Zalety kumulacji kapitału w szwajcarskiej spółce

Zalety kumulacji kapitału w szwajcarskiej spółce
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Starszy prawnik / Adwokat

Szwajcaria kojarzy się ze społeczeństwem o dużym stopniu zamożności i słusznie. W tym zamieszkanym przez ok 8,5 mln obywateli państwie, obecnie żyje ponad 0,5 mln milionerów dolarowych co plasuje Szwajcarię w pierwszej 10 państw na świecie pod tym względem. [1] Istnieje ku temu wiele uwarunkowań, a przejrzysty i przyjezdny system podatkowy jest z pewnością jednym z nich. Analizując korzyści w zakresie opodatkowania w Szwajcarii zwrócić uwagę należy ma  ulgę od tzw. znaczącego udziału[2].

W Szwajcarii istnieje klasyczny model tzw. podwójnego opodatkowania dochodów – owoców działalności gospodarczej na poziomie dochodu podmiotu prawnego i na poziomie wypłaty zysku z tytułu udziału, uczestnictwa w podmiocie, opisane w art. 58 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer z 14 grudnia 1990 r. – (ustawa federalna o federalnym podatku bezpośrednim – tłumaczenie własne) dalej jako: DBG. Istotną odrębnością od systemu polskiego jest to, że spółki szwajcarskie mogą być opodatkowane na poziomie federalnym, kantonalnym i municypalnym. Ostatecznie zatem stawka podatku na poziomie wspólnika spółki kapitałowej zależeć będzie od miejsca zamieszkania.

Omawiana ulga powoduje jednak, że koncepcja lokowania kapitału w Szwajcarii (np. spółce szwajcarskiej) jawi się jako relatywnie korzystna i atrakcyjna. Zgodnie bowiem z art. 69 ustawy DBG wystarczy udział na poziomie 10% w kapitale (lub prawa do zysku) innego podmiotu aby móc korzystać z tego rozwiązania.  Struktura holdingowa nie musi dotyczyć zatem spółek kontrolowanych, a próg 10% zdaje się być atrakcyjny dla realizacji koncepcji dywersyfikacji dochodów poprzez udziały w spółkach, które generują wypłaty dywidendowe. Lektura tego przepisu wskazuje również na możliwość mniejszego procentowego udziału, jeśli jednak wartość ta przekracza 4 mln franków szwajcarskich, zgodnie z brzmieniem: (tłumaczenie własne):

Podatek od zysków spółki kapitałowej lub spółdzielni zmniejsza się w stosunku do dochodu netto z praw uczestnictwa w całkowitym zysku netto, jeżeli spółka lub spółdzielnia:

  1. posiada co najmniej 10 procent kapitału zakładowego innej spółki;
  2. ma co najmniej 10 procent udziałów w zyskach i rezerwach innej firmy; lub
  3. posiada prawa uczestnictwa o wartości rynkowej co najmniej miliona franków szwajcarskich;

Wyjaśnienia wymaga pojęcie uczestnictwa – (particpation ang. / Beteiligungsrechtenniem niem.), które to enumeratywne wyliczenie organów administracji podatkowej wskazuje jako obejmujące: akcje, udziały kapitałowe, udziały spółdzielcze świadectwa uczestnictwa zgodnie z Art. 656a lub świadectwa udziału w zyskach, natomiast nie obejmujące: zobowiązań, pożyczek, hybrydowych instrumentów finansowania czy innych sald kredytowych uczestnika przedsiębiorstwa lub członka spółdzielni oraz udziałów w programach zbiorowego inwestowania i równoważnych wehikułach, m.in. udziały w kapitale SICAV. [3]

Istota ulgi opisana w art. 70 DBG sprowadza się do wyliczenia dochodu z uczestnictwa netto z tej kategorii dochodów, poprzez pomniejszenie dochodu o:

  • powiązane koszty finansowania [4]
  • koszty administracyjne.

Ustawa zakłada udział kosztów administracyjnych na poziomie 5%, jednak można wykazać wyższy rzeczywisty udział. O ile koszty administracyjne nie wydają się pozycją trudną do uchwycenia, to koszty finansowania zdefiniowane są pozytywnie i negatywnie w art.70 DBG, a mimo to mogą w niekiedy budzić wątpliwości. Zgodnie z art. 70 zdanie drugie DBG koszty finansowania obejmują odsetki od zadłużenia i inne wydatki, które są ekonomicznie równoważne odsetkom od zadłużenia. W kategorii tej znajduje się przede wszystkim zatem koszt finansowania dłużnego.

Resumując wskazana ulga jest korzystna z uwagi na potencjalne odliczenie dwóch kategorii kosztów od dochodu dywidendowego celem pomniejszenia zobowiązania podatkowego. Dotyczy to również udziałów w dochodzie spółek zagranicznych. Dla ukształtowanej na zasadach holdingowej spółki szwajcarskiej stanowi to zatem korzyść, a próg wejścia ukształtowany został na potencjalnie niskim poziomie (zasadnicze 10% udziału).

Niniejsza publikacja nie stanowi porady prawnej. Sprawdź naszą witrynę poświęconą Szwajcarii – Rejestracja spółek w Szwajcarii

[1] Za Global Wealth Report Credit Suiss dostępny pod witryną : Global wealth report – Credit Suisse (credit-suisse.com)  dostęp 18 maja 2022 r. godz 14:50

[2] Tłumaczenie własne ( Particpation  Exemption ang. / Beteiligungsrechtenniem Ermässigung niem.),

[3] Federal Tax Administration SFTA , Circular Letter No. 27 (1-027-D-2009) pt. Tax reduction [participation exemption] on participation income of corporations and cooperatives Federal Tax Administration SFTA 17 December 2009

[4] Tłum własne – financing costs ang. / Finanzierungsaufwandes niem.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli kancelarii CGO Legal.

Wyróżniony ekspert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Starszy prawnik / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź