Przekształcenie spółki jawnej w ska (spółkę komandytowo-akcyjną)

Przekształcenie spółki jawnej w ska (spółkę komandytowo-akcyjną)
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

W dobie nowych realiów podatkowych wprowadzonych przez tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcy coraz częściej biorą pod uwagę zmianę formy prowadzonej działalności. Jednym z najlepszych przykładów jest przekształcenie z jeszcze niedawno korzystnej spółki jawnej na spółkę komandytowo-akcyjną.

Jest to spowodowane przede wszystkim różnicą w sposobie kalkulacji składki zdrowotnej dla wspólników spółki jawnej i spółki komandytowo-akcyjnej. Na szczęście dla podatników istnieje łatwy sposób na uniknięcie konieczności opłacania składki zdrowotnej kalkulowanej w odniesieniu do całego uzyskanego dochodu – przekształcenie spółki jawnej w ska (spółkę komandytowo-akcyjną). Poniżej przedstawiamy krótki opis całej procedury.

Przekształcanie spółek to jedna z naszych specjalizacji

Najważniejsze elementy procesu przekształcenia spółki jawnej w SKA.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną wymaga:

  • przygotowania planu przekształcenia spółki jawnej wraz z załącznikami ,
  • podjęcia uchwały o przekształceniu spółki,
  • określenia wspólników uprawnionych do reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki, która ma powstać w wyniku przekształcenia oraz wysokość kapitału zakładowego,
  • wpisu przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS i wykreślenia spółki przekształcanej.

Trzeba dodać, że aby przekształcenie spółki osobowej, (czyli np. spółki jawnej), w spółkę komandytowo-akcyjną było skuteczne, konieczne jest, aby za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej.

Odwiedź stronę naszego biura rachunkowego w Warszawie

Przebieg procedury przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną należy rozpocząć od wykonania badania due diligence. Polega ono na przeanalizowaniu wszelkich aspektów prawnych, księgowych oraz finansowych funkcjonowania spółki związanych z przekształceniem. Jeśli badanie nie wykaże przeszkód, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie przekształcenia, należy przygotować plan przekształcenia wraz z załącznikami.

Plan powinien zostać przygotowany przez wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki. Powinien on zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej, na określony dzień w miesiącu, poprzedzający przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Niezbędne jest także określenie wartości godziwej udziałów (akcji).

Plan przekształcenia spółki jawnej

Do planu przekształcenia należy przygotować i dołączyć: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej oraz sprawozdanie finansowe przygotowane dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzający przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Warto także pamiętać, że sporządzenie planu przekształcenia nie zawsze jest obowiązkowe. W razie przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie ma konieczności sporządzania planu przekształcenia – wystarczająca jest wówczas uchwała o przekształceniu.

Zawiadomienie wspólników spółki jawnej o planowanym przekształceniu

Kolejny etap polega na tym, że wspólnicy prowadzący sprawy spółki zawiadamiają wszystkich jej wspólników o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Obowiązek ten należy wykonać dwukrotnie. Pierwsze zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały.

Drugie zawiadomienie powinno nastąpić w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Z praktycznego punktu widzenia, jeśli wszyscy wspólnicy, którzy brali aktywny udział w przekształceniu i przygotowaniu planu podziału, wyrażą na to zgodę, terminy te można skrócić do niezbędnego minimum.

Uchwała o przekształceniu spółki jawnej w ska

Najważniejszym momentem tego etapu jest podjęcie uchwały o przekształceniu w spółkę komandytowo-akcyjną, która musi mieć formę aktu notarialnego. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie statut spółki przekształcanej, a także konieczność powołania jej organów. Warto pamiętać, że przed podjęciem uchwały o przekształceniu wspólnikom spółki trzeba przedstawić istotne elementy planu przekształcenia.

Rejestracja przekształcenia

Ostatnim etapem procedury przekształceniowej jest rejestracja spółki przekształconej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (oraz wykreślenie spółki przekształcanej), a także zamieszczenie ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Trzeba zaznaczyć, że wpis spółki przekształconej następuje zawsze na wniosek zainteresowanego podmiotu. Z drugiej strony wykreślenie spółki przekształcanej następuje z urzędu, bez konieczności składania w tym zakresie odrębnego wniosku.

Po uprawomocnieniu postanowienia sądu rejestrowego o wpisie spółki przekształconej cała procedura zostaje zakończona. Od tego momentu wspólnicy mogą prowadzić dalszą działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Jeśli chodzi o konsekwencje przekształcenia, to spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Co do zasady spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź