Co składa się na koszt zatrudnienia pracownika?

Co składa się na koszt zatrudnienia pracownika?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Koszty zatrudnienia pracownika w Polsce stanowią przedmiot wielu kontrowersji. Głównie wśród pracodawców, którzy uważają je za zbyt wysokie. Czy rzeczywiście? Ile tak naprawdę „kosztuje” pracownik?

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Polsce? Jakie są równice między kosztami pracodawcy zatrudniającego pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej a umowy o pracę? W niniejszym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące kosztów, jakie w związku z zatrudnieniem ponoszą pracodawcy.

Koszty zatrudnienia pracownika w Polsce na podstawie umowy o pracę

Podstawowe koszty zatrudnienia pracownika w Polsce to przede wszystkim:

 • wynagrodzenie
 • składki na ubezpieczenia społeczne, które pracodawca ma obowiązek opłacać

Składki pokrywane przez pracodawcę wynoszą:

 • 9,76% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie emerytalne
 • 6,50% na składkę rentową
 • 2,45% na Fundusz Pracy
 • 0,1% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe (w tym przypadku stopa procentowa zalecana jest od rodzaju prowadzonej działalności, ale 1,67% to standardowa wartość)

Łącznie zatem pracodawca „dokłada” 20,48% wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika zatrudnionego na etacie.

Jednak to nie wszystkie koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca. Nie wolno zapominać o kosztach obowiązkowych badań lekarskich pracowników, rekompensacie ewentualnej pracy w godzinach nadliczbowych, a także zapewnieniu wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy, kiedy przepisy tak stanowią. Często pomijanym kosztem jest również ten wiązany z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Poniesienie powyższych wydatków nie oznacza jednak, że pozostała kwota trafia do kieszeni pracownika. Przeciwnie – pozostałe wynagrodzenie brutto również podlega potrąceniom na następujące składki: emerytalną – 9,76%, rentową -1,50%, chorobową – 2,45% oraz zdrowotną – 9,00%.

Minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę a koszty zatrudnienia pracownika

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości tzw. minimalnego wynagrodzenia. Określa ono dolną granicę wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3.010,00 złotych brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie i nie zależy do stażu pracy.

Obliczając wysokość wynagrodzenia minimalnego pracownika trzeba uwzględnić składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczane do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przyjmując zatrudnienie na pełen etat w ramach umowy o pracę i z minimalnym wynagrodzeniem, pracodawca będzie musiał dołożyć do pensji pracownika 616,46 złotych. Zapłaci on bowiem następujące składki:

 • emerytalną w kwocie 293,78 złotych
 • rentową w kwocie 195,65 złotych
 • wypadkową w kwocie 50,27 złotych
 • na Fundusz Pracy w kwocie 73,75 złotych
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 3,01 złotych.

Łącznie zatem przy minimalnym wynagrodzeniu całkowity koszt pracodawcy wyniesie 3.626,46 złotych brutto.

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w Polsce na umowę zlecenie?

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie koszty ponoszone przez pracodawcę uzależnione są od profilu osoby zatrudnionej.

Osoba, która podpisuje umowę zlecenie, i dla której jest to jedyne źródło przychodów, objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz składką na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zleceniobiorca ma jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych, jeżeli ma jedno źródło przychodu. W związku z powyższym koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie będą takie same jak w przypadku umowy o pracę.

Z kolei pracownik, który zawarł równolegle kilka umów zlecenia, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z jednej umowy. Zasadniczo jest to umowa zawarta wcześniej, chyba że zleceniobiorca wybierze inną. Druga i kolejne umowy mogą być zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że z pierwszej lub wybranej umowy współpracownik uzyskuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie. W tym przypadku zleceniodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto.

Analogiczna sytuacja ma miejsce gdy zatrudnionym na umowę zlecenie jest student poniżej 26 roku życia. Za studenta uznaje się osobę przyjętą na studia, która rozpoczęła studia i nabyła prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Nie dotyczy to natomiast uczestników studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Dla umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa ustalona w tym roku (2022) na kwotę 19,70 złotych brutto za godzinę.

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w Polsce na umowę o dzieło?

Osoba, która zawiera umowę o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu ani składkom na fundusze pozaubezpieczeniowe, czyli na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oznacza to, że wykonawca dzieła nie ma obowiązku opłacania tych składek.

Wyjątki stanowią sytuacje, gdy umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy stronami, które równolegle łączy umowa o pracę, oraz gdy pracownik zawiera umowę z innym podmiotem w celu wykonania pracy na rzecz swojego pracodawcy. W obu tych przypadkach istnieje obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło.

Obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pensji pracownika

Zatrudnienie pracownika wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy. Bez względu na to, czy pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę czy o umowy cywilnoprawne, pracodawca jest zobowiązany do naliczania oraz odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika. Nierozliczenie w terminie zaliczki na podatek dochodowy wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego, jest zobowiązana do wyliczenia i pobrania od podatnika zaliczki na podatek oraz wpłacenia jej w określonym przez przepisy terminie organowi podatkowemu. Oznacza to, że płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń jest właśnie pracodawca. To do jego obowiązków będzie należało obliczenie, pobranie i wpłacenie w terminie zaliczek od podatku dochodowego do urzędu skarbowego, to jest do 20 dnia każdego miesiąca.

Koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Co do zasady, świadczenia na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowią kosztów wyłącznie te świadczenia na rzecz pracowników, które nie zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, lub też zostały z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyraźny wyłączone na mocy przepisów. Podstawowymi świadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów są wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za świadczoną pracę.

Przepisy pozwalają odliczyć takie świadczenia wypłacane na rzecz pracowników, jak na przykład:

 • wynagrodzenia za świadczoną pracę
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • pracę w nocy czy regulaminowe premie
 • wydatki ponoszone na zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej
 • posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych
 • okularów korygujących wzrok
 • wydatki na organizację imprez okolicznościowych i integracyjnych
 • wydatki na utworzenie zakładowego żłobka
 • klubu dziecięcego lub przedszkola, a także
 • dokształcanie pracowników, jeśli nowe umiejętności są potrzebne w pracy

Podsumowanie

Na koszty zatrudnienia pracownika w Polsce składa się wiele elementów, w tym przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłacane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, a także zaliczka na podatek dochodowy. Koszty pracodawcy w dużym stopniu uzależnione są też od rodzaju umowy oraz zapisów w niej zawartych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli reprezentujesz dział HR odwiedź stronę naszego działu mobility po więcej praktycznych informacji.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź