Podwyższenie stawki diety za podróże służbowe

Podwyższenie stawki diety za podróże służbowe

Od 28 lipca zmienia się stawka diety za podróże służbowe, która będzie wynosiła 38 zł (do 27 lipca włącznie obowiązuje składka w wysokości 30 zł). W wyniku nowelizacji zmienia się sama kwota diety. Przeznaczenie diety czy sposób jej ustalania pozostają bez zmian.

Wspomniana dieta przeznaczona jest na zwiększone koszy wyżywienia. Różni się to od diety przy podróżach zagranicznych, która pokrywa pełne koszty wyżywienia oraz (25 proc. diety) inne drobne wydatki powstałe w podróży.

Zasady ustalania wysokości diety

Dieta za podróż służbową ustalana jest w zależności od długości trwania delegacji. W przypadku, gdy podróż trwa poniżej 8 godzin dieta w ogóle nie przysługuje. Przy podróży, która trwa od 8 do 12 godzin przysługuje ½ wysokość diety. Dopiero w przypadku, gdy delegacja trwa powyżej 12 godzin przysługuje dieta pełnej wysokości.

W sytuacji, gdy podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą rozpoczętą dobę przysługuje dieta w pełnej kwocie. Przy rozpoczętej, ale niepełnej dobie do 8 godzin przysługuje połowa wysokości diety, a powyżej 8 godzin dieta pełnej wysokości.

Nie przysługuje natomiast pracownikowi dieta w trzech przypadkach:

  • jeżeli podróż trwa krócej niż 8 godzin,
  • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika
  • gdy pracownik ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie.

W przypadku, gdy pracownik ma zapewnione nieodpłatne posiłki (uzyskane w związku z zatrudnieniem) należność z diety procentowo się obniża. W przypadku śniadania i kolacji o 25 proc. diety, natomiast w przypadku obiadu o 50 proc.

Podróż w okresie obejmującym wprowadzenie zmian

Problem dotyczy podróży na przełomie 27 i 28 lipca, ze względu na nie zawarcie przepisów przejściowych w rozporządzeniu zmieniającym.

Czas za jaki ustalana jest dieta nie pokrywa się bowiem z dobą kalendarzową. Dieta za podróż służbową ustalana jest za czas liczony od wyjazdu z miejscowości rozpoczęcia podróży do powrotu do miejscowości jej zakończenia.

W przypadku gdy podróż ma miejsce na przełomie 27 i 28 lipca dieta musi zostać rozliczona proporcjonalnie. Przyjęcie całościowo składki starej bądź nowej byłoby błędne.

 Podstawa prawna:

•           par. 7  rozporządzenia  z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 167 ze zm.)

•           par. 1 i 2 rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 1481 ze zm.)

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź