Jednoosobowa spółka z o.o. Charakterystyka i odrębności

Jednoosobowa spółka z o.o. Charakterystyka i odrębności
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Jednoosobowa spółka z o.o. jest szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia indywidualnym przedsiębiorcom podejmowanie inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych w formie jednoosobowej działalności z jednoczesnym korzystaniem z dobrodziejstw spółek kapitałowych, takich jak nieponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez wspólników, czy udogodnień podatkowych w postaci rozliczania ryczałtowego.

To jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności, nie wliczając jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Jak założyć jednoosobową spółkę z o.o. i czym się wyróżnia? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym przyciąga jednoosobowa spółka z o.o.?

Powodów popularności jednoosobowej spółki z o.o. można upatrywać w:

 • braku osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
 • dużej elastyczności w tworzeniu postanowień umowy spółki czy aktu założycielskiego,
 • relatywnie niskiej kwocie minimalnej kapitału zakładowego.

Jednym z przejawów wspomnianej wyżej elastyczności jest możliwość funkcjonowania w obrocie prawnym jednoosobowej spółki z o.o. Czyli takiej, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Może ona powstać poprzez skupienie wszystkich udziałów w już istniejącej spółce z o.o. albo w drodze założenia nowej spółki.

Warto w tym miejscu wspomnieć o ustawowym ograniczeniu dotyczącym osoby jedynego wspólnika. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości założenia jednoosobowej spółki z o.o. przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. w polskim porządku prawnym

Ustawodawca w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) wyjaśnia w art. 4 § 1 pkt 3 spółkę jednoosobową. Jest to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą tylko do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

Takim wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Co często podnoszą praktycy i teoretycy prawa, brak jest regulacji prawnych, które wprost odnoszą się do jednoosobowej spółki z o.o.

Nierzadko powoduje to uzasadnione wątpliwości wśród podmiotów funkcjonujących bądź planujących funkcjonować w obrocie gospodarczym. Korzystniej wyglądałaby sytuacja, jeśli w przepisach KSH wprost znalazł się odrębny dział traktujący o jednoosobowej spółce z o.o.

Czy jednoosobowa spółka z o.o. to rozwiązanie dla mnie?

Jeśli zadajesz sobie takie pytanie, skontaktuj się z naszymi specjalistami i poznaj odpowiedź. Wyjaśnimy Ci niuanse związane z prowadzeniem jednoosobowej spółki z o.o., a także podpowiemy, jaki rodzaj działalności będzie dla Ciebie najlepszy.

Jakie są możliwe sposoby na powstanie jednoosobowej spółki z o.o.?

Jednoosobowa spółka z o.o. może powstać na dwa sposoby:

 • powstanie z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • powstanie od podstaw wyłącznie w formie elektronicznej (od dnia 1 lipca 2021 r.), tj. za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub za pośrednictwem Portalu S24.

Dowiedz się ile kosztuje księgowość spółki z o.o.

Organizacja jednoosobowej spółki z o.o.

Akt założycielski

W sytuacji, w której podjęto decyzję o założeniu jednoosobowej spółki z o.o., umowę spółki zastępuje akt założycielski. Musi on odpowiadać wymogom stawianym przed umową spółki. Co istotne, zarówno akt założycielski, jak i umowę spółki należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Reprezentacja spółki

W momencie podpisania aktu założycielskiego albo umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Okres ten trwa do momentu wpisania spółki do KRS. Na tym etapie jedyny wspólnik, w przeciwieństwie do wspólników spółki wieloosobowej, nie ma prawa do reprezentowania spółki.

W tym czasie uprawniony do reprezentacji spółki jest zarząd. W przypadku, gdy nie został on jeszcze powołany, pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników lub jedynego wspólnika.

Reprezentację spółki z o.o. po wpisaniu do rejestru w stosunkach zewnętrznych ustawodawca oddaje w ręce osób tworzących spółkę, które z dużym luzem decyzyjnym mogą określić sposób, w jakim członkowie wieloosobowego zarządu będą sprawować obowiązek reprezentacji. W przypadku, gdy umowa spółki albo akt założycielski nie reguluje tej kwestii, KSH przewiduje obowiązkowe współdziałanie przy składaniu oświadczeń dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu i prokurenta spółki.

Zagadnienie związane z reprezentacją wewnętrzną spółki, kiedy jedyny wspólnik nie jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, reguluje kodeks. Prawodawca ustanowił wymóg reprezentowania spółki przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników w sprawach z zakresu umów i sporów między spółką a członkiem zarządu.

Reprezentacja spółki z o.o. – wspólnik i członek zarządu w jednej osobie

W kwestii reprezentacji należy pochylić się nad jeszcze jedną sytuacją. Mowa tu o zawieraniu umów pomiędzy wspólnikiem a spółką, gdy jedyny wspólnik pełni zarazem funkcję jedynego członka zarządu.

W klasycznym przypadku spółek wieloosobowych, gdy dochodzi do zawarcia umowy między członkiem zarządu a spółką, jest ona reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednakże ustawodawca reguluje tę kwestię odrębnie w przypadku spółki jednoosobowej, w której jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu.

KSH wymaga dla takiej umowy formy aktu notarialnego. Ponadto nakłada na notariusza obowiązek zawiadomienia sądu rejestrowego o każdej zawartej w ten sposób umowie.  

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

Istotna różnica pomiędzy spółką wielo- a jednoosobową dotyczy kwestii ubezpieczeń społecznych. Wspólnik spółki z o.o. będący właścicielem wszystkich udziałów w spółce, jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Konsekwencją tej regulacji jest obowiązek płacenia składek ZUS przez jedynego wspólnika, w przeciwieństwie do wspólników wieloosobowych spółek z o.o., którzy z samego faktu bycia wspólnikiem nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Należy w tym miejscu wspomnieć o istnieniu tzw. niemal jedynego wspólnika.

Mowa tu o sytuacji, w której w teorii nie wszystkie udziały należą do jednego wspólnika, jednakże ma on udziały w spółce rzędu 90% i  więcej. W takiej sytuacji ZUS może uznać wspólnika mniejszościowego za „wspólnika iluzorycznego”, którego jedynym celem występowania w spółce jest uniknięcie płacenia składek.

W takiej sytuacji „niemal jedynego wspólnika” również obejmuje obowiązek płacenia składek ubezpieczenia społecznego.

Jakie są inne rodzaje spółek w Polsce? Dowiesz się z tego artykułu

Jednoosobowa spółka z o.o. – ograniczenia i odrębności

Wyjaśnić należy, że poniższe wyliczenia na stanowią katalogu zamkniętego. Obejmują natomiast kwestie najczęściej poruszane z praktycznego punktu widzenia:

 • pełna kontrolna nad jednoosobową spółką z o.o. przez jej jedynego wspólnika, który co do zasady nie odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania spółki,
 • istnienie sformalizowanej formy składania oświadczeń woli w spółce, dokonywanie czynności prawnych oraz rozbudowany obowiązek sprawozdawczy z działalności spółki,
 • uproszczona forma protokołowania uchwał zgromadzenia wspólników, w zasadzie zaś jedynego wspólnika, który faktycznie jest zarówno protokolantem, jak i przewodniczącym; charakterystycznym jest również brak obowiązku przedkładania dowodu zwołania zgromadzenia, gdyż jedyny wspólnik dokonuje tego w dowolnie wybranym przez siebie czasie jednoosobowo,
 • jedyny wspólnik nie może zostać zatrudniony w jednoosobowej spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest charakterystycznego elementu dla umowy o pracę, czyli podporządkowania; z uwagi na bogate orzecznictwo w tej materii, w takiej sytuacji najczęstszym i rekomendowanym rozwiązaniem jest kontrakt menedżerski bądź umowa-zlecenie,
 • czynności prawne pomiędzy jedynym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem bezwzględnej nieważności czynności prawnej, co wprost wynika z przepisów KSH,
 • jedyny wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. składa spółce oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • jednoosobową spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje pełnomocnik powołany przez jedynego wspólnika,
 • założycielami jednoosobowej spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby spółki; wymagany jest dodatkowo kapitał w wysokości co najmniej 5 000 PLN.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź