Likwidacja spółki z o.o. a niespłacone pożyczki

Likwidacja spółki z o.o. a niespłacone pożyczki
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Likwidacja spółki z o.o. to złożony i skomplikowany proces, który zmierza do zakończenia działalności spółki i wykreślenia jej z KRS. Zakres czynności podejmowanych w procesie likwidacji spółki z o.o. określają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jakie są podstawy rozwiązania spółki z o.o.? Kiedy następuje otwarcie likwidacji spółki z o.o.? Jakie czynności podejmują likwidatorzy spółki z o.o.? Jak kształtuje się kwestia likwidacja spółki z o.o. a niespłacone pożyczki – czy skutkuje ich umorzeniem? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Spis treści

Likwidacja spółki z o.o. – podstawa rozwiązania spółki z o.o.

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki z o.o. powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
 3. w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 4. ogłoszenie upadłości spółki,
 5. inne przyczyny przewidziane prawem.

Należy pamiętać, że do rozwiązania spółki z o.o. nie dochodzi wraz ze ziszczeniem się danej przyczyny. Następuje ono dopiero po przeprowadzeniu procedury likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z o.o. z rejestru.

Likwidacja spółki z o.o. – otwarcie likwidacji spółki

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, otwarcie likwidacji spółki z o.o. następuje z dniem:

 • uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd,
 • powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki,
 • zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Powoduje to konieczność zaktualizowania danych spółki m.in. w urzędzie skarbowym czy Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Likwidacja spółki z o.o. – zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki do KRS

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do sądu rejestrowego należy zgłosić:

 • otwarcie likwidacji,
 • nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych,
 • sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki.

Fakt otwarcia likwidacji spółki z o.o. musi zostać zgłoszony przez likwidatora do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od dnia otwarcia likwidacji.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. należy zgłosić elektronicznie, poprzez złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami. Wpis otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRS podlega opłacie sądowej w kwocie 250 złotych.

Z czym wiąże się odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.? Dowiedz się z naszego artykułu

Likwidacja spółki z o.o. – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Zarówno ogłoszenia o likwidacji spółki z o.o., jak i wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności dokonuje się za pośrednictwem Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wniosek o publikację składa się odrębnie, niezależnie od wniosku o wpis do KRS.

Likwidacja spółki z o.o. – podejmowanie czynności likwidacyjnych

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, likwidatorzy spółki z o.o. powinni:

 • zakończyć interesy bieżące spółki,
 • ściągnąć wierzytelności,
 • wypełnić zobowiązania,
 • upłynnić majątek spółki.

Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji. W przypadku zbycia z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Likwidacja spółki z o.o. – sprawozdanie likwidacyjne i wniosek o wykreślenie spółki z KRS

Zgromadzenie wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i po zakończeniu likwidacji spółki z o.o. Następnie likwidatorzy powinni ogłosić je w siedzibie spółki i złożyć sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS.

Do wniosku o wykreślenie spółki z KRS należy załączyć następujące dokumenty:

 • bilans likwidacyjny na dzień zakończenia likwidacji,
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona,
 • uchwałę o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki,
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności,
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji spółki,
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego i sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki.

Po stwierdzeniu, że likwidacja spółki z o.o. została przeprowadzona prawidłowo – sąd rejestrowy wykreśla ją z KRS.

Decyzja o likwidacji spółki z o.o. zapadła?

Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty oraz sprawnie przejść przez proces likwidacyjny, który jest dość skomplikowany. Zaufaj profesjonalistom!

Likwidacja spółki z o.o. a niespłacone pożyczki

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), przychodem jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze.

Do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek, jeśli umorzenie zobowiązań wiąże się z:

 • bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub
 • postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub
 • realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub
 • przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Z powyższego wynika, że aby powstał przychód podatkowy, konieczne jest faktyczne i realne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Musi mieć ono konkretny wymiar finansowy i zaistnieć na skutek otrzymania czegoś od innego podmiotu lub umorzenia istniejącego zobowiązania.

W przypadku likwidacji spółki z o.o. i wykreślenia jej z KRS nie dochodzi do żadnej z powyższych sytuacji. Nie można więc mówić o przychodzie w rozumieniu powołanych przepisów ustawy o CIT, a w szczególności o umorzeniu zobowiązania do spłaty pożyczki. Jak wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, do wygaśnięcia wierzytelności lub zobowiązań może dojść w przypadku potrącenia, odnowienia lub zwolnienia z długu.

Wartość niespłaconej pożyczki, istniejąca na dzień zakończenia likwidacji spółki z o.o. i wykreślenia jej z KRS, nie stanowi więc dla niej przychodu podatkowego. Opisane stanowisko było wielokrotnie zajmowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych przez niego interpretacjach indywidualnych.

Podsumowanie

Likwidacja spółki z o.o. to proces, który składa się z kilku etapów. Jest sformalizowany i wymaga podjęcia szeregu czynności określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Ich właściwe i terminowe przeprowadzenie pozwoli na płynną i skuteczną likwidację spółki z o.o.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zlikwidować spółkę z o.o. bądź potrzebujesz pomocy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź