CRS, czyli Common Reporting Standard – czym jest?

CRS, czyli Common Reporting Standard – czym jest?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

CRS (Common Reporting Standard) nabiera coraz większego znaczenia w erze globalizacji i walki z unikaniem opodatkowania. Niniejszy artykuł to kompletny przewodnik po procedurze CRS, z którego dowiesz się, jakie państwa uczestniczą w tym procesie, jakie obowiązki nakłada on na instytucje finansowe, jakie sankcje grożą za jego naruszenie oraz jakie dane muszą być raportowane. Przekonaj się, dlaczego przestrzeganie standardów CRS staje się priorytetem dla instytucji finansowych i jakie korzyści płyną z wdrożenia tej procedury. Poznaj pełen zakres informacji na temat międzynarodowego standardu wymiany informacji podatkowych już dziś.

Czym jest CRS?

CRS (ang. Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information) jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania państw, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development).

Celem CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

Jakie akty prawne regulują problematykę CRS?

Jakie akty prawne regulują problematykę CRS?– wielostronne porozumienie właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (ang. Multilateral Competent Authority Agreement)

Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG, zmieniona dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Akty prawne regulujące CRS

Które państwa podlegają procedurze CRS?

Współpraca w ramach CRS obejmuje wymianę informacji z tzw. państwami uczestniczącymi, z którymi Polska zawarła stosowne porozumienie. Stanowi ono podstawę do automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Państwa uczestniczące– inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej

– inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Polska zawarła porozumienie, które stanowi podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych

– inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie, które stanowi podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską
Państwa uczestniczące objęte współpracą w ramach CRS

Minister właściwy do spraw finansów publicznych publikuje oraz dokonuje bieżącej aktualizacji listy państw uczestniczących. Lista ma charakter informacyjny.

CRS

Kto podlega raportowaniu w ramach CRS?

Raportowani do Ministerstwa Finansów będą wyłącznie rezydenci krajów, którzy przystąpili do CRS (państwa uczestniczące). Zgodnie z przepisami, przez „osobę raportowaną” rozumie się osobę z państwa uczestniczącego oraz osobę z państwa trzeciego inną niż:

  1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
  2. spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,
  3. podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,
  4. instytucja finansowa.

Jakie obowiązki spoczywają na raportujących instytucjach finansowych?

Raportujące instytucje finansowe mają obowiązek:

  1. stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych,
  2. rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności,
  3. gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów.

Czym jest rezydencja podatkowa i jak bezpiecznie przeprowadzić jej zmianę? Odpowiedzi poznasz w tym artykule

CRS

Jakie dane powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych w ramach CRS?

Dane, które powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych– imię i nazwisko
– aktualny adres miejsca zamieszkania
– państwo rezydencji
– numer identyfikacji podatnika (TIN) dla każdego państwa rezydencji
– data i miejsce urodzenia
– numer rachunku
– saldo/wartość rachunku
– numer i seria dowodu tożsamości
Dane w informacji o rachunkach raportowania

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków związanych z CRS?

Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami może być przedmiotem kary administracyjnej, jak również jest penalizowane na gruncie Kodeksu karno-skarbowego.

CRS

Podsumowanie

CRS to standard wymiany informacji podatkowych między państwami, mający na celu ochronę integralności systemów podatkowych i walkę z unikaniem opodatkowania. Wdrażanie CRS regulowane jest przez liczne akty prawne. Procedura CRS obejmuje wymianę informacji finansowych między tzw. państwami uczestniczącymi, co stanowi podstawę automatycznej wymiany danych podatkowych. Informacje o rachunkach raportowanych muszą zawierać szereg danych, włączając imię, adres, numer rachunku i saldo. Niedopełnienie obowiązków związanych z CRS grozi sankcjami administracyjnymi lub karą na mocy Kodeksu karno-skarbowego.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i rozwiną ciekawiące Cię kwestie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat CRS

Jakie państwa uczestniczą w procedurze CRS?

Państwa uczestniczące to te, które podpisały wielostronne porozumienie o wymianie informacji finansowych, takie jak większość państw Unii Europejskiej i inne kraje należące do OECD.

Jakie instytucje finansowe podlegają raportowaniu w ramach CRS?

Instytucje finansowe, takie jak banki, firmy inwestycyjne, fundusze oraz inne podmioty oferujące usługi finansowe, są zobowiązane do raportowania informacji o rachunkach finansowych w ramach CRS.

Jakie są obowiązki raportujących instytucji finansowych?

Instytucje finansowe mają obowiązek stosować procedury należytej staranności, rejestrować czynności podejmowane w ramach tych procedur, gromadzić wymaganą dokumentację oraz raportować informacje finansowe zgodnie z wymogami CRS.

Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z CRS?

Niedopełnienie obowiązków związanych z CRS może skutkować nałożeniem kar administracyjnych oraz sankcji karno-skarbowych, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

Jakie dane muszą być zawarte w informacji o rachunkach raportowanych w ramach CRS?

Informacje o rachunkach raportowanych w ramach CRS muszą zawierać między innymi imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatnika, dane rachunku oraz saldo lub wartość rachunku.

Czym jest wielostronne porozumienie MCAA w kontekście CRS?

Wielostronne porozumienie MCAA stanowi ramy dla międzynarodowej wymiany informacji podatkowych między państwami uczestniczącymi w CRS.

Kto podlega automatycznej wymianie informacji podatkowych na podstawie CRS?

Osoby i podmioty posiadające rachunki finansowe w instytucjach finansowych, które podlegają raportowaniu w ramach CRS, podlegają automatycznej wymianie informacji podatkowych.

Jakie są korzyści płynące z wdrożenia procedury CRS?

Wdrożenie procedury CRS przyczynia się do zwiększenia przejrzystości finansowej, walki z unikaniem opodatkowania oraz wspiera wysiłki państw w zwalczaniu oszustw podatkowych.

Czy moje dane będą bezpieczne w ramach procedury CRS?

Procedura CRS przewiduje wysokie standardy bezpieczeństwa danych, aby zapewnić poufność i ochronę danych osobowych oraz finansowych.

Jak Ministerstwo Finansów kontroluje przestrzeganie procedury CRS?

Ministerstwo Finansów monitoruje przestrzeganie procedury CRS poprzez audyty, kontrole oraz wymianę informacji z innymi państwami uczestniczącymi w CRS, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami procedury.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź