Polska Strefa Inwestycji. Kto może z niej skorzystać?

Polska Strefa Inwestycji. Kto może z niej skorzystać?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Polska Strefa Inwestycji to rozwiązanie, którego celem jest rozwój innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy na terytorium Polski, poprzez odpowiednie mechanizmy wsparcia przedsiębiorców. Pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) nawet przez 15 lat.

Dowiedz się kto może skorzystać z ulg, jakie warunki należy spełnić, a także jaką maksymalną kwotę zwolnienia możesz uzyskać.

Polska Strefa Inwestycji - wykres

Polska Strefa Inwestycji – co to takiego?

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w realizacji nowych inwestycji. Na potrzeby projektu terytorium Polski zostało podzielone na strefy, w których można skorzystać z określonych form pomocy. Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z części podatku PIT lub CIT.

Warto wiedzieć, że wysokość zwolnienia zależy od tego, ile przedsiębiorca zainwestuje w nowy projekt. Wysokość pomocy publicznej może być obliczana również na podstawie dwuletnich kosztów miejsc pracy, które powstały w związku z inwestycją.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Istotne parametry to wielkość przedsiębiorstwa, które ma korzystać z ulgi i obszar, na którym ma być realizowana inwestycja. Zwolnienie z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może sięgać nawet 70%.

Taka ulga jest przewidziana dla inwestycji małych przedsiębiorstw w województwach podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. Dla porównania średnie przedsiębiorstwo inwestujące w województwach dolnośląskim, śląskim lub wielkopolskim może liczyć na zwolnienie rzędu 35%.

Potrzebujesz więcej informacji na temat opodatkowania spółek w Polsce? Zapoznaj się z naszym artykułem o zaletach prowadzenia działalności IT w Polsce.

Polska Strefa Inwestycji – kto może skorzystać?

Ze zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy. Z projektu skorzystają także przedsiębiorcy, którzy prowadzą średnie i duże przedsiębiorstwa. Jednakże aby mogli skorzystać ze zwolnienia, muszą spełnić określone kryteria:

Przede wszystkim muszą prowadzić działalność w zakresie nowoczesnych usług biznesowych albo przemysłową, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących alkohol i wyroby tytoniowe.

Do nowoczesnych usług biznesowych zaliczają się m.in. usługi w zakresie:

 • informatyki
 • audytu
 • księgowości
 • projektowania
Polska Strefa Inwestycji - dane

Jednakże z zakresu pomocy publicznej wyłączona jest działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, a także punktów gier hazardowych. Ponadto wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa, wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Sprawdź jakie korzyści niesie ze sobą firma w USA

Polska Strefa Inwestycji. Zasady udzielania wsparcia

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na podstawie decyzji, którą wydaje minister właściwy do spraw gospodarki. Decyzja wydawana jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 15 lat. Okres i wysokość wsparcia zależą od obszaru, w którym przedsiębiorca zamierza realizować inwestycję.

Należy przy tym pamiętać, że wsparcie ma umożliwić realizację nowych inwestycji. Rozumie się przez to inwestycje, które polegają na:

 • utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenia zdolności przedsiębiorstwa, które już istnieje,
 • wprowadzeniu nowych produktów do oferty przedsiębiorstwa, albo
 • przeprowadzeniu innowacji w procesie produkcji.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie określonych kryteriów ilościowych i jakościowych.

Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i zastanawiasz się jak to zrobić?

Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację już dzisiaj. Nasi eksperci przeanalizują Twoją sytuację i wskażą od czego powinieneś zacząć.

Jakie kryteria są brane pod uwagę aby skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

Polska Strefa Inwestycji. Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe określają, jakie minimalne koszty kwalifikowane nowej inwestycji musi ponieść przedsiębiorca, żeby otrzymać zwolnienie podatkowe. Ich wysokość zależy między innymi od tego, w jakim regionie przedsiębiorca będzie realizował inwestycję.

Ponieważ projekt ma wspierać tworzenie miejsc pracy, dlatego najniższe wymagane koszty poniosą przedsiębiorcy, którzy planują inwestycję w regionie z wysokim wskaźnikiem bezrobocia.

Do kosztów, które kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty:

 • związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych przedsiębiorstwa,
 • czynsze najmu lub dzierżawy gruntów, o ile okres najmu lub dzierżawy ma trwać co najmniej 5 lat od  zakończenia inwestycji,
 • wydatki na wytworzenie albo nabycie środków wchodzących do przedsiębiorstwa.

Polska Strefa Inwestycji. Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe dotyczą zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Zaliczyć do nich należy:

 • warunek, aby inwestycja dotyczyła branży, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną (wymóg spełnią także projekty obejmujące inwestycje w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych),
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski (Polska Strefa Inwestycji ma pobudzać handel zagraniczny),
 • prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności badawczo-rozwojowej,
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Polska Strefa Inwestycji - kalkulator

Wśród kryteriów zrównoważonego rozwoju społecznego można wyróżnić:

 • tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (przedsiębiorca powinien utworzyć miejsca pracy związane z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Ponadto powinien oferować w nich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dla co najmniej 80% pracowników.)
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko (przedsiębiorca musi to potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości)
 • wspieranie przez przedsiębiorcę zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • wreszcie ocenie podlega to, czy przedsiębiorca podejmuje działania w zakresie opieki nad pracownikiem, to znaczy czy oferuje mu dodatkową opiekę medyczną i inne świadczenia pracownicze.

Za spełnienie poszczególnych kryteriów przedsiębiorca otrzyma punkty. Nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Żeby uzyskać decyzję o wsparciu, planowana inwestycja powinna uzyskać od 4 do 6 punktów.

Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację już dzisiaj!

Polska Strefa Inwestycji. Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek zanim rozpocznie inwestycję. Za rozpoczęcie inwestycji uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń. Jeżeli wnioskodawca przejął dotychczas istniejące przedsiębiorstwo, w ramach którego będzie realizował inwestycję, za rozpoczęcie inwestycji uważa się nabycie aktywów bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem.

Jeśli wnioskodawca to spółka, do wniosku powinna dołączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe. Jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, powinna załączyć zeznania podatkowe PIT za ostatni rok.

Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku biznesplan nowej inwestycji oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów przyznania pomocy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w urzędzie albo listownie.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Polska Strefa Inwestycji – często zadawane pytania

Czym jest Polska Strefa Inwestycji i jakie ma cele?

Polska Strefa Inwestycji to program mający na celu wspieranie rozwoju innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce poprzez zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) na okres do 15 lat.

Kto może skorzystać z ulg w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Ze zwolnień podatkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, realizujący nowe inwestycje, spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Jakie są główne warunki uzyskania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Warunki uzyskania wsparcia obejmują prowadzenie działalności innowacyjnej lub przemysłowej (z wyłączeniem produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych), spełnienie określonych kryteriów ilościowych i jakościowych dotyczących inwestycji oraz lokalizację projektu w jednej z wyznaczonych stref.

Jakie są maksymalne kwoty zwolnienia, które oferuje Polska Strefa Inwestycji?

Maksymalna kwota zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu, w którym realizowana jest inwestycja, i może sięgać nawet 70% kwoty inwestycji.

Jakie są zasady opodatkowania spółek w Polsce w kontekście Polskiej Strefy Inwestycji?

Zasady opodatkowania spółek uwzględniają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego w ramach realizacji nowych inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji, przy czym szczegółowe zasady zależą od spełnienia określonych warunków.

Jakie działalności są wyłączone z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Z wsparcia wyłączone są działalności związane z handlem hurtowym i detalicznym oraz punktami gier hazardowych, a także przedsiębiorstwa w trakcie postępowania upadłościowego lub z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W jaki sposób można złożyć wniosek o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, dołączając do niego wymagane dokumenty, takie jak biznesplan czy oświadczenie o spełnieniu kryteriów. Można go złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, w urzędzie lub listownie.

Jakie są kryteria ilościowe i jakościowe decydujące o przyznaniu wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Kryteria ilościowe dotyczą minimalnych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, natomiast kryteria jakościowe obejmują aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym i społecznym, takie jak tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy czy działalność badawczo-rozwojowa.

Czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe dotyczące wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Tak, decyzja o wsparciu jest wydawana na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat, przy czym dokładny okres zależy od miejsca realizacji inwestycji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o tym czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z ekspertami ds. doradztwa podatkowego lub odwiedzając oficjalne strony wyjaśniające czym jest Polska Strefa Inwestycji.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź