Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Rokrocznie w Polsce odnotowuje się coraz więcej przypadków niewypłacalności. Niekiedy jedynym, i jak się często zdarza ostatnim, sposobem wyjścia ze spirali zadłużenia jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Postępowanie to stanowi szansę dla tych, którzy utracili płynność finansową, aby zacząć niejako od nowa. Upadłość konsumencka to, po krótce, postępowanie sądowe, dotyczące osób, które są niewypłacalne. Ma ono na celu częściowe lub w całości umorzenie naszych długów w stosunku do wierzyciela.

Zdajemy sobie sprawę, iż wystąpienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest decyzją na ogół trudną, ale niejednokrotnie w rozmowach z Klientami podkreślamy, że jeśli cały proces zostanie przeprowadzony w rzetelny i profesjonalny sposób, przyniesie zadłużonej osobie korzystne wyjście z patowej sytuacji finansowej.  Każdy przypadek niewypłacalności osoby fizycznej jest inny, dlatego podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, przeprowadzając analizę sytuacji finansowej.

Decydując się na powierzenie sprawy nam możesz liczyć na uzyskanie usług w następującym zakresie:

 • podczas pierwszej konsultacji w Kancelarii (możliwość konsultacji również za pomocą systemu wideokonferencji), przedstawisz nam swoją sytuację finansową a my z naszej strony przekażemy Ci podstawowe informacje na temat procedury oraz wskażemy jakich dokumentów i informacji będziemy potrzebować celem sporządzenia wniosku;
 • po przekazaniu całości dokumentacji przygotujemy szczegółową analizą pisemną, w której ocenimy jakie szanse powodzenia ma złożenie w przedmiotowym przypadku wniosku o upadłość konsumencką oraz ewentualnie wskażemy inne możliwości restrukturyzacji zobowiązań finansowych;
 • przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oraz wszelkie kolejne pisma procesowe w sprawie, w tym ewentualne zażalenia na postanowienia;
 • będziemy Cię reprezentować w tzw. właściwym postępowaniu upadłościowym, następującym po ogłoszeniu upadłości;
 • sporządzimy w Twoim imieniu wszelkie wnioski w toku postępowania upadłościowego, w tym w szczególności wniosek o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych czy wniosek o zmianę ustalonego planu spłaty;
 • będziemy służyć pomocą i wsparciem merytorycznym w kontakcie z syndykiem i wierzycielami.
 • stałość kontaktu z Klientami w trakcie trwania całego, nawet kilkunastomiesięcznego, toku postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej;
 • wspieramy Klientów również po zakończeniu postępowania m.in. w razie wytoczenia powództwa z tzw. skargi pauliańskiej;
 • pomagamy Klientom zgromadzić wymagane dokumenty, jak również przeprowadzić ich selekcję;
 • w ramach dodatkowych usług zapewniamy również analizę kwestii podatkowych oraz księgowych;
 • w sposób jasny i zrozumiały tłumaczymy przebieg każdego etapu postępowania.

Kiedy możesz skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej powinieneś skorzystać, gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteś w stanie dalej regulować swoich zobowiązań finansowych oraz spłacać długów. Co ważne od 24 marca 2020 r. obowiązują przepisy, które w odróżnieniu od poprzedniej regulacji prawnej, w sposób istotny rozszerzają krąg osób uprawnionych do oddłużenia. Z nowych przepisów mogą również skorzystać osoby, których wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały oddalone na gruncie „starej” regulacji, tym osoby, które prowadziły działalność gospodarczą.

Warunki skorzystania z tej instytucji są następujące:

 • musisz być osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsumentem) – od 23 marca 2020 roku również osoby, które w przeszłości prowadziły działalność mogą złożyć skuteczny wniosek o upadłość  konsumencką;
 • musisz być osobą niewypłacalną a więc taką, która  utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
 • nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań (nie jest to obecnie przesłanka bezwzględna – sąd może mimo jej wystąpienia przystąpić do ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jeśli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi);
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do Cienie nie prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań (nie jest to obecnie przesłanka bezwzględna – sąd może mimo jej wystąpienia przystąpić do ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jeśli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi).

Co należy podkreślić przyczyny niewypłacalności od marca 2020 r. nie są badane na etapie otwarcia postępowania. Do ogłoszenia upadłości wystarczające będzie samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Dopiero później zapadnie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia. Fakt zawinionego doprowadzenia do niewypłacalności (w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) będzie aktualnie brany pod uwagę przy określeniu długości planu spłat wierzycieli. W takiej sytuacji plan spłaty wierzycieli będzie musiał być ustalony na okres od minimum trzech do maksymalnie siedmiu lat.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź