienie kosztów kwalifikowanych na tę działalność, które stanowiły koszty uzyskania przychodów, oraz wykazanie ich w zeznaniu podatkowym.

Czy ulga B+R jest dostępna dla wszystkich form opodatkowania?

Tak, ulga jest dostępna dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak dokumentować wydatki kwalifikowane do ulgi B+R?

Należy prowadzić szczegółową dokumentację, która umożliwi identyfikację wydatków związanych z działalnością B+R, w tym faktury, umowy, dokumentację projektową.

Czy można odliczyć koszty pracowników niezwiązanych bezpośrednio z B+R?

Nie, w ramach ulgi B+R odliczalne są tylko te wynagrodzenia i związane z nimi koszty, które bezpośrednio dotyczą działalności B+R.

Czy można skorzystać z ulgi B+R przy stracie podatkowej?

Tak, ulga B+R może być wykorzystana do zmniejszenia podstawy opodatkowania w przyszłych latach, o ile przepisy na to pozwalają.

Jak złożyć wniosek o ulgę B+R?

Wniosek o ulgę B+R składa się poprzez odpowiednie wykazanie kosztów kwalifikowanych w rocznym zeznaniu podatkowym. Wskazuje się w nim kwotę kosztów, która podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Czy ulga B+R dotyczy tylko kosztów poniesionych w Polsce?

Ulga B+R może obejmować koszty poniesione zarówno w Polsce, jak i za granicą, o ile są one związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez polskiego podatnika.

Czy można odliczyć koszty zakupu licencji w ramach ulgi B+R?

Tak, koszty zakupu licencji mogą być odliczone w ramach ulgi B+R, jeżeli są one bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Jakie są terminy na skorzystanie z ulgi B+R?

Ulga B+R powinna zostać wykorzystana w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznania w celu skorzystania z ulgi B+R wstecznie?

Tak, podatnicy mogą dokonać korekty zeznań podatkowych za poprzednie lata w celu skorzystania z ulgi B+R, jeśli nie została ona wykorzystana, a koszty kwalifikowane zostały poniesione.

Czy można połączyć ulgę B+R z innymi ulgami podatkowymi?

Tak, ulgę B+R można łączyć z innymi ulgami podatkowymi, o ile spełnione są warunki do skorzystania z nich i nie naruszają one przepisów dotyczących limitów odliczeń.

Jakie konsekwencje niesie nieprawidłowe skorzystanie z ulgi B+R?

Nieprawidłowe wykorzystanie ulgi B+R może prowadzić do konsekwencji podatkowych, w tym do zobowiązania do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Czy ulga B+R może być przedmiotem kontroli skarbowej?

Tak, ulga B+R, jak każde inne odliczenie podatkowe, może być przedmiotem kontroli ze strony organów skarbowych, dlatego ważne jest prawidłowe dokumentowanie i uzasadnienie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź