Kogeneracja – kiedy i jak uzyskać koncesję na alternatywne wytwarzanie energii?

Kogeneracja – kiedy i jak uzyskać koncesję na alternatywne wytwarzanie energii?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

W dobie lawinowo rosnących cen energii przedsiębiorcy poszukują wszelkich możliwości optymalizacji jej zużycia. Jednym z ciekawych rozwiązań wartych rozważenia może okazać się kogeneracja. Czym jest i jak można uzyskać koncesję na kogenerację dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja (znana także jako skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) to proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarza się energię elektryczną i ciepło. W kogeneracji zmniejszone zostaje zużycie paliwa, co przynosi duże oszczędności finansowe i jest korzystniejsze ekologicznie w porównaniu do klasycznego procesu wytwarzania energii w tradycyjnej ciepłowni czy elektrowni, gdzie wytwarza się tylko jeden rodzaj energii.

Dla kogo kogeneracja jest dobrym rozwiązaniem?

Duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa produkcyjne, ponoszą wysokie opłaty za prąd i ciepło. Instalacja kogeneratora jest jednym ze sposobów na zmniejszenie poboru energii od dostawców. Dzięki kogeneracji energię wytwarza się o 30% bardziej wydajnie, co prowadzi do oszczędności zużycia paliwa, a to oznacza mniejsze koszty. Co więcej, niewykorzystane nadwyżki energii można sprzedać i uzyskać dodatkowy dochód. Inną zaletą kogeneracji jest ochrona środowiska, ponieważ cechuje ją niższa emisja dwutlenku węgla oraz tlenków siarki i azotu.

Dużą zaletą kogeneracji są tzw. premie gwarantowane, czyli wsparcie państwa dla energii wytworzonej w kogeneracji. Przykładowo, w jej ramach tzw. nowe małe jednostki kogeneracji (o mocy poniżej 1 MW) otrzymują stałą premię gwarantowaną do rynkowej ceny energii elektrycznej. Jej wysokość jest ustalana jednostkowo na dany rok przez Ministra Energii, a okres wsparcia może wynieść nawet 15 lat.

Jak uzyskać premie gwarantowane?

Premia gwarantowana dla nowej małej jednostki kogeneracji przysługuje, jeśli:

  1. udzielono promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z potwierdzeniem tzw. „efektu zachęty”;
  2. energię wyprodukowano w kogeneracji wysokosprawnej, czyli zapewniającej określoną oszczędność zużycia energii;
  3. wskaźnik emisji dwutlenku węgla w jednostce jest na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii.

Wytwórca składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej, zaś Prezes URE – badając m.in. tzw. „efekt zachęty” – po stwierdzeniu spełnienia wymagań, wydaje decyzję o dopuszczeniu wytwórcy do ubiegania się o wypłatę premii gwarantowanej. Po dopuszczeniu do systemu, wytwórca składa wnioski o wypłatę premii gwarantowanej za wyprodukowaną energię, dołączając do nich wymagane informacje.

Czy na kogenerację należy uzyskać koncesję?

Koncesja jest wymagana przy każdej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła. Nie ma znaczenia również ilość energii wyprodukowanej w takim źródle.

Jak uzyskać koncesję na kogenerację?

Aby uzyskać licencję należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warunki uzyskania koncesji to:

  • warunki formalno-prawne oraz organizacyjne, które potwierdzane są m.in. zaświadczeniami o niekaralności wnioskodawcy i osób uprawnionych do jego reprezentacji;
  • warunki techniczne, które potwierdzane są dokumentami takimi jak opis parametrów technicznych urządzeń, opis wykorzystania ciepła użytkowego oraz decyzje dotyczące procesu budowlanego (decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie);
  • warunki finansowe, potwierdzane dokumentami stwierdzającymi, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwości ich pozyskania, w tym sprawozdania finansowe, zaświadczenia z banków, ZUSu, Urzędu Skarbowego oraz umowa ubezpieczenia działalności.

Jak przebiega i ile trwa proces uzyskiwania licencji?

Procedura uzyskiwania koncesji podlega przepisom procedury administracyjnej. Pierwszym i najdłużej trwającym krokiem jest uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku.  Wniosek należy złożyć po zakończeniu budowy i odbiorze kogeneratora, ale przed rozpoczęciem wytwarzania energii w kogeneracji. Jeśli przedsiębiorca chce otrzymywać premie gwarantowane, trzeba pamiętać o wystąpieniu z wnioskiem o promesę koncesji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. W razie braku promesy premia nie przysługuje.

Po złożeniu wniosku Urząd Regulacji Energetyki bada kompletność wniosku, w przypadku ich wystąpienia wzywa do ich usunięcia w terminie maksymalnie 30 dni. Następnie Urząd rozpoczyna postępowanie w sprawie wydania koncesji sprawdzając czy zostały spełnione wszystkie warunki uzyskania koncesji. Również w tym czasie Urząd zawraca się do zarządu właściwego województwa o opinię (14 dni) dotyczącą możliwości uzyskania przez wnioskodawcę koncesji. Urząd powinien wydać decyzję w ciągu miesiąca, maksymalnie 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.

Kancelaria obok badania podstaw do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji, przygotowuje i wnosi w imieniu klientów wymagane pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź