Pomoc prawna w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji

Pomoc prawna w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji to przeciwdziałanie dopuszczania się przez przedsiębiorcę czynów nieuczciwej konkurencji. Są to działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Katalog działań uznanych za czyny nieuczciwej konkurencji został ujęty w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. Nr 153, poz. 1503). Przepis ten wymienia następujące czyny nieuczciwej konkurencji:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Wskazane wyżej czyny nieuczciwej konkurencji ustawa wymienia jedynie w formie przykładu. Jest tak, ze względu na to że, zakres czynów jakie zachodzą w praktyce obrotu gospodarczego jest zbyt szeroki i niemożliwym byłoby stworzenie zamkniętego katalogu. W rezultacie kwestię uznania danego działania za czyn niedozwolony każdorazowo rozstrzyga sąd.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – zakres działań kancelarii

Kancelaria CGO Legal wspiera przedsiębiorców w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Najpierw poprzez analizę stanu faktycznego i stanu prawnego CGO Legal ustala czy zachodzą przesłanki do dochodzenia roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli zostanie to potwierdzone, Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań przedsądowych oraz sądowych na rzecz tych przedsiębiorców, których interes został zagrożony lub naruszony.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, w związku z tym może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych),
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści (na zasadach ogólnych),
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (tylko, jeśli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony).

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców pozwala również Kancelarii na reprezentowanie podmiotów dopuszczających się czynów nieuczciwej konkurencji.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź