Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa uregulowane zostało w art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do tego przepisu, powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego bądź prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Jak skutecznie wnieść powództwo o ustalenie stosunku prawnego?

Uwzględnienie powództwa wymaga spełnienia dwóch przesłanek:

 • istnienia interesu prawnego w żądaniu udzielenia ochrony prawnej przez wydanie wyroku ustalającego;
 • istnienia bądź nieistnienia danego stosunku prawnego bądź prawa (w zależności od rodzaju żądania udzielenia ochrony prawnej).

Powyższe przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie w dniu zamknięcia rozprawy, nie zaś w dniu wytoczenia powództwa. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, interes prawny występuje wtedy, gdy sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości, a jednocześnie interes ten nie podlega ochronie w drodze innego środka.

W konsekwencji brak interesu prawnego będzie miał miejsce wówczas, gdy stan niepewności prawnej może być usunięty w drodze powództwa o zasądzenie świadczenia. Ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego będzie miało wówczas charakter wyłącznie przesłankowy.

Jak już zostało wskazane, przedmiotem powództwa o ustalenie jest prawo lub stosunek prawny, przy czym można żądać ustalenia zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw bądź stosunków prawnych.

Reprezentacja w procesach cywilnych – kancelaria prawna Łódź

Kancelaria CGO Legal świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną oraz reprezentuje ich przed sądem między innymi w zakresie spraw o:

 • ustalenie prawa własności;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy, w szczególności w wypadkach, gdy nie została zawarta w formie pisemnej lecz jedynie ustnie;
 • ustalenie nieważności czynności prawnych, w szczególności umów, uchwał organów osób prawnych, testamentów;
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie prawa kolejności zaspokojenia w drodze egzekucji wierzytelności powoda;
 • ustalenie istnienia uprawnienia do zbycia własnościowego prawa do lokalu;
 • ustalenie skutecznego odwołania darowizny;
 • ustalenie bezprawności naruszenia dóbr osobistych;
 • ustalenie przynależności do określonej płci.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź