E-recepcja

Publikacje

Jak założyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego?

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, przedsiębiorca może założyć tu oddział swojego przedsiębiorstwa. W niniejszym tekście zawarte zostały podstawowe informacje na temat tego w jaki sposób, w jakim czasie i za ile można taki oddział stworzyć.

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału  dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. UWAGA!!! Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu.

W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymaga się aby skompletował on następujące dokumenty oraz posiadał następujące informacje:

(a)    imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

(b)   poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

(c)    jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

(d)   jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

(e)    do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia wpisu sądowego (w kwocie 1.000 zł) oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

(f)    wniosek o wpis do systemu REGON – formularz RG-1 oraz RG-RD,

(g)   zgłoszenie identyfikacyjnego NIP – formularz NIP-2. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny nie ma jeszcze nadanego w RP numeru NIP ( gdyż rejestracja oddziału dla celów podatkowych oznacza rejestrację samego przedsiębiorcy zagranicznego jako podatnika). Jeśli oddział przedsiębiorcy zagranicznego zatrudni pracowników w Polsce, będzie miał nadany odrębny numer NIP dla celów rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym.

Zgłoszenie oddziału następuje na urzędowych formularzach.

Procedura rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego trwa, od złożenia wniosku do dokonania wpisu, ok. 2 -4 tygodni.