Mała Instytucja Płatnicza (MIP). Czym jest i jak ją zarejestrować?

Mała Instytucja Płatnicza (MIP). Czym jest i jak ją zarejestrować?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Mała Instytucja Płatnicza (MIP) to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w zakresie swojej działalności świadczą usługi płatnicze. Mowa tu o wszelkich czynnościach, które są niezbędne do prowadzenia rachunku, takich jak wpłata czy wypłata gotówki, transfer środków czy realizacja przekazów pieniężnych.

Proces rejestracji MIP wymaga zrozumienia kryteriów i przestrzegania przepisów regulujących działalność płatniczą. W tym artykule przybliżamy definicję MIP, wyjaśniamy, kto może zarejestrować taką instytucję, oraz przedstawiamy kroki niezbędne do jej utworzenia.

Dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji i jakie korzyści przynosi prowadzenie Małej Instytucji Płatniczej.

Mała instytucja płatnicza (MIP) - zestawienie

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)?

Według definicji ustawowej MIP to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.

Kto może zarejestrować Małą Instytucję Płatniczą?

MIP może zarejestrować osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba zarządzająca Małą Instytucją Płatniczą nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo gospodarcze ani skarbowe.

Aby przedsiębiorca mógł podjąć działalność w formie Małej Instytucji Płatniczej, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wynika to z faktu, że działalność w zakresie usług płatniczych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Rejestr prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wpis dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w ramach Małej Instytucji Płatniczej.

Mała instytucja płatnicza (MIP) - wykres

Co powinien zawierać wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej?

Wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej składa się na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek taki powinien zawierać:

  • wykaz usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć,
  • informacje dotyczące wnioskodawcy – imię i nazwisko albo firmę przedsiębiorcy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), a jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, powinien podać numer KRS.

Jeśli wnioskodawca zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem agentów, musi złożyć stosowne zawiadomienie na urzędowym formularzu. Jest on dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli działalność mają prowadzić oddziały przedsiębiorcy, wnioskodawca musi nadto podać ich nazwy i adresy.

Mała instytucja płatnicza (MIP) - kalkulacje

Mała Instytucja Płatnicza (MIP). Załączniki do wniosku o rejestrację MIP

To bardzo ważne, aby do wniosku o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Pozwoli to na sprawne i szybkie przeprowadzenie rejestracji bez konieczności uzupełniania braków formalnych.

Pierwszym z załączników jest schemat graficzny przedstawiający usługi płatnicze, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako Mała Instytucja Płatnicza. Schemat musi zawierać opis tych usług. Przedsiębiorca powinien też wskazać do którego z rodzajów usług płatniczych określonych w ustawie należą usługi, które zamierza świadczyć, oraz jakie podmioty będą uczestniczyć w procesie świadczenia usług.

Ze schematu powinno wynikać w jaki sposób będą przepływać środki i informacje w procesie świadczenia usługi. Ważne, aby schemat został sporządzony z zachowaniem terminów ustawowych wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

Do wniosku przedsiębiorca załącza oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Wnioskodawca powinien również potwierdzić, że zna ustawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze Małej Instytucji Płatniczej i że spełnia wymagania.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 616 PLN płatnej na rachunek Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku załącza się dokument pełnomocnictwa. Obowiązek ten nie dotyczy wnioskodawcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który działa przez swojego pełnomocnika ujawnionego w tym rejestrze.

Mała Instytucja Płatnicza musi przechowywać dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

Mała Instytucja Płatnicza (MIP). Jak złożyć wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej?

Prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i w sposób tradycyjny.

Jeśli wnioskodawca chce załatwić sprawę przez Internet, może to zrobić z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przez Skrzynkę Podawczą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednakże wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej można wysłać również pocztą tradycyjną na adres Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Istnieje również możliwość złożenia pisma osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Rozpatrzenie wniosku o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej

Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie. Ponadto odmowa nastąpi, jeżeli dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.

Komisja Nadzoru Finansowego obowiązkowo odmówi wpisu w następujących przypadkach:

  • jeżeli wobec przedsiębiorcy wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące mu wykonywania działalności gospodarczej tego rodzaju,
  • gdy wnioskodawca został wykreślony z rejestru dostawców usług płatniczych na skutek decyzji o zakazie prowadzenia takiej działalności w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Jeśli wniosek o rejestrację spełni wymogi przewidziane ustawą, Komisja Nadzoru Finansowego w ciągu 3 miesięcy dokona wpisu Małej Instytucji Płatniczej do rejestru. Dzień dokonania wpisu do rejestru oznacza dzień rozpoczęcia działalności w charakterze Małej Instytucji Płatniczej.

Działalność Małej Instytucji Płatniczej

Mała Instytucja Płatnicza w ramach swojej działalności może dokonywać wszelkich działań, które są niezbędne do prowadzenia rachunku. W szczególności przyjmować wpłaty gotówki i dokonywać wypłaty z rachunków płatniczych. Za jej pośrednictwem można dokonywać transferu środków na rachunek u wybranego dostawcy i realizować przekazy pieniężne.

Warto wiedzieć, że Mała Instytucja Płatnicza może wydawać swoje instrumenty płatnicze, a także realizować zlecenia płatnicze z wykorzystaniem tych instrumentów.

Mała Instytucja Płatnicza może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników. Należy zaznaczyć, że łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości 2000 EUR. Wysokość tej kwoty oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego dany dzień.

Swoje usługi MIP może świadczyć wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Mała Instytucja Płatnicza (MIP) – często zadawane pytania

Co to jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)?

MIP to podmiot, który świadczy usługi płatnicze, takie jak wpłaty, wypłaty czy transfer środków, i których średnia miesięczna kwota transakcji nie przekracza 1,5 mln EUR rocznie.

Kto może zarejestrować MIP?

MIP może zarejestrować osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Jakie są wymogi dotyczące osób zarządzających MIP?

Osoba zarządzająca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, gospodarcze czy skarbowe.

Gdzie należy złożyć wniosek o rejestrację MIP?

Wniosek składa się do Komisji Nadzoru Finansowego.

Co powinien zawierać wniosek o rejestrację MIP?

Wniosek powinien zawierać wykaz usług płatniczych do świadczenia i informacje o wnioskodawcy, w tym dane identyfikacyjne oraz adresy działalności.

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji MIP?

Wymagane są m.in. schemat graficzny usług płatniczych, oświadczenie o zgodności danych z prawdą, potwierdzenie znajomości warunków działalności oraz dowód uiszczenia opłaty.

Jaka jest opłata za rejestrację MIP?

Opłata wynosi 616 PLN i płatna jest na rachunek Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Czy MIP może wydawać instrumenty płatnicze?

Tak, MIP może wydawać własne instrumenty płatnicze i realizować zlecenia płatnicze za ich pomocą.

Jaki jest limit środków przechowywanych na rachunku użytkownika w MIP?

Limit wynosi równowartość 2000 EUR dla każdego użytkownika.

Czy MIP może działać poza Polską?

MIP może świadczyć usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak długo MIP musi przechowywać dokumenty?

MIP jest zobowiązana do przechowywania dokumentów przez co najmniej 5 lat od ich wytworzenia lub otrzymania.

Czy MIP podlega jakimś szczególnym ograniczeniom?

Tak, MIP musi przestrzegać określonych limitów transakcyjnych i świadczyć usługi zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź