Posiadanie adresu do doręczeń nowym obowiązkiem spółek

Posiadanie adresu do doręczeń nowym obowiązkiem spółek

W październiku 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych, dotyczące m.in. zasad dotyczących wymiany korespondencji między podmiotami publicznymi a niepublicznymi. Termin zmiany, która pierwotnie miała wejść w życie 5 lipca 2022 r. ulega jednak przesunięciu.

Podmioty publiczne i niepubliczne

Do podmiotów publicznych, jak stanowi ustawa, zalicza się m.in.:

  • jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie posiadają charakteru przemysłowego ani handlowego przy spełnieniu określonych ustawą warunków
  • komornika sądowego.

Podmiotami niepublicznymi zaś są osoby fizyczne oraz inne podmioty niepodlegające kategoryzacji jako podmioty publiczne. Jako, że spółka prawa handlowego klasyfikuje się do podmiotów niepublicznych, powinna spełniać obowiązki narzucone przez ustawę.

Nowe obowiązki dla podmiotów niepublicznych
Obowiązkiem nałożonym na podmioty niepubliczne wpisane do KRS-u, jest posiadane adresu do doręczeń elektronicznych. Konieczne jest przy tym ujawnienie jego w bazie adresów elektronicznych wraz z wyznaczeniem administratora tej skrzynki. Należy podkreślić, że nie jest to zwykły adres skrzynki elektronicznej. Konieczne będzie złożenie specjalnego wniosku przez stronę rządową.

Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu umożliwienie komunikacji między podmiotami niepublicznymi a publicznymi. W ten sposób, listy polecone zostaną zastąpione doręczeniami elektronicznymi, które będą miały tożsamą moc dowodową.

Wejście w życie nowych przepisów


Pierwotnie obowiązek ten miał wejść w życie z dniem 5 lipca 2022 r., jednak został on przesunięty o trzy miesiące. Warto podkreślić, ze nie wyklucza to możliwości złożenia wniosku o nadanie elektronicznego adresu do doręczeń, bowiem już teraz spółki mogą złożyć odpowiedni wniosek.

Podstawa prawna:

•           art. 2, 8, 4, 9, 155 ust. 10, art. 151 ustawy z 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 569 ze zm.)

•           art. 8 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 1002)

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź