Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego – czym różni się oddział od przedstawicielstwa?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego – czym różni się oddział od przedstawicielstwa?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego może przybierać różne formy prawne. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego oraz przedstawicielstwo to pojęcia, których często używa się zamiennie. Jest to jednak bezzasadne. Czym różni się oddział przedsiębiorcy zagranicznego od przedstawicielstwa? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Spis treści

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego – przedstawicielstwo

Instytucję przedstawicielstwa regulują przepisy ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą, prowadzenie działalności gospodarczej w RP przez przedsiębiorcę zagranicznego może przybrać formę przedstawicielstwa.

Czym jest przedstawicielstwo firmy w Polsce? Poznaj informacje nt. przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce w tym artykule.

Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować prowadzenie działalności wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego lub państwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Rejestr ten prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Wymóg wpisu do rejestru nie dotyczy utworzenia i prowadzenia przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wpis dokonywany jest na okres 2 lat od dnia jego dokonania. Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego, złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, zostaje on przedłużony na kolejny okres 2 lat. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych określa wspomniana wyżej ustawa.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek sporządzany jest w języku polskim i zawiera:

 • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
 • przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
 • adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje on działalność gospodarczą,
 2. poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji,
 3. dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie.

Powyższe dokumenty, sporządzone w języku obcym, przedstawia się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje on działalność gospodarczą, poświadcza się przez apostille albo przez legalizację.

Jeśli wniosek zawiera braki formalne, to minister wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazał w rejestrze jako siedzibę przedstawicielstwa.

Rejestr przedstawicielstw jest jawny. Zawiera dane wskazane we wniosku, numer wpisu, datę jego dokonania, ostatni dzień obowiązywania oraz datę wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. O dokonaniu wpisu oraz o każdej jego zmianie minister wydaje przedsiębiorcy zagranicznemu zaświadczenie. Dane o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu oraz przez 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Powodem odmowy wpisu do rejestru, a tym samym niemożności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego, nie zawsze są braki formalne wniosku. Minister odmawia wpisu także wtedy, gdy:

 • utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu,
 • wniosek dotyczy działalności wykraczającej poza działalność reklamową lub promocyjną.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego w formie przedstawicielstwa wiąże się z szeregiem obowiązków.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”,
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia,
 • ustanowić osobę upoważnioną w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Potrzebujesz pomocy w zakresie przedstawicielstwa?

Wiemy, jak Ci pomóc i chętnie to zrobimy. Nasz zespół ekspertów podpowie Ci również, jakich kroków należy dopilnować, jeśli chce się założyć działalność gospodarczą w Polsce. Zapraszamy do kontaktu.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego – oddział

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego tworzy się również oddziały z siedzibą na jej terytorium.

Instytucja oddziału została zdefiniowana w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. „Oddział” oznacza wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział przedsiębiorstwa stanowi więc jednostkę założoną w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Utworzenie oddziału stwarza obowiązek ustanowienia przez przedsiębiorcę zagranicznego osoby upoważnionej w oddziale do jego reprezentowania.

Prowadzenie działalności gospodarczej w RP przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału możliwe jest po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Podsumowanie

Przedstawicielstwo i oddział przedsiębiorstwa to różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego. Pierwsza z nich odnosi się do jednostek zajmujących się reklamą i promocją. Druga z kolei zajmuje się działalnością gospodarczą i dystrybucją.

Jesteś przedsiębiorcą zagranicznym? Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź