Bitmarket

Bitmarket

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem dotyczącym zakończenia działalności giełdy Bitmarket, które pojawiło się na stronie internetowej www.bitmarket.pl w dniu 8 lipca 2019 roku i związaną z tym zdarzeniem utratą przez użytkowników giełdy dostępu do zdeponowanych środków, informujemy, iż każdy pokrzywdzony może złożyć zawiadomienie o przestępstwie w jednostce organizacyjnej Policji lub Prokuratury właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Formularz zawiadomienia będzie można pobrać bezpłatnie ze strony https://cgolegal.pl/ jutro od godziny 15.  

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria również przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z listą osób pokrzywdzonych. Zarówno przygotowanie zawiadomienia, jak i jego złożenie, są nieodpłatne. Pokrzywdzeni, którzy wyrażają chęć bycia uwzględnionym w zawiadomieniu, proszeni są o przesłanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. login do giełdy Bitmarket;
 4. kwotę utraconych środków (w PLN oraz w BTC);

wraz z niżej przedstawionym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej wiadomości e-mail przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, lok. 2, bud. 14, 90−562 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000513817, REGON: 101335024, NIP: 7272785705, adres mailowy: biuro@cgolegal.pl, numer kontaktowy (+48) 42 663 65 03) w celu złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na moją szkodę w związku z zakończenia działalności giełdy Bitmarket i utratą dostępu do środków zgromadzonych na moim koncie giełdowym. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych, ich poprawienia oraz o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem tak zebranych danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, lok. 2, bud. 14, 90−562 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000513817, REGON: 101335024, NIP: 7272785705, adres mailowy: biuro@cgolegal.pl, numer kontaktowy (+48) 42 663 65 03);
 • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na moją szkodę w związku z zakończenia działalności giełdy Bitmarket i utratą dostępu do środków zgromadzonych na moim koncie giełdowym;
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystanie ze złożenia przez Administratora zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na moją szkodę;
 • podane dane będą przechowywane jedynie przez okres do czasu wysłania do mnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacji o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, potem zostaną usunięte;
 • mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

na adres mailowy: bitmarket@cgolegal.pl do dnia 12.07.2019 roku do godziny 16:45.

W odpowiedzi na zgłoszenie zawierające wyżej wskazane dane oraz oświadczenie, wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z następującą informacją dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych:

„Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, lok. 2, bud. 14, 90−562 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000513817, REGON: 101335024, NIP: 7272785705, adres mailowy: biuro@cgolegal.pl, numer kontaktowy (+48) 42 663 65 03 (dalej jako „ADO”);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na Pani/Pana szkodę w związku z zakończenia działalności giełdy Bitmarket i utratą dostępu do środków zgromadzonych na moim koncie giełdowym, na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe w Olsztynie;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wysłania do osoby zgłaszającej na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacji o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, potem zostaną usunięte;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
 • z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego;
 • w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.”

Na adres mailowy, z którego zostanie wysłane zgłoszenie, zostanie również przesłana informacja o złożeniu przez Kancelarię zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zespół CGO Legal

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź