Księgowość w małych firmach zostanie uproszczona

Księgowość w małych firmach zostanie uproszczona
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

W ostatnich dniach Sejm zaakceptował znaczącą większość poprawek do nowelizacji ustawy o rachunkowości proponowanych przez senatorów. Dotyczą one uproszczenia księgowości małych firm, w tym np. wyłączenia konieczności podawania niektórych wskaźników w sprawozdaniach finansowych.

Projekty zmian zostały przygotowane przez rząd. Ich zasadniczym celem jest dopasowanie się do wymogów Unii Europejskiej, co w prostej linii ma skutkować poprawą sytuacji małych firm. Chodzi tutaj o prostszą rachunkowość, jaka będzie przysługiwać firmom oraz organizacjom pozarządowym, które uzyskają przychód poniżej stu tysięcy złotych w skali roku.

Przede wszystkim małe firmy przygotują tzw. skrócone sprawozdania finansowe, zawierające tylko uproszczony bilans, rachunek zysków i strat, a także informację dodatkową z bardzo ograniczonym katalogiem danych. Nie będą również musiały składać sprawozdania z działalności, ale tylko pod warunkiem, że konkretne informacje z niego ujawnią we wspomnianej części dodatkowej. Co więcej, małe firmy nie będą już podlegały obowiązkowi sporządzania zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Co tyczy się spółdzielni, wyłączony zostanie obowiązek publikowania przez nie w Monitorze Spółdzielczym sprawozdań finansowych. Nadal jednak trzeba będzie przekazywać je do Krajowego Rejestru Sądowego. Niektóre inne małe organizacje pozarządowe skorzystają zaś z uproszczonej procedury ewidencjonowania przychodów i kosztów, zamiast dotychczasowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Za małe firmy w rozumieniu tych przepisów uważa się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne (i wszelkie spółki osobowe tworzone przez nie), o ile spełniają one kumulatywnie przynajmniej dwa z trzech warunków. Po pierwsze, ich suma bilansowa za rok obrotowy, w którym przygotowują sprawozdanie finansowe, nie może być większa niż cztery miliony euro, co równa się około siedemnastu milionów złotych. Po drugie, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć ośmiu milionów euro, co równa się około trzydziestu czterech milionów złotych. W końcu – przeciętne zatrudnienie nie powinno przekraczać pięćdziesięciu osób.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami z uproszczeń skorzystają także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie. Pojawia się tu jednak pewne obostrzenie – ich przychody za poprzedni rok obrotowy muszą być niższe od 1,2 miliona euro.

Przyjmuje się, iż na proponowanych uproszczeniach skorzysta blisko czterdzieści tysięcy przedsiębiorców, co pozwoli na oszczędności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych rzędu nawet 61 milionów złotych.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź