Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.?

Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.?
Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą działalności w Polsce, ale jak dokonać wypłaty zysku wspólnikom? Istnieje kilka metod, z których najbardziej znana jest wypłata dywidendy.

Aby to zrobić, wspólnicy muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe i zadecydować o podziale zysku. Nie można jednak zapominać o możliwościach takich jak wypłata zaliczki na poczet dywidendy, wynagrodzenie dla członka zarządu, czy powtarzające się świadczenia niepieniężne. Każda z tych opcji ma swoje specyficzne wymogi i konsekwencje podatkowe.

Zrozumienie tych zasad jest kluczowe do efektywnego podatkowo i zgodnego z prawem dysponowania finansami spółki.

Wypłata zysku ze spółki z o.o. - jak wypłacić zysk ze spółki z o.o

Dywidenda, czyli podstawowy sposób na to jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.

Podstawowym sposobem wypłaty zysku jest wypłata dywidendy. Jeśli spółka wykazuje zysk w sprawozdaniu finansowym, wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podziale zysku i jego wypłacie. Przed wypłatą dywidendy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki. Trzeba też pamiętać, że kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty z kapitałów zapasowych lub rezerwowych, utworzonych z zysku z lat poprzednich.

Dowiedz się ile kosztuje księgowość spółki z o.o.

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Wypłata zaliczki jest możliwa pod kilkoma warunkami tj.:

  • umowa spółki przewiduje możliwość wypłaty zaliczki,
  • spółka dysponuje środkami wystarczającymi na wypłatę,
  • zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok wykazuje zysk.

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego:

  • powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz
  • pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy podejmuje zarząd spółki.

Należy jednak pamiętać o podwójnym opodatkowaniu zysków ze spółki z o.o. wypłacanych w formie dywidendy. Spółka od wypracowanego dochodu płaci najpierw podatek CIT (9 lub 19%), następnie zaś wspólnik od otrzymanej dywidendy zapłaci podatek PIT (19%).

Wypłata zysku ze spółki z o.o. - jak wypłacić zysk ze spółki z o.o

Jakie są więc inne sposoby na wypłatę zysku? Czy te sposoby pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania?

Wynagrodzenie dla członka zarządu, czyli najczęstszy sposób wypłaty zysku ze spółki z o.o.

Najczęstszym sposobem jest przyznanie wynagrodzenia członkowi zarządu za pełnienie funkcji. W wielu spółkach ich wspólnicy wchodzą bowiem jednocześnie w skład jej zarządu.

Przyznanie wynagrodzenia członkowi zarządu wymaga podjęcia uchwały przez wspólników (określającej wysokość wynagrodzenia i częstotliwość jego wypłaty). Powołanie członka zarządu oraz przyznanie mu wynagrodzenia za pełnienie funkcji nie wymaga podpisywania z nim umowy o pracę.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Dlaczego jest to korzystne rozwiązanie? Wynagrodzenie dla członka zarządu stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki. Obniża więc kwotę, od której spółka płaci podatek CIT. Co więcej, wynagrodzenie to podlega jedynie składce zdrowotnej (w wysokości 9%) i nie podlega już innym ubezpieczeniom społecznym.

Wreszcie, wynagrodzenie członka zarządu opodatkowane jest na skali podatkowej, czyli od 1 lipca 2022 r. według stawki 12% do kwoty 120.000 zł rocznie, a po przekroczeniu tego progu – 32%. Warto też pamiętać o kwocie wolnej od podatku, wynoszącej 30.000 zł – członek zarządu zapłaci podatek dopiero po przekroczeniu tej kwoty (oczywiście pod uwagę brane są wszelkie dochody członka zarządu, nie tylko te z tytułu wynagrodzenia za pełnioną funkcję).

Chcesz sprzedać udziały w spółce?

Skorzystaj z pomocy ekspertów, by mieć pewność, że niczego nie przeoczysz. Skontaktuj się z ekspertami z naszej Kancelarii, którzy zadbają o to, by sprzedaż udziałów w spółce przebiegła wzorowo i bezproblemowo.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Zwrot ‘powtarzające się świadczenia niepieniężne’ może budzić pewne wątpliwości. O co w tym chodzi?

Zasadniczo, podstawowym obowiązkiem (świadczeniem) wspólnika spółki z o.o. jest wniesienie wkładu do tej spółki – na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym.

Artykuł 176. Kodeksu spółek handlowych (KSH) przewiduje jednak, że umowa spółki może nakładać na wspólnika obowiązek dodatkowych, powtarzających się świadczeń na rzecz spółki. Obowiązki te należy dokładnie opisać w umowie (ich rodzaj i zakres, czyli co i kiedy ma robić wspólnik). Wprowadzenie takiego obowiązku wymaga zgody wspólnika, którego obowiązek ma dotyczyć.

Wypłata zysku ze spółki z o.o. - jak wypłacić zysk ze spółki z o.o

Na czym konkretnie mogą polegać takie świadczenia? Przepis nie wymienia przykładów, należy więc przyjąć katalog otwarty. W komentarzach wskazuje się, że takim świadczeniem może być np. dostarczanie spółce surowców produkcyjnych, udostępnianie spółce maszyn i urządzeń potrzebnych do działalności, świadczenie usług transportowych dla spółki.

Sprawdź cennik biura rachunkowego.

Co nie może być powtarzającym się świadczeniem wspólnika? Uznaje się, że takim świadczeniem nie może być pełnienie funkcji członka zarządu w spółce albo zapewnianie spółce siedziby czy adresu rejestrowego.

Wypłata zysku ze spółki z o.o. - jak wypłacić zysk ze spółki z o.o

Świadczenie ma być także powtarzalne. Innymi słowy, nie może być to świadczenie jednorazowe (np. przekazanie spółce nieruchomości) albo wykonane jedynie kilkukrotnie (np. dostarczenie spółce materiałów do produkcji jedynie trzy razy). Powtarzalność nie musi jednak oznaczać regularności (tj. obowiązek nie musi być np. wypełniany tego samego dnia każdego miesiąca).

Świadczenie wspólnika musi być odpłatne. Co więcej, wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenie powinno mieć charakter rynkowy. Wynagrodzenie to wypłacane jest wspólnikowi także wtedy gdy spółka nie wykazuje zysku.

Dochód wspólnika z tytułu powtarzających się świadczeń pieniężnych jest także opodatkowany na skali podatkowej. Wynagrodzenie to nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani – w przeciwieństwie do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu – składce zdrowotnej. Pod uwagę brana jest także kwota wolna od podatku (tak jak opisane zostało powyżej).

Wypłata zysku ze spółki z o.o. - jak wypłacić zysk ze spółki z o.o

Wypłata zysków ze spółki z o.o. – na co zwrócić uwagę?

Rozwiązanie z wynagrodzeniem za powtarzające świadczenia niepieniężne jest więc korzystniejsze podatkowo dla wspólnika niż przyznanie mu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu, ale podlega bardziej restrykcyjnym zasadom przy jego przyznaniu.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Wypłata zysku ze spółki z o.o. – często zadawane pytania

Jakie są podstawowe metody wypłaty zysku ze spółki z o.o.?

Wypłata dywidendy, zaliczka na poczet dywidendy, wynagrodzenie dla członka zarządu, powtarzające się świadczenia niepieniężne.

Czy wypłata dywidendy jest możliwa bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego?

Nie, przed wypłatą dywidendy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy?

Umowa spółki musi przewidywać taką możliwość, spółka musi dysponować wystarczającymi środkami, a sprawozdanie finansowe za poprzedni rok musi wykazywać zysk.

Czy wypłata zysku ze spółki z o.o. podlega podwójnemu opodatkowaniu?

Tak, dochody w formie dywidendy są opodatkowane najpierw CIT, a następnie PIT.

Jakie są korzyści z wynagrodzenia dla członka zarządu?

Wynagrodzenie to obniża dochód spółki podlegający opodatkowaniu CIT i jest opodatkowane na korzystniejszych zasadach.

Czy wynagrodzenie dla członka zarządu wymaga umowy o pracę?

Nie, nie jest wymagane podpisywanie umowy o pracę.

Co to są powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Są to dodatkowe obowiązki wspólnika, takie jak dostarczanie surowców czy świadczenie usług transportowych dla spółki.

Czy świadczenia niepieniężne mogą być jednorazowe?

Nie, muszą być powtarzalne, ale niekoniecznie regularne.

Czy wynagrodzenie za świadczenia niepieniężne jest opodatkowane?

Tak, jest opodatkowane na skali podatkowej, ale nie podlega ubezpieczeniom społecznym i składce zdrowotnej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze metody wypłaty zysku?

Na wymogi prawne, implikacje podatkowe i specyfikę sytuacji finansowej i prawnej spółki.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź