Oddział spółki zagranicznej w Polsce. Jak go założyć?

Oddział spółki zagranicznej w Polsce. Jak go założyć?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia, 2024

Przedsiębiorcy zagraniczni chcący rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce często zastanawiają się nad wyborem formy swojej nowej działalności. Mają do wyboru założenie oddziału swojego przedsiębiorstwa bądź też utworzenie osobnego podmiotu (np. nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W niniejszym artykule skupimy się na pierwszym z wyżej wymienionych rozwiązań i wyjaśnimy w jaki sposób utworzyć oddział spółki zagranicznej w Polsce.

Check out our article on branch registration in Poland in English.

Oddział spółki zagranicznej w Polsce

Porównanie oddziału spółki zagranicznej do spółki córki

Oddział spółki zagranicznejSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka-córka)
 

Osobowość prawna

NIETAK
Wymagany udział notariusza przy rejestracji NIETAK
Zakres prowadzonej działalności Tożsamy z zakresem działalności spółki-matkiDowolny w granicach prawnie dopuszczalnych (wynikający w umowie spółki)
Kapitał zakładowy (minimalny)  NIE DOTYCZY5000 PLN

Majątek podmiotu

Część majątku spółki-matkiOdrębny od majątku spółki-matki
FirmaOryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski formą prawną oraz dopiskiem: „oddział w Polsce”.Dowolna, z oznaczeniem: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
OrganyBRAK– Zarząd
– Zgromadzenie wspólników(zasadniczo fakultatywnie)
– Rada nadzorcza
Oddział spółki zagranicznej w Polsce – podstawowe fakty

Osobowość prawna oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że oddział spółki zagranicznej nie posiada osobowości prawnej. Jest co prawda wyodrębnioną organizacyjnie jednostką, lecz w dalszym ciągu stanowi jedynie część przedsiębiorcy zagranicznego.

Oznacza to, że za zobowiązania oddziału odpowiada przedsiębiorca zagraniczny. Zasadniczo oddział nie posiada również zdolności sądowej, co oznacza to, że nie może być stroną postępowania sądowego.

Stroną ewentualnego stroną procesu (powodem lub pozwanym) będzie zatem przedsiębiorca zagraniczny. Nie dotyczy to jednak spraw pracowniczych.

W przypadku sporu sądowego pomiędzy oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego a jego pracownikiem (byłym lub obecnym), stroną postępowania będzie zawsze oddział spółki zagranicznej.

Learn more about company registration in Poland.

Jak założyć oddział spółki zagranicznej w Polsce?

Przedsiębiorcy z obszaru Unii Europejskiej mogą założyć oddział swojej firmy w Polsce praktycznie bez żadnych ograniczeń. Przedsiębiorcy z państw spoza UE mogą założyć oddział w Polsce na zasadzie wzajemności.

Oznacza to, że możliwość założenia oddziału jest uzależniona od tego, czy umowy międzynarodowe zapewniają polskim przedsiębiorcom podobnie uprawnienia za granicą. Przykładowo założenie oddziału spółki amerykańskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwe w oparciu o ratyfikowaną umowę międzynarodową – Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych pomiędzy Polską a USA z 21 marca 1990 roku.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Założenie oddziału w Polsce wymaga nadto:

 • podjęcia odpowiedniej decyzji przez przedsiębiorcę zagranicznego (np. uchwały właściwego organu spółki jak choćby zarządu lub rady dyrektorów);
 • złożenia wniosku o wpis oddziału do polskiego rejestru handlowego (KRS);
 • jeśli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie umowy spółki aktu założycielskiego, umowy lub statutu i/lub wpisu do krajowego rejestru handlowego, należy złożyć uwierzytelnione odpisy takich dokumentów wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski – razem z wnioskiem o wpis oddziału do polskiego rejestru.

Sprawdź ofertę na księgowość oddziału spółki zagranicznej naszego biura rachunkowego w Łodzi.

Siedziba oddziału spółki zagranicznej

Oczywiście oddział spółki zagranicznej powinien posiadać tytuł prawny do swojej siedziby w Polsce (np. umowę najmu). Nie ma prawnych przeszkód aby było to biuro wirtualne.

Wpis oddziału do KRS konieczny do rozpoczęcia działalności

Należy pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach swojego oddziału dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do KRS.

Chcesz założyć oddział spółki zagranicznej w Polsce?

Mamy ponad 10 lat doświadczenia w rejestracji oddziałów, spółek-córek oraz przedstawicielstw spółek zagranicznych w Polsce.

W ramach usługi pomożemy Ci wybrać optymalne rozwiązanie w zakresie działalności spółki zagranicznej na terenie Polski. Skontaktuj się z nami – otrzymasz darmową wycenę.

Kto reprezentuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego?

Przedsiębiorca tworzący oddział spółki zagranicznej w Polsce jest obowiązany ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (reprezentanta oddziału). Reprezentant działa w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy w związku z działalnością oddziału.

Nie ma żadnych szczególnych wymogów co do tego kto może być reprezentantem. W szczególności nie musi to być polski obywatel ani pracownik oddziału. Nie istnieje również wymóg, aby była to osoba władająca językiem polskim. Możliwe jest ustanowienie więcej niż jednego reprezentanta oddziału.

Reprezentant może zostać w każdej chwili odwołany przez przedsiębiorcę zagranicznego. Zarówno powołanie jak i odwołanie reprezentanta powinno nastąpić w formie pisemnej.

Oddział spółki zagranicznej w Polsce - telefon

Oddział spółki zagranicznej w Polsce po rejestracji w KRS

Po wpisie oddziału do polskiego rejestru handlowego należy dopełnić jeszcze kilku formalności. Najważniejsze z nich to:

 • zgłoszenie przedsiębiorcy zagranicznego do urzędu skarbowego – po zgłoszeniu urząd skarbowy nada przedsiębiorcy zagranicznemu osobny numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • zgłoszenie oddziału do urzędu skarbowego – jeśli oddział będzie zatrudniał pracowników, musi wystąpić o osobny numer NIP na potrzeby realizacji obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy;
 • rejestracja jako płatnika podatku VAT – jeśli oddział będzie wykonywał czynności opodatkowane tym podatkiem (przy czym rejestracji podlega przedsiębiorca zagraniczny, a nie oddział).

Wszystkie powyższe zgłoszenia należy składać na urzędowych formularzach, dostarczanych przez polską administrację skarbową.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez oddział spółki zagranicznej

Działalność gospodarcza oddziału może obejmować wyłącznie działalność, którą przedsiębiorca zagraniczny prowadzi w kraju swojej rejestracji. Stanowi to dość istotne ograniczenie w porównaniu z założeniem nowej spółki z o.o., gdyż działalność takiej spółki może być prowadzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Czy oddział spółki zagranicznej jest podatnikiem?

Jeśli oddział jest „aktywny”, tj. prowadzi działalność na terytorium Polski jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od dochodów osiąganych na terytorium Polski. Oddział jest także płatnikiem podatku VAT. Jeśli oddział zatrudnia pracowników, jest nadto płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy za swoich pracowników.

Oddział spółki zagranicznej w Polsce - dokumenty

Czy oddział spółki zagranicznej musi uzyskać numer NIP?

Oddział spółki zagranicznej w Polsce jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnej księgowości w języku polskim oraz zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości. Oddział spółki zagranicznej w Polsce może uzyskać numer NIP w Polsce jeśli jest „aktywny” tj. prowadzi faktyczną działalność na terytorium naszego kraju.

Firma oddziału spółki zagranicznej w Polsce

Firma oddziału powinna zawierać oryginalną nazwę przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski formą prawną oraz dodatkowym oznaczeniem: „oddział w Polsce”.

Chcesz założyć oddział spółki zagranicznej w Polsce?

Mamy ponad 12 lat doświadczenia w rejestracji oddziałów, spółek-córek oraz przedstawicielstw spółek zagranicznych w Polsce.

W ramach usługi pomożemy Ci wybrać optymalne rozwiązanie w zakresie działalności spółki zagranicznej na terenie Polski. Skontaktuj się z nami – otrzymasz darmową wycenę.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Oddział spółki zagranicznej w Polsce – często zadawane pytania

Czy oddział spółki zagranicznej posiada osobowość prawną?

Nie, oddział nie posiada osobowości prawnej i stanowi część przedsiębiorcy zagranicznego.

Jakie są wymogi rejestracyjne dla oddziału spółki zagranicznej w Polsce?

Wymagane jest podjęcie decyzji przez przedsiębiorcę zagranicznego oraz złożenie wniosku o wpis do polskiego rejestru handlowego.

Czy oddział musi mieć siedzibę w Polsce?

Tak, oddział powinien posiadać tytuł prawny do siedziby w Polsce, np. umowę najmu.

Kiedy oddział spółki zagranicznej może rozpocząć działalność?

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kto może reprezentować oddział przedsiębiorcy zagranicznego?

Przedsiębiorca zagraniczny musi ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentacji.

Czy oddział spółki zagranicznej jest podatnikiem VAT w Polsce?

Tak, jeśli prowadzi działalność na terytorium Polski.

Jakie są obowiązki podatkowe oddziału spółki zagranicznej?

Oddział jest zobowiązany do zapłaty CIT od dochodów osiąganych w Polsce oraz jest płatnikiem VAT.

Czy oddział musi prowadzić oddzielną księgowość?

Tak, oddział jest zobowiązany do prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami.

Czy zakres działalności oddziału może różnić się od spółki-matki?

Nie, działalność oddziału powinna być tożsama z działalnością spółki-matki.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania oddziału?

Wymagane są uwierzytelnione odpisy dokumentów założycielskich spółki-matki oraz ich tłumaczenia na język polski.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź