Polski Ład 2.0 Podsumowanie zmian we flagowym programie ekonomicznym rządu

Polski Ład 2.0 Podsumowanie zmian we flagowym programie ekonomicznym rządu
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Polski Ład 2.0, czyli ustawa o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw w zdecydowanej większości weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja ma realnie uporządkować chaos oraz zniwelować niepożądane skutki, jakie wprowadziła pierwsza zmiana podatkowa w styczniu 2022 roku. Obniżka PIT do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, zmiana ulgi na zabytki to tylko niektóre z wprowadzonych modyfikacji. W niniejszym artykule przedstawiamy wybrane zmiany, które wprowadziła ustawa nowelizująca.

Polski Ład 2.0 a obniżenie stawki PIT

Kluczową zmianę wprowadzoną przez Polski Ład 2.0 stanowi obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% na 12% w pierwszym progu podatkowym.

Kto zapłaci niższy podatek?

Podatnicy, którzy opodatkowani są według zasad ogólnych (skali podatkowej). Chodzi więc o osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych. Jednocześnie, w ramach Polskiego Ładu 2.0 zachowano kwotę wolną od podatku w wysokości do 30.000 złotych. Obniżenie przez Polski Ład 2.0 stawki PIT do 12% skutkuje natomiast zmianą w kwocie zmniejszającej podatek. Dotychczas było to 5.100 złotych rocznie, zaś od dnia 1 lipca 2022 roku roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 3.600 złotych.

Wobec powyższego, od 1 lipca 2022 roku pracodawcy kalkulują PIT w oparciu o stawkę 12% (do kwoty 120.000 złotych). Stawka ta ma obowiązywać w całym roku podatkowym 2022 i w kolejnych latach. Spowoduje to, że w rozliczeniu rocznym PIT urzędy skarbowe zwrócą nadpłacony podatek za okres od stycznia do lipca 2022 roku.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym w stawce 19% oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ustawodawca przewidział inne rozwiązanie. Ponieważ nie mają oni możliwości uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, mogą obecnie dokonać wyboru rozliczenia na skali podatkowej:

  • na podatku liniowym – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022) za cały rok podatkowy,
  • na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 roku za drugie półrocze 2022 roku.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W założeniu opisane wyżej obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym ma skompensować kolejną zmianę wprowadzoną przez Polski Ład 2.0. Wraz z wejściem w życie nowelizacji nadchodzi bowiem koniec tzw. ulgi dla klasy średniej.

Obowiązuje ona od dnia 1 stycznia 2022 roku i od początku funkcjonowania nie spotkała się z entuzjazmem. Konstrukcja oraz sposób obliczania ulgi były na tyle skomplikowane, że podatnicy apelowali o nowelizację przepisów.

Jednocześnie Polski Ład 2.0 wprowadza jednorazowe rozwiązanie, które polega na obliczeniu hipotetycznego podatku. W przypadku, gdyby jednak po wyliczeniach okazało się, że podatnik stosując niższą stawkę podatku straci, naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę. Kwota ta będzie różnicą pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota do zwrotu będzie traktowana na równi z nadpłatą. Obowiązkiem organu podatkowego będzie poinformowanie podatnika o kwocie do zwrotu w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania. Oznacza to, że zarówno obliczenie ewentualnej kwoty do zwrotu, jak i jej zwrot nie będzie wymagał od podatnika dodatkowych działań.

Od obowiązku wprowadzania korekt zwolnieni są płatnicy składek uwzględniający ulgę w zaliczkach PIT za okres od stycznia 2022 do czerwca 2022.

Polski Ład 2.0, czyli kolejne zmiany składki zdrowotnej

Kolejna zmiana wprowadzona przez Polski Ład 2.0 dotyczy składki zdrowotnej. W dotychczas obowiązującej wersji Polskiego Ładu wszyscy podatnicy zostali pozbawieni prawa do odliczenia składki zdrowotnej. Postanowiono to zmienić, jednak nie w odniesieniu do osób rozliczających się na skali podatkowej. Osoby te nadal są obciążane 9% składką zdrowotną bez możliwości odliczenia. W praktyce oznacza to, że przy nowej skali podatkowej 12% wysokość obciążenia wyniesie w rzeczywistości 21%.

Ryczałt, podatek liniowy lub karta podatkowa – w przypadku tych form opodatkowania możliwe jest zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów działalności.

  • Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym mają możliwość odliczenia kwoty składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawę opodatkowania można obniżyć o wysokość zapłaconych składek, ale nie więcej niż 8.700 złotych rocznie.
  • Podatnicy płacący ryczałt mogą odliczyć 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych (maksymalna kwota pomniejszenia podatku wynosi 503,91 zł). Oznacza to w skali roku zysk na poziomie od 60 złotych do 1.028 złotych.
  • Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Wraz z nowelizacją, zmianie uległ przepis, zgodnie z którym nadpłacone składki zdrowotne są zwracane podatnikowi tylko na jego wniosek. Obecnie, po złożeniu rozliczenia rocznego i jego weryfikacji przez Krajową Administrację Skarbową, zwrot dokonywany jest z urzędu. W przypadku zaś braku złożenia rozliczenia rocznego, nadpłata składek jest zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań.

Rozliczenia rodziców z dzieckiem na gruncie Polskiego Ładu 2.0.

Ustawodawca w ramach nowelizacji modyfikuje również stosowanie ulg podatkowych dla rodziców i opiekunów, w tym dla samotnie wychowujących dzieci. Na gruncie Polskiego Ładu 2.0 samotni rodzice ponownie rozliczą się wraz z dzieckiem, bowiem w poprzedniej wersji przepisów obowiązywała ulga w kwocie 1.500 złotych.

Przewidziano także ulgę prorodzinną w przypadku pełnoletniego dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia i nadal uczy się bądź studiuje. Takie dziecko nie może osiągać własnych dochodów bądź przychodów powyżej określonego limitu. Wynosił on dotychczas 3.089 złotych, z wyjątkiem renty rodzinnej. Polski Ład 2.0. limit ten zwiększa do 12-krotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku. Obecnie renta socjalna wynosi 1.338,44 złotych, co odpowiada limitowi dorabiania wynoszącemu 16.061,28 złotych. Należy pamiętać, że renta socjalna jest corocznie waloryzowana, a zatem limit ten będzie rósł w kolejnych latach. Uregulowania dotyczące limitu mają zastosowanie również w przypadku rozliczania się z pełnoletnim uczącym się dzieckiem przez samotnych rodziców.

Polski Ład 2.0 jako uszczelnienie ulgi na zabytki

Możliwość odliczenia wydatków na remont zabytków wzbudzała wcześniej wiele kontrowersji i mówiono o jej zlikwidowaniu. Ostatecznie ulga ta została jedynie trochę okrojona przez Polski Ład 2.0. Poniesione od 1 stycznia 2023 roku wydatki na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków nie będą stanowiły podstawy dla pomniejszenia dochodu do opodatkowania.

Podstawą odliczenia w ramach ulgi na zabytki będą wydatki:

  • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
  • poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków,
  • na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa powyżej.

Umożliwiono również odliczenie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym dopiero po ich zakończeniu. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest bowiem uzyskanie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podsumowanie

Polski Ład 2.0 po raz kolejny wprowadza zmiany mające w założeniu usprawnić system podatkowy w Polsce. Należy jednak wziąć pod uwagę, jakie mogą być skutki dokonywania kolejnych nowelizacji w tak krótkich odstępach czasu. Mogą one sprawić, że naliczanie wynagrodzeń pracowników, podatku dochodowego czy składek ZUS będzie stanowiło nie lada wyzwanie.

Nie wiesz jak odnaleźć się w zmianach przepisów? Na co szczególnie należy zwrócić uwagę? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź