Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Karta rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele korzyści. Największą z nich jest oczywiście możliwość stałego zamieszkiwania w Polsce. Oprócz tego jej posiadacz może uczyć się i pracować na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Jednak to nie jedyne powody, dla których warto uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Spis treści

Do czego uprawnia zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE pod wieloma względami odpowiada zezwoleniu na pobyt stały. Inne są jedynie okoliczności, od których zależy uzyskanie każdego z tych zezwoleń. W obu przypadkach jednak cudzoziemcom przysługują prawie takie sama prawa, co polskim obywatelom.

Przede wszystkim cudzoziemiec ma prawo w Polsce pracować bez konieczności uzyskiwania osobnych zezwoleń. Może również uczyć się i studiować na równi z polskimi obywatelami. Rezydentowi długoterminowemu przysługują również wszelkie świadczenia z pomocy społecznej i socjalnej. Ma on również prawo do podróżowania do innych krajów strefy Schengen na takich samych zasadach jak Polacy.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat. Oznacza to, że co 5 lat należy kartę wymienić, ale nie ma konieczności ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Istotnym uprawnieniem, z którego mogą skorzystać rezydenci długoterminowi, jest wzmocniona ochrona przed wydaleniem z Polski. Postępowanie w sprawie o wydalenie osoby, która ma status rezydenta UE, może się rozpocząć tylko w przypadku poważnego zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

 • legalnie i nieprzerwanie przebywa w Polsce przez co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykaże potwierdzoną znajomość języka polskiego (na poziomie co najmniej B1).

Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Wniosek o zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względy na miejsce jego zamieszkania. Może to zrobić najpóźniej ostatniego dnia swojego legalnego pobytu w Polsce (np. w ostatnim dniu ważności karty pobytu czasowego lub wizy). Forma rejestracji wizyty wygląda różnie w poszczególnych Urzędach – jest to niekiedy rejestracja elektroniczna, ale również telefoniczna czy mailowa. Przed podjęciem przygotowań do złożenia wniosku warto odwiedzić stronę internetową konkretnego Urzędu i ustalić jak przebiega umówienie wizyty. To rozeznanie warto zrobić z pewnym wyprzedzeniem – na umówienie wizyty niekiedy czeka się kilka, bądź kilkanaście dni.

Do wniosku należy załączyć określone dokumenty. Będą to m.in.:

 • 4 aktualne fotografie,
 •  kserokopia ważnego dokumenty podróży,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca, np. aktualna umowa o pracę,
 • polisa ubezpieczeniowa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

Znajomość języka polskiego cudzoziemiec może wykazać nie tylko certyfikatem językowym wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wystarczające będzie również świadectwo ukończenia szkoły w Polsce. Zarówno podstawowej, jaki i gimnazjum, liceum, technikum czy też uczelni wyższej, o ile językiem wykładowym był język polski. Co ciekawe honorowane jest także świadectwo ukończenia szkoły za granicą, o ile kształcenie w niej odbywało się w języku polskim.

Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub zalegalizowane.

Rozważasz złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ale nie jesteś pewien, czy spełniasz wszystkie wymogi? Potrzebujesz pomocy w zgromadzeniu dokumentów i prawidłowym wypełnieniu wniosku? CGO Legal Counseling posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy cudzoziemcom, w tym ubiegającym się o status rezydenta długoterminowego UE. Zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych doświadczonych specjalistów.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź