Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki

Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki. Ze względu na dynamiczny rozwój biznesu i swobodę przemieszczania się coraz częściej cudzoziemcy stają się udziałowcami i członkami zarządów polskich spółek. Jeśli cudzoziemiec zamierza związać się zawodowo ze spółką na dłuższy czas, konieczne będzie uzyskanie przez niego zezwolenia na pobyt czasowy i prowadzenie działalności gospodarczej.

Komu udziela się zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

Na początku należy podkreślić, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej są zwolnieni z wymogu uzyskania takiego zezwolenia. Zezwolenia nie potrzebują również  obywatele Konfederacji Szwajcarskiej lub państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wymóg nie dotyczy także obywateli państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy przez pełnienie funkcji w zarządzie spółki. Chodzi tu o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Może to być spółka, którą cudzoziemiec utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Ponadto okoliczności sprawy mają uzasadniać pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kto udziela zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w drodze decyzji administracyjnej. Również do wojewody należy odmowa udzielenia takiego zezwolenia oraz cofnięcie go. Wniosek do wojewody należy złożyć za pośrednictwem poczty albo osobiście, na zasadach określonych przez urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec może być w reprezentowany w postępowaniu pobytowym przez pełnomocnika.

Bardzo istotne jest, że minister właściwy do spraw wewnętrznych może ograniczyć liczbę zezwoleń wydanych w ciągu roku. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, że limit wydanych zezwoleń nie został osiągnięty. W razie przekroczenia limitu wojewoda wyda decyzję odmowną.

Na jaki czas udziela się zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda decyduje o tym, na jaki czas wydaje zezwolenie. Należy pamiętać, że ten okres nie może być dłuższy niż 3 lata.

Cudzoziemiec, który ma być członkiem zarządu lub udziałowcem polskiej spółki, musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki – jakie wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać zezwolenie?

Żeby uzyskać zezwolenie na pobyt i prowadzenie działalności gospodarczej, cudzoziemiec musi złożyć wniosek na urzędowym formularzu i spełnić ustawowe wymogi. Musi wykazać, że:

  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu,
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jeśli nie ma takiego ubezpieczenia, konieczne jest przedłożenie potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
  • ma zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co ważne, cudzoziemiec nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów popełnione w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wreszcie warto podkreślić, że zajmowanie niektórych stanowisk czy wykonywanie określonych zawodów w Polsce wymaga zgody właściwego organu administracji.Jeśli cudzoziemiec ma prowadzić taką działalność, musi uzyskać zgodę organu i załączyć ją do wniosku.

Spółka, której udziałowcem lub w zarządzie której będzie cudzoziemiec, musi również spełniać szczegółowe kryteria. Przede wszystkim istotny jest dochód w określonej wysokości. Spółka ma wykazać, że w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt, dochód nie był niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym spółka ma siedzibę.

Spółka może spełnić wyżej wymieniony warunek lub wykazać, że zatrudnia co najmniej 2 pracowników przez okres 1 roku przed złożeniem wniosku. Warto podkreślić, że chodzi tu o zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto członkowie zarządu spółki nie mogą być karani za wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Treść wniosku o zezwolenie na pobyt i prowadzenie działalności gospodarczej

Cudzoziemiec, który będzie członkiem zarządu lub udziałowcem polskiej spółki, musi wskazać we wniosku swoje dane osobowe. W szczególności ma obowiązek podać, jakie ma wykształcenie i jaki zawód wykonuje.

Wniosek musi zawierać informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko cudzoziemcowi postępowaniach karnych i wykroczeniowych. Cudzoziemiec musi również zamieścić informacje o wydanych w stosunku do niego orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Cudzoziemiec, który ma być udziałowcem lub członkiem zarządu polskiej spółki, musi załączyć do wniosku załącznik z informacjami o tej spółce. Bardzo ważne jest, że to spółka, a nie wnioskodawca ma wypełnić ten załącznik. Należy w nim wskazać nazwę spółki, jej siedzibę, podstawę prawną działalności. Ponadto trzeba podać numer wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączniku wskazuje się informacje na temat pracy, którą będzie wykonywał cudzoziemiec. W szczególności chodzi o stanowisko, na jakim będzie zatrudniony. Zezwolenie uzyskane ze względu na wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki uprawnia do wykonywania pracy w charakterze członka zarządu. Podjęcie innej pracy wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na pracę. To bardzo ważne – jeśli tego nie zrobi, wojewoda może cofnąć pierwotnie udzielone zezwolenie.

W załączniku trzeba wskazać wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Spółka powinna określić zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy oraz wskazać okres, na jaki chce powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku cztery aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 45×35 mm, a także dwie kserokopie ważnego dokumentu podróży.

Do wniosku należy załączyć dokumenty, które poświadczają prawdziwość wyżej wymienionych danych. Wnioskodawca musi złożyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Jeśli dokumenty są sporządzone w języku obcym, wnioskodawca ma obowiązek dołączenia tłumaczenia, które sporządził tłumacz przysięgły.

Opłata od wniosku o zezwolenie na pobyt i prowadzenie działalności gospodarczej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt i prowadzenie działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 340 złotych. Cudzoziemiec, który stara się o udzielenie zezwolenia, ma obowiązek załączyć do wniosku potwierdzenie wniesienia opłaty.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  i prowadzenie działalności wydaje się w terminie sześćdziesięciu dni. Termin biegnie od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia go w razie stwierdzenia braków formalnych.

Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki a zezwolenie na nabycie akcji lub udziałów polskiej spółki

Na zakończenie warto wspomnieć, że cudzoziemcy mogą potrzebować zezwolenia na nabycie akcji lub udziałów polskiej spółki. Chodzi tu o sytuację, kiedy cudzoziemiec nabywa akcje lub udziały spółki, która jest właścicielem nieruchomości na terenie Polski. Uzyskanie zezwolenia będzie konieczne, jeśli w wyniku tej transakcji spółka stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź