Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Polska Strefa Inwestycji to rozwiązanie, którego celem jest rozwój innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy na terytorium Polski, poprzez odpowiednie mechanizmy wsparcia przedsiębiorców. Pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) nawet przez 15 lat. Dowiedz się kto może skorzystać z ulg, jakie warunki należy spełnić, a także jaką maksymalną kwotę zwolnienia możesz uzyskać.

Polska Strefa Inwestycji – co to takiego?

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w realizacji nowych inwestycji. Na potrzeby projektu terytorium Polski zostało podzielone na strefy, w których można skorzystać z określonych form pomocy. Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z części podatku PIT lub CIT. Warto wiedzieć, że wysokość zwolnienia zależy od tego, ile przedsiębiorca zainwestuje w nowy projekt. Wysokość pomocy publicznej może być obliczana również na podstawie dwuletnich kosztów miejsc pracy, które powstały w związku z inwestycją.

Istotne parametry to wielkość przedsiębiorstwa, które ma korzystać z ulgi i obszar, na którym ma być realizowana inwestycja. Zwolnienie z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może sięgać nawet 70%. Taka ulga jest przewidziana dla inwestycji małych przedsiębiorstw w województwach podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. Dla porównania średnie przedsiębiorstwo inwestujące w województwach dolnośląskim, śląskim lub wielkopolskim może liczyć na zwolnienie rzędu 35%.

Potrzebujesz więcej informacji na temat opodatkowania spółek w Polsce? Zapoznaj się z naszym artykułem o zaletach prowadzenia działalności IT w Polsce.

Polska Strefa Inwestycji – kto może skorzystać?

Ze zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy. Z projektu skorzystają także przedsiębiorcy, którzy prowadzą średnie i duże przedsiębiorstwa. Jednakże aby mogli skorzystać ze zwolnienia, muszą spełnić określone kryteria:

Przede wszystkim muszą prowadzić działalność w zakresie nowoczesnych usług biznesowych albo przemysłową, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących alkohol i wyroby tytoniowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z prowadzenia w Polsce spółki IT? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł o zaletach prowadzenia spółki IT w Polsce.

Do nowoczesnych usług biznesowych zaliczają się m.in. usługi w zakresie:

 • informatyki
 • audytu
 • księgowości
 • projektowania

Jednakże z zakresu pomocy publicznej wyłączona jest działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, a także punktów gier hazardowych. Ponadto wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa, wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Zasady udzielania wsparcia, czyli jak skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na podstawie decyzji, którą wydaje minister właściwy do spraw gospodarki. Decyzja wydawana jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 15 lat. Okres i wysokość wsparcia zależą od obszaru, w którym przedsiębiorca zamierza realizować inwestycję.

Należy przy tym pamiętać, że wsparcie ma umożliwić realizację nowych inwestycji. Rozumie się przez to inwestycje, które polegają na:

 • utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenia zdolności przedsiębiorstwa, które już istnieje,
 • wprowadzeniu nowych produktów do oferty przedsiębiorstwa, albo
 • przeprowadzeniu innowacji w procesie produkcji.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie określonych kryteriów ilościowych i jakościowych.

Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i zastanawiasz się jak to zrobić?

Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację już dzisiaj. Nasi eksperci przeanalizują Twoją sytuację i wskażą od czego powinieneś zacząć.

Jakie kryteria są brane pod uwagę aby skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe określają, jakie minimalne koszty kwalifikowane nowej inwestycji musi ponieść przedsiębiorca, żeby otrzymać zwolnienie podatkowe. Ich wysokość zależy między innymi od tego, w jakim regionie przedsiębiorca będzie realizował inwestycję. Ponieważ projekt ma wspierać tworzenie miejsc pracy, dlatego najniższe wymagane koszty poniosą przedsiębiorcy, którzy planują inwestycję w regionie z wysokim wskaźnikiem bezrobocia.

Do kosztów, które kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty:

 • związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych przedsiębiorstwa,
 • czynsze najmu lub dzierżawy gruntów, o ile okres najmu lub dzierżawy ma trwać co najmniej 5 lat od  zakończenia inwestycji,
 • wydatki na wytworzenie albo nabycie środków wchodzących do przedsiębiorstwa.

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe dotyczą zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Zaliczyć do nich należy:

 • warunek, aby inwestycja dotyczyła branży, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną (wymóg spełnią także projekty obejmujące inwestycje w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych),
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski (Polskie Strefy Inwestycji mają pobudzać handel zagraniczny),
 • prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności badawczo-rozwojowej,
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wśród kryteriów zrównoważonego rozwoju społecznego można wyróżnić:

 • tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (przedsiębiorca powinien utworzyć miejsca pracy związane z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Ponadto powinien oferować w nich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dla co najmniej 80% pracowników.)
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko (przedsiębiorca musi to potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości)
 • wspieranie przez przedsiębiorcę zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • wreszcie ocenie podlega to, czy przedsiębiorca podejmuje działania w zakresie opieki nad pracownikiem, to znaczy czy oferuje mu dodatkową opiekę medyczną i inne świadczenia pracownicze.

Za spełnienie poszczególnych kryteriów przedsiębiorca otrzyma punkty. Nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Żeby uzyskać decyzję o wsparciu, planowana inwestycja powinna uzyskać od 4 do 6 punktów.

Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację już dzisiaj!

Jak złożyć wniosek w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek zanim rozpocznie inwestycję. Za rozpoczęcie inwestycji uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń. Jeżeli wnioskodawca przejął dotychczas istniejące przedsiębiorstwo, w ramach którego będzie realizował inwestycję, za rozpoczęcie inwestycji uważa się nabycie aktywów bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem.

Jeśli wnioskodawca to spółka, do wniosku powinna dołączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe. Jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, powinna załączyć zeznania podatkowe PIT za ostatni rok. Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku biznesplan nowej inwestycji oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów przyznania pomocy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w urzędzie albo listownie.

Chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i zastanawiasz się, czy spełniasz określone warunki? Kryteria skorzystania z pomocy wydają Ci się niejasne? Eksperci z naszej Kancelarii chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w złożeniu wniosku. Zapraszamy do kontaktu!

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami