Niezapowiedziana kontrola PIP sprzeczna z prawem

Niezapowiedziana kontrola PIP sprzeczna z prawem

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) została uprawnienie do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Tymczasem okazuje się, że jest to niezgodne obowiązującymi przepisami prawa rangi ustawowej oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Chodzi tutaj o naruszenie przepisów art. 82 oraz art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807). Ta natomiast odnosi się do ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 81 z 1947 roku w sprawie inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz protokołu do tej konwencji z 1995 roku.

Największy problem polega na tym, że zmiany wprowadzono wewnętrznym aktem prawnym – zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy (GIP) – łamiącym przy okazji przepisy ustawowe. Dlatego zarządzenie powinno zostać odwołane, a kwestie kontroli przedyskutowane w Radzie Dialogu Społecznego (RDS). W przeciwnym wypadku zasady kontroli wciąż będą sprzeczne z prawem, a co więcej – kontrolowane podmioty uzyskają roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa.

Wspomniane już art. 82-83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostały wypracowane właśnie wspólnie z RDS przez dyskusję przedstawicieli rządu oraz partnerów związkowych. Przepisy te wyłączają możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli podmiotów usługowych, na co błędnie pozwoliło zarządzenie GIP.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź