Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych

Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

W dzisiejszych czasach coraz więcej aktywności – szczególnie tych o charakterze biznesowym – podejmowanych jest za pośrednictwem Internetu. Wiąże się to z koniecznością spełniania coraz szerszej gamy obowiązków prawnych i informacyjnych. Wszystko to dla zapewnienia odpowiedniej ochrony zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Do tego celu służą regulaminy sklepów internetowych, których sporządzaniem zajmuje się nasza Kancelaria.

Komu potrzebny jest regulamin sklepu internetowego?

Każdy sklep internetowy ma obowiązek posiadania swojego regulaminu. Istotnym jest aby został on udostępniony konsumentowi nieodpłatnie jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeśli regulamin nie zostanie udostępniony lub nie będzie spełniał wszystkich obowiązków informacyjnych, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara grzywny. Co więcej w niektórych sytuacjach takie praktyki poczytuje się za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Kara za to naruszenie wynosi do dziesięciu procent przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Podstawy prawne

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi obowiązki ciążące na administratorach sklepów internetowych są:

 • Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144 poz. 1204);
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101 poz. 926);
 • Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

Należy jednak pamiętać, że część obowiązków ma swoje źródło w przepisach szczególnych innych ustaw, co często wynika np. z rodzaju oferowanych towarów czy usług.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin powinien przede wszystkim określać rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług – ze wskazaniem wymogów technicznych, a także zakazu dostarczania treści bezprawnych. Ponad to ważne jest też uregulowanie kwestii zawierania i rozwiązywania umów oraz postępowania reklamacyjnego.
Ustawa o prawach konsumenta szczegółowo wskazuje zaś inne kwestie informacyjne, które powinno się ująć w regulaminie. Dla przykładu mowa tutaj o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w powyższym punkcie;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie.

Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że lista ta ma charakter jedynie przykładowy. Ustawa w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przewiduje bowiem takich obowiązków ciążących na przedsiębiorcy aż dwadzieścia jeden.

Właściwie skonstruowany regulamin sklepu internetowego powinien być zgodny z prawem, realizować wszystkie obowiązki informacyjne i być wolnym od klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Bez wątpienia nie jest to dla przedsiębiorcy łatwe zadanie, dlatego warto przekazać przygotowanie regulaminu profesjonalistom.

Kancelaria prawna CGO Legal zajmuje się świadczeniem usług z zakresu sporządzania regulaminów sklepów internetowych spełniających wszelkie ustawowe wymogi. Ponadto tworzy też polityki prywatności czy regulaminy konkursów oraz zajmuje się obsługą prawną portali i sklepów internetowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź