Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej w Polsce – oddział aktywny a oddział pasywny

Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej w Polsce – oddział aktywny a oddział pasywny
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Oddział spółki zagranicznej to jedna z możliwych form prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w Polsce. Może ona rozpocząć działalność w ramach swojego oddziału po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka zagraniczna, która prowadzi „aktywny” oddział na terytorium Polski, jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT oraz podatku VAT. Jakie są zasady tworzenia i prowadzenia działalności w ramach oddziału spółki zagranicznej w Polsce? Jak wygląda opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej w Polsce? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Opodatkowanie oddziału

Opodatkownie oddziału spółki zagranicznej w Polsce – zasady tworzenia i prowadzenia działalności

Instytucję oddziału spółki zagranicznej w Polsce reguluje ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wynika z przepisów, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski oddziały z siedzibą na jej terytorium mogą tworzyć:

 • przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich,
 • przedsiębiorcy zagraniczni inni niż określeni powyżej, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

W ramach oddziału spółki zagranicznej w Polsce może ona wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą. Przedmiot prowadzonej przez oddział działalności nie może więc wykraczać poza przedmiot działalności prowadzonej przez spółkę zagraniczną w kraju jej siedziby.

Utworzenie oddziału stwarza obowiązek ustanowienia przez spółkę zagraniczną osoby upoważnionej do reprezentacji. Może to być wybrana osoba fizyczna, zarówno obywatel polski, jak i obcokrajowiec.

Spółka zagraniczna, która utworzyła oddział, jest obowiązana:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać Ministrowi Rozwoju i Technologii wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
Opodatkowanie oddziału spółki

Oddział spółki zagranicznej w Polsce nie posiada własnej podmiotowości prawnej, własnych organów, statutu czy kapitału zakładowego.

Spółka zagraniczna może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, spółka zagraniczna ma obowiązek złożyć do akt rejestrowych:

 • jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – odpis tych dokumentów,
 • jeżeli działa na podstawie wpisu do rejestru – odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej w Polsce – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Oddział spółki zagranicznej określany jest jako „aktywny”, gdy prowadzi ona faktyczną działalność na terytorium Polski. Wówczas spółka zagraniczna jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od dochodów osiąganych na terytorium Polski.

By stwierdzić, czy dana spółka zagraniczna będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w Polsce, należy sprawdzić, czy zostały spełnione przesłanki powstania zagranicznego zakładu tej spółki.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, pojęcie „zagranicznego zakładu” oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej.

Jak wynika z orzecznictwa, zagraniczny zakład nie jest podmiotem podatkowym – pozostaje nim spółka zagraniczna. Oddział spółki zagranicznej w Polsce nie jest więc odrębnym podatnikiem podatku CIT. Spoczywają na nim jednak takie same obowiązki, jak na niezależnych polskich podatnikach.

Jako przykład można wskazać obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy czy też obowiązek składania deklaracji rocznej. Z kolei ustawa o rachunkowości nakłada na oddział spółki zagranicznej m.in. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepisy nie określają procedury rejestracyjnej podatnika podatku CIT w Polsce. Wystarczające więc wydaje się złożenie we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia o fakcie powstania oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Wraz z nim należy złożyć potwierdzenie wcześniejszego dokonania rejestracji dla celów NIP w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku od towarów i usług (VAT).

Jak płacić niższe podatki, prowadząc biznes w Polsce? Odpowiedź poznasz w tym artykule

Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej w Polsce – podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podmioty wykonujące czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium Polski muszą dokonać rejestracji.

Podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązane złożyć zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, a więc:

 1. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
 2. eksportu towarów,
 3. importu towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów.

Ustawowa definicja podatnika podatku VAT obejmuje zarówno podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jak i poza terytorium kraju. Ustawodawca nie zastosował kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wykonującego opodatkowane czynności definiując pojęcie „podatnika”. Oznacza to, że spółka zagraniczna, która w ramach swojego oddziału prowadzi działalność w Polsce, ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Wyjątki od powyższej reguły określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy nieposiadający w Polsce:

 • siedziby – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
 • stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu – w przypadku osób fizycznych,
 • stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Opodatkowanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Przepisy unijne jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określają dowolne miejsce – inne niż siedziba działalności gospodarczej podatnika. Musi się ono charakteryzować stałością oraz odpowiednią strukturą.

Większość oddziałów spółek zagranicznych w Polsce powinna więc dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy podatku VAT. Nawet minimalny zakres świadczonych przez nie usług może kreować dla nich stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Szukasz obsługi księgowej?

Sprawdź ofertę naszego biura rachunkowego w Łodzi.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności w Polsce przez spółkę zagraniczną może przybierać różne formy. Jedną z nich jest oddział spółki zagranicznej, który zajmuje się działalnością gospodarczą i dystrybucją. Na „aktywnych” oddziałach spółki zagranicznej w Polsce spoczywa obowiązek podatkowy w zakresie podatku CIT oraz podatku VAT.

Jesteś przedsiębiorcą zagranicznym? Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź