Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Kancelaria prawna CGO Legal świadczy kompleksowe usługi z zakresu przekształcenia spółek. Pomoc obejmuje wszystkie czynności – od przygotowania planów przekształceń, poprzez zebranie odpowiednich dokumentów, po sporządzenie umowy lub statutu i wpis spółki we właściwych rejestrach.

Przekształcanie spółek z pomocą naszej kancelarii to gwarancja bezpieczeństwa i zgodnej z przepisami zmiany formy prawnej Twojej działalności.

Przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe

W ramach usługi przekształcania spółek przekształcamy spółki osobowe w spółki kapitałowe:

 • spółkę jawną w spółkę z o.o.
 • spółkę partnerską w spółkę z o.o.
 • spółkę komandytową w spółkę z o.o.
 • spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę z o.o.
 • spółkę jawną w spółkę akcyjną
 • spółkę partnerską w spółkę akcyjną
 • spółkę komandytową w spółkę akcyjną
 • spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę akcyjną
Przekształcenia spółek - formalności

Przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe

W ramach usługi przekształcania spółek przekształcamy spółki osobowe w inne spółki osobowe:

 • spółkę jawną w spółkę partnerską
 • spółkę jawną w spółkę komandytową
 • spółkę jawną w spółkę komandytowo-akcyjną
 • spółkę partnerską w spółkę jawną
 • spółkę partnerską w spółkę komandytową
 • spółkę partnerską w spółkę komandytowo-akcyjną
 • spółkę komandytową w spółkę jawną
 • spółkę komandytową w spółkę partnerską
 • spółkę komandytową w spółkę komandytowo-akcyjną
 • spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę jawną
 • spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę partnerską
 • spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę komandytową

Rozważasz przekształcenie spółki?

Obecna forma prowadzenia działalności nie spełnia już Twoich oczekiwań? Twoje przedsiębiorstwo rozwija się bardzo szybko lub szukasz sposobu na zmianę założeń biznesowych z uwagi na zmieniające się warunki ekonomiczne? Powinieneś rozważyć jej zmianę.

Przekształcanie spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe

W ramach usługi przekształcania spółek przekształcamy spółki kapitałowe w inne spółki kapitałowe:

Przekształcenia spółek - kancelaria

Jaki jest efekt przekształcenia spółki?

Przekształcenie spółki prowadzi do przejścia wszystkich praw i obowiązków na spółkę przekształconą. Znaczy to, że wszystkie koncesje oraz zezwolenia przechodzą na nowy podmiot. Proces ten jest najszybszym, a jednocześnie najprostszym sposobem na zmianę formy prawnej firmy. Gwarantuje to również zachowanie dotychczasowego numeru NIP oraz REGON.

Ile trwa przekształcenie spółki?

Proces przekształcenia może potrwać od około dwóch do nawet kilku miesięcy. Wiele zależy od wcześniejszego przygotowania transformacji. Kodeks spółek handlowych precyzyjnie określa czynności, jakich wspólnicy powinni dokonać, aby mogło skutecznie dojść do przekształcenia.

Jak przebiega proces przekształcenia spółek?

Przekształcenie to złożony i wielowątkowy proces. Przede wszystkim należy podjąć określone czynności, takie jak:

 • Przygotowanie planu przekształcenia (w formie pisemnej dla celów dowodowych), zawierającego m.in. bilans majątku spółki. Plan ten bada rewident powołany przez sąd rejestrowy;
 • Podjęcie uchwały przez zarząd lub wspólników spółki, a następnie złożenie oświadczeń woli przez wspólników co do ich udziału w przyszłej spółce przekształconej.
 • Powołanie organów spółki i ich członków.
Przekształcenia spółek - prawnik

Dopiero po spełnieniu tych wymogów zawierana jest umowa spółki albo sporządza się jej statut.

Po dokonaniu ww. czynności następuje etap zbliżony do rejestracji nowej spółki. Wspólnicy muszą uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, a przekształcenie powinno zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Szukasz kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w przekształceniach spółek?

Dobrze trafiłeś! Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z planowanym przekształceniem spółki? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Przekształcenia spółek – przekształcanie spółek to nasza specjalność (FAQ)

Jakie są główne etapy przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową?

Proces przekształcenia obejmuje kilka kroków, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, podjęcie uchwał wspólników, rejestrację zmian w KRS oraz zachowanie ciągłości praw i obowiązków wynikających z dotychczasowej działalności. Istotne jest także przeprowadzenie analizy skutków podatkowych przekształcenia.

Czy przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wiąże się z utratą dotychczasowych umów?

Nie, w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, istniejące umowy nie ulegają rozwiązaniu. Spółka przekształcona „dziedziczy” numer NIP i REGON oraz kontynuuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co eliminuje potrzebę aneksowania umów.

Czy możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania po przekształceniu spółki osobowej w kapitałową?

Uniknięcie podwójnego opodatkowania może być możliwe poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu przekształcenia, na przykład poprzez wypłatę zgromadzonych zysków przed przekształceniem. Warto jednak skonsultować się ze specjalistą, który pomoże w opracowaniu strategii minimalizującej obciążenia podatkowe.

Jakie są konsekwencje podatkowe niewypłaconych zysków po przekształceniu spółki?

Niewypłacone zyski w spółce kapitałowej, która powstała w wyniku przekształcenia spółki osobowej, mogą być traktowane jako dywidendy i podlegać opodatkowaniu na poziomie wspólników. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, zaleca się dokonanie wypłaty zysków przed przekształceniem lub dokładne zaplanowanie strategii podatkowej spółki przekształconej.

Jakie korzyści niesie za sobą przekształcenie spółek z jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową?

Przekształcanie spółek może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wiarygodności biznesu, łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez możliwość pozyskiwania inwestorów, ograniczenie osobistej odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania firmy, a także optymalizację obciążeń podatkowych.

Czy przekształcenie spółek wiąże się z jakimiś skutkami podatkowymi?

Tak, przekształcanie spółek z przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową niesie za sobą skutki podatkowe, w tym zmianę w sposobie opodatkowania. Z jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie opodatkowanie odbywa się na zasadach ogólnych PIT, przekształca się w spółkę podlegającą CIT, co wprowadza podwójne opodatkowanie – na poziomie spółki i wypłacanych dywidend.

Jakie są pierwsze kroki w procesie przekształcania przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową?

Pierwszym krokiem jest dokonanie analizy prawnej i finansowej, aby zrozumieć wszystkie konsekwencje przekształcenia. Należy następnie przygotować odpowiednią dokumentację, w tym plan przekształcenia, i złożyć go do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotne jest również zasięgnięcie porady specjalistów, takich jak doradcy podatkowi, aby zapewnić optymalizację podatkową i zgodność z przepisami.

Jakie obowiązki podatkowe pojawiają się po przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową?

Po przekształceniu spółek, nowo powstała spółka kapitałowa musi zarejestrować się jako podatnik CIT, a także ponownie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. W zależności od rodzaju działalności mogą pojawić się również dodatkowe obowiązki, takie jak zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku przeniesienia majątku do spółki.

Ponadto, spółka ta będzie musiała prowadzić rozliczenia zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi spółek kapitałowych, co obejmuje m.in. wypłatę dywidend i ich opodatkowanie u wspólników.

Czy przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową ma negatywne skutki podatkowe?

Przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe, takie jak przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną, wiąże się z pojawieniem problemu podwójnego opodatkowania. Bieżące zyski spółki kapitałowej są najpierw opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a następnie dochód dystrybuowany jako dywidenda jest ponownie opodatkowany na poziomie wspólników.

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową?

Przekształcenia spółek z formy kapitałowej w osobową, np. spółki z o.o. w spółkę komandytową, wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki kapitałowej i złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT. Od dnia przekształcenia spółka rozpoczyna nowy rok obrotowy jako spółka osobowa, co oznacza, że wspólnicy stają się podatnikami podatku dochodowego, nie mogąc jednak uwzględnić strat poniesionych przez spółkę kapitałową przed przekształceniem.

Czy zmiana formy spółki wpływa na podatek VAT?

Przekształcanie spółek, niezależnie od kierunku zmiany formy prawnej, nie wpływa na zobowiązania podatku VAT. Spółka osobowa, podobnie jak spółka kapitałowa, jest podatnikiem VAT i kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej z pełnym prawem do odliczania VAT naliczonego, zachowując zasadę pełnej kontynuacji w zakresie tego podatku.

Jak przekształcanie spółek wpływa na rozliczenia podatkowe wspólników?

Po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, wszelkie niepodzielone zyski spółki kapitałowej przechodzą na wspólników nowo utworzonej spółki osobowej i uznaje się je za dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Takie dochody podlegają opodatkowaniu liniowym podatkiem dochodowym (PIT) w stawce 19%, co stanowi zmianę w rozliczeniach podatkowych wspólników.

Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową wywołuje skutki na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Przekształcanie spółek z formy z o.o. w spółkę komandytową może wiązać się ze skutkami na gruncie PCC, choć jest to kwestia interpretacyjna. Większość notariuszy pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych przy takim przekształceniu, jednak warto skonsultować tę kwestię ze specjalistą, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Czy proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. wymaga szczególnych formalności?

Tak, przekształcanie spółek z formy cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem, który wymaga spełnienia określonych formalności prawnych.

Należy do nich przygotowanie planu przekształcenia, podjęcie uchwały o przekształceniu przez wszystkich wspólników, a także odpowiednia rejestracja nowej formy prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Cały proces powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Jakie korzyści niesie za sobą przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. dla przedsiębiorców?

Przekształcanie spółek cywilnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści, takich jak ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania przedsiębiorstwa, korzystniejsze rozliczenie składki zdrowotnej, a także ułatwienie wdrożenia określonych strategii podatkowych.

Dodatkowo, przekształcenie to może przyczynić się do zwiększenia wiarygodności firmy w oczach potencjalnych inwestorów oraz partnerów biznesowych.

Czy przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową wiąże się z obowiązkiem płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Tak, przekształcanie spółek z przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową, taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółka akcyjna (SA), może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatek PCC jest naliczany w momencie przeniesienia majątku przedsiębiorcy na spółkę i jego stawka wynosi 0,5%, obliczana na podstawie wysokości kapitału zakładowego nowo powstałej spółki kapitałowej. Odpowiedzialność za zapłatę tego podatku spoczywa na spółce.

Czy przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową ma wpływ na VAT i PIT?

Przekształcanie spółek z przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową nie wpływa bezpośrednio na zmianę statusu podatkowego VAT – nowo powstała spółka musi ponownie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Co do PIT, przekształcona spółka staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co oznacza, że zyski są opodatkowane na poziomie spółki.

Dodatkowo, w momencie wypłaty zysków w formie dywidendy, podlegają one opodatkowaniu jako dochód osobisty (PIT) dla właścicieli spółki, co wprowadza podwójne opodatkowanie – raz na poziomie spółki (CIT), a następnie na poziomie dywidendy (PIT dla właścicieli).

Czym jest zasada kontynuacji w kontekście przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zasada kontynuacji jest kluczowym elementem procesu przekształcania spółek, pozwalającym na płynne przejście z jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) do formy spółki z o.o. Oznacza to, że wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy są automatycznie przejmowane przez nowo utworzoną spółkę.

Dzięki temu procesowi, przekształcona spółka z o.o. może kontynuować działalność bez konieczności aneksowania umów czy ponownego aplikowania o zezwolenia i koncesje, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed przekształceniem. Przekształcanie spółek w ten sposób minimalizuje ryzyko przerw w prowadzeniu biznesu i umożliwia zachowanie ciągłości działalności.

Jakie korzyści płyną z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Przekształcanie spółek z formy jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o. oferuje przedsiębiorcom szereg znaczących korzyści. Ograniczenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania firmy do wysokości wniesionego wkładu to jedna z głównych zalet, która przyczynia się do większego bezpieczeństwa finansowego właściciela.

Pozyskanie nowych inwestorów i partnerów staje się łatwiejsze, co sprzyja rozwojowi i zwiększeniu kapitału przedsiębiorstwa. Spółka z o.o. może również korzystać z bardziej profesjonalnego wizerunku na rynku, co ma pozytywny wpływ na relacje z kontrahentami oraz możliwości uzyskania finansowania. Dodatkowo, przekształcenie umożliwia bardziej efektywne planowanie podatkowe i strategii rozwoju firmy, otwierając drogę do dalszej ekspansji i wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę.

Jakie są kluczowe kroki w procesie przekształcania spółki jawnej w spółkę komandytową (sp. k.)?

Proces przekształcania spółki jawnej w spółkę komandytową obejmuje kilka istotnych kroków. Pierwszym z nich jest przygotowanie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami.

Następnie, wszyscy wspólnicy muszą podjąć uchwałę o przekształceniu, określić wspólników uprawnionych do reprezentacji i prowadzenia spraw nowo powstałej spółki komandytowej oraz dokonać wpisu przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS, co wiąże się z wykreśleniem spółki przekształcanej. Aby przekształcenie było skuteczne, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich wspólników spółki przekształcanej na dokonanie przekształcenia.

Jakie korzyści niesie przekształcanie spółki jawnej w spółkę komandytową dla przedsiębiorców?

Przekształcanie spółek, szczególnie z formy spółki jawnej na spółkę komandytową, oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści, przede wszystkim związanych z nowymi realiami podatkowymi wprowadzonymi przez tzw. „Polski Ład”. Główną korzyścią jest zmiana sposobu kalkulacji składki zdrowotnej – dla wspólników spółki jawnej składka zdrowotna kalkulowana jest od dochodu globalnie, podczas gdy w spółce komandytowej jest to zryczałtowana miesięczna kwota składki.

Takie przekształcenie umożliwia uniknięcie opłacania składki zdrowotnej od całego uzyskanego dochodu, co może prowadzić do znacznych oszczędności dla przedsiębiorcy. Ponadto, przekształcenie to może wpłynąć na ułatwienie pozyskiwania kapitału oraz zwiększenie profesjonalizmu i wiarygodności firmy w oczach potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych.

Czy proces przekształcania spółki jawnej w spółkę z o.o. jest skomplikowany?

Proces przekształcania spółek, w tym zmiany formy spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), wymaga dokładnego przygotowania i przestrzegania określonych kroków prawnych.

Kluczowe elementy obejmują przeprowadzenie analizy „due diligence”, opracowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami, podjęcie uchwały o przekształceniu przez wszystkich wspólników spółki, a następnie zarejestrowanie spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wykreślenie spółki przekształcanej. Choć procedura może wydawać się złożona, korzystanie z pomocy specjalistów w przekształceniach spółek może znacząco ułatwić cały proces.

Jakie korzyści niesie za sobą przekształcenie spółki jawnej w sp. z o.o.?

Przekształcanie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) otwiera przed przedsiębiorstwem nowe możliwości, w tym ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania firmy do wysokości wniesionych wkładów, co zwiększa bezpieczeństwo majątkowe właścicieli.

Dodatkowo, sp. z o.o. może być postrzegana jako bardziej wiarygodny i stabilny podmiot na rynku, co ułatwia pozyskiwanie inwestycji oraz rozwijanie działalności. Przekształcenie umożliwia również optymalizację podatkową, na przykład przez możliwość skorzystania z Estońskiego CIT, oferującego oszczędności podatkowe.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź