Polski Ład a spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

Polski Ład a spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Charakter zmian, jakie wejdą w życie z początkiem 2022 roku, zwiastuje powrót do łask spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Wyjaśniamy komu i w jakich okolicznościach opłaci się prowadzenie działalności w tej właśnie formie.

Przekształcenie w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną – kto może zyskać?

Przekształcenie powinni rozważyć przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także podmioty działające dotychczas w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Co można zyskać na przekształceniu w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną?

Uczynienie przez ustawodawcę spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych podatnikami podatku CIT roku przyczyniło się do spadku zainteresowania tą formą działalności. Polski Ład sprawił, że sytuacja może się odmienić. W kontekście wprowadzonych od stycznia 2022 zmian należy przewidywać, że spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne wrócą do łask.

Dzieje się tak za sprawą pojedynczego opodatkowania, braku proporcjonalnej składki zdrowotnej oraz braku daniny solidarnościowej.

Polski Ład a opłacalność prowadzenia spółki w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

Poniżej możesz zapoznać się z planowanymi zmianami w przepisach.

Płatnik

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Pomniejszenie podatku

Jednocześnie z art. 30a ust. 6a i 6b ww. ustawy wynika, że zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.

Wykładnia literalna art. 30a ust. 6a ww. ustawy prowadzi do wniosku, że kwotę pomniejszenia podatku można ustalić dopiero, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od dochodu spółki za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników. Przesądza o tym użycie przez ustawodawcę w treści art. 30a ust. 6a sformułowania „za rok podatkowy”.

Składka zdrowotna

Niewątpliwym plusem prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej będzie wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej.

Do tej pory składka ta była obliczana od wysokości dochodów, co rodziło liczne komplikacje, w tym ryzyko odprowadzenia jej w niewłaściwej wysokości. Od stycznia 2022 podstawę naliczenia składki zdrowotnej dla wspólników spółki komandytowej stanowiła będzie kwota przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Składka wyniesie wówczas ok. 500 zł miesięcznie.

Powyższą zmianę reguluje art. 81 ust. 2u, który stanowi, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2d i 2e, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Danina solidarnościowa

W omawianym przypadku podatek od dywidendy opłaca się w formie zryczałtowanej, która wynosi 19%. Zostało to zapisane wprost w ustawie w art. 30a. Artykuł ten z kolei nie został wymieniony w art. 30h, który reguluje zasady daniny solidarnościowej. Dywidendy nie uwzględnia się w podstawie daniny solidarnościowej. Również przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ustawy o PIT, nie są uwzględniane w podstawie daniny solidarnościowej.

Na pierwszy rzut oka powyższe regulacje mogą wydawać się skomplikowane. Opisane rozwiązania mogą jednak przyczynić się do pozytywnych zmian w zakresie rozliczeń z fiskusem. Jeżeli poszukujesz dla swojej działalności korzystniejszych form opodatkowania nasi eksperci dokonają analizy Twojej sytuacji i zaproponują konkretne rozwiązania. Mogą na przykład zasugerować udział podmiotu zagranicznego lub też inne rozwiązanie, które skutecznie przygotuje Cię na Polski Ład i wprowadzone przez niego zmiany. Zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź