System wymiany informacji w ramach Unii

Opublikowano nowelizację ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej dotyczącą wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw UE. W związku z tym ograniczeniu ulegnie możliwość uchylania się od opodatkowania polskich rezydentów uzyskujących dochody za granicą.

Nowe przepisy implementują część postanowień dyrektywy Rady 2011/16/UE z 2011 r. Zgodnie z założeniami dyrektywy państwa członkowskie uzyskują możliwość gromadzenia informacji o dochodach osiąganych na ich terytorium przez nierezydentów, a następnie przekazywania ich organom podatkowym państwa rezydencji tychże podatników.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do wyznaczenia centralnego biura łącznikowego, czyli jednostki organizacyjnej mającej służyć wspomnianej wyżej współpracy. W Polsce zadania te powierzone zostały dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu w ramach Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie. Do wymiany informacji stosowana będzie zabezpieczona sieć informatyczna (sieć CCN).

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź