Sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej

Sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

W polskim prawie przez własność intelektualną należy rozumieć wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej. Przykładowo są to zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp. Mówiąc inaczej, własność intelektualna to zbiór praw będący wynikiem rozmaitej aktywności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej.

Ochrona własności intelektualnej obejmuje wymienione obszary w ramach czterech aktów prawnych:

  • w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  • w zakresie prawa własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronione są utwory. Utwór definiuje się jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Warunkiem ochrony jest ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci. Pomysły nie podlegają ochronie. Szczególna ochrona przysługuje prawom pokrewnym, tj. prawom do wykonań artystycznych, fonogramów, wideogramów, nadań programów, a także pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.

Utwory i przedmioty praw pokrewnych podlegają ochronie bez konieczności rejestracji. Nie ma również obowiązku zamieszczenia na utworze jakiegokolwiek zastrzeżenia czy oznaczenia świadczącego o prawach autorskich (np. ©, All rights reserved).

Co to są prawa autorskie i jak je chronić?

Prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste i majątkowe. Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem. Są one ściśle związane z twórcą i nie mogą być zbywane. Oznacza to, że uprawnionym z tytułu autorskich praw osobistych może być tylko twórca. Co więcej, twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Nabywca praw do utworu musi respektować prawa osobiste twórcy i umożliwić mu m.in. oznaczenie utworu jego nazwiskiem, decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu, nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Nabywca nie może, bez zgody twórcy, ingerować w treść lub formę utworu. W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, autorskie prawa majątkowe podlegają obrotowi. Właściciel praw może również udzielać licencji na korzystanie z dzieła. Autorskie prawa majątkowe mogą zatem przysługiwać twórcy albo innemu pierwotnie uprawnionemu (producentowi lub wydawcy utworu zbiorowego, pracodawcy) lub nabywcy tych praw.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy:

  • wynalazki,
  • wzory użytkowe,
  • wzory przemysłowe,
  • znaki towarowe,
  • topografie układów scalonych,
  • oznaczenia geograficzne.

Na wynalazki otrzymujemy patenty. Na znaki towarowe i wzory użytkowe uzyskujemy prawo ochronne. Natomiast na wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych – prawo z rejestracji. Ustawa prawo własności przemysłowej określa przesłanki, jakie musi spełniać każdy z powyższych przedmiotów ochrony.

Kancelaria Prawna CGO Legal zajmuje się sprawami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Dotyczy to zarówno pomocy przy ewentualnej rejestracji praw, jak i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź