Spółka z o.o. – wady i zalety

Spółka z o.o. – wady i zalety
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Spółka z o.o. to jedna z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności w Polsce, ceniona za swoje zalety, ale też obciążona pewnymi wadami.

W naszym artykule analizujemy, czym jest spółka z o.o., przedstawiamy jej zalety, takie jak osobowość prawna czy ograniczona odpowiedzialność wspólników, a także omawiamy wady, w tym sformalizowaną procedurę założenia i podwójne opodatkowanie.

Nasz przewodnik po spółce z o.o. dostarcza kompleksowych informacji, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję o wyborze tej formy działalności gospodarczej.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

Spółka z o.o. – co to jest?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. to spółka kapitałowa. Może ją utworzyć jedna albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Nie może ona zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za jej zobowiązania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 000 złotych.

Spółka z o.o. – jakie są jej zalety?

Spółka z o.o. jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jakie są jej zalety?

1. Osobowość prawna spółki z o.o.

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Osobowość prawną przypisuje się spółce z o.o. dopiero z chwilą wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

2. Ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Wśród zalet spółki z o.o. należy wymienić również wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym. Co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki – odpowiada ona za swoje zobowiązania samodzielnie.

Odpowiedzialność wspólników ogranicza się jedynie do wysokości posiadanych udziałów. Można ją rozszerzyć na ich majątek osobisty jedynie w wyjątkowych przypadkach.

3. Niskie koszty założenia spółki z o.o.

Kolejną zaletą spółki z o.o. są niskie koszty jej założenia. Obejmują one koszty związane ze spisaniem umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wniesieniem wkładu. Koszty te ulegają zmniejszeniu w przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Internet – pozwala to na uniknięcie kosztów notarialnych.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

4. Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet

Jako zaletę spółki z o.o. należy wymienić również możliwość jej zarejestrowania przez Internet. Uproszczona procedura założenia spółki z o.o. za pomocą systemu teleinformatycznego pozwala na ominięcie wizyt w różnych urzędach. Zarówno wysłanie, jak i opłacenie wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem darmowego systemu S24 zajmuje obecnie kilka minut.

5. Nadanie numerów NIP i REGON od ręki

Podczas rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o nadanie numerów NIP i REGON przekazywany jest automatycznie do urzędu skarbowego i urzędu statystycznego. Obecnie nadanie spółce z o.o. numerów NIP i REGON następuje w ciągu około 2 dni od rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

6. Niski minimalny kapitał zakładowy

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy określa umowa spółki, jako jeden z jej obowiązkowych elementów. Można go podwyższyć lub zmniejszyć w każdym czasie.

Kapitał zakładowy tworzą udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Mogą mieć one równą albo nierówną wartość nominalną. Wartość udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Objęte udziały dają prawo głosu na zgromadzeniach i umożliwiają współdecydowanie o sprawach spółki.

7. Możliwość założenie jednoosobowej spółki z o.o.

Za zaletę należy uznać również możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. Stanowi ona wyjątek od reguły, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wprowadzenie takiego rozwiązania miało na celu umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na obniżenie ryzyka gospodarczego oraz podatków.

Formalności związane z założeniem spółki z o.o. Cię przerażają?

Pozwól sobie pomóc! Nasi specjaliści zadbają, aby ten skomplikowany proces przebiegł sprawnie, a Twoja działalność rozwijała się zgodnie z przepisami.

Spółka z o.o. – jakie są jej wady?

Mimo licznych zalet spółki z o.o. cenionych przez przedsiębiorców ma ona również wady, które przedstawiamy poniżej.

1. Sformalizowana procedura założenia spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, proces założenia spółki z o.o. składa się z kilku etapów:

  1. zawarcia umowy spółki,
  2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
  3. powołania zarządu,
  4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
  5. wpisu do rejestru.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymogów dochodzi do powstania spółki z o.o.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

2. Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Jak wskazują przepisy Kodeksu spółek handlowych, umowę spółki z o.o. należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. Można jednak też to zrobić przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Dlaczego sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego można uznać za wadę spółki z o.o.? Wiąże się ono z:

  • dodatkowymi kosztami dla wspólników,
  • potrzebą zgromadzenia odpowiednich dokumentów,
  • koniecznością umówienia się na wizytę w kancelarii notarialnej.

W przypadku dużej liczby wspólników zajmuje to więcej czasu niż zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana umowy spółki z o.o., bez względu na formę jej zawarcia, wymaga wizyty w kancelarii notarialnej.

3. Podwójne opodatkowanie dochodów z działalności spółki z o.o.

Za wadę spółki z o.o. można uznać także jej podwójne opodatkowanie. Zysk spółki z o.o. jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Jeśli spółka z o.o. wypłaci zyski swoim wspólnikom, to jest ona opodatkowana również podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Podatek obciążający spółkę z o.o. wynosi odpowiednio 9% albo 19%, przy czym niższa stawka jest stosowana tylko wobec podmiotów, które w danym roku obrachunkowym nie uzyskały przychodów przekraczających równowartość kwoty 2 000 000 euro. W przypadku wyższych przychodów stosujemy wyższą stawkę podatkową.

4. Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Zarząd spółki z o.o. obowiązany jest corocznie sporządzić i złożyć do sądu rejestrowego sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten jest niezależny od faktu, czy spółka z o.o. osiągnęła w danym roku jakiekolwiek przychody.

Niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego zagrożone jest odpowiedzialnością finansową – wspólnicy spółki z o.o. mogą zostać obciążeni karą do nawet kilku tysięcy złotych.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

5. Obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości

Kolejną wadą spółki z o.o. jest obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Jest to skomplikowany i sformalizowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i finansowych. W praktyce wiąże się to z dodatkowymi kosztami, bowiem przedsiębiorcy zmuszeni są powierzyć czynności księgowe podmiotom zewnętrznym.

W przypadku mniejszych spółek z o.o. istnieje jednak możliwość zastosowania wyjątków pozwalających na korzystanie z tzw. uproszczonej księgowości.

6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, za zobowiązania spółki z o.o. zaciągnięte w stosunku do osób trzecich odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Jeśli jednak spółka z o.o. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, wówczas wierzyciele mogą domagać się spłaty od członków zarządu. W takim przypadku odpowiadają oni całym swoim majątkiem bez ograniczenia.

Szczegóły dotyczące odpowiedzialności członków zarządu w spółce z o.o. poznasz w tym artykule.

7. Długotrwała procedura likwidacyjna

Za wadę spółki z o.o. można uznać również długotrwałą procedurę jej likwidacji. Wymaga ona zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz ustanowienia likwidatorów. Podejmując decyzję o zakończeniu działalności spółki z o.o., należy liczyć się z przejściem procedury likwidacyjnej, która trwa dłużej niż proces jej założenia.

Spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spolka zoo, sp. zoo

Podsumowanie

Spółka z o.o. to forma prowadzenia działalności posiadająca zarówno wady, jak i zalety. Mimo że prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z licznymi formalnościami oraz wyższym kosztami obsługi, w ogólnym rozrachunku należy uznać jej założenie za bardzo korzystne posunięcie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Spółka z o.o. – często zadawane pytania

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności gospodarczej, która umożliwia prowadzenie firmy z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników.

Jakie są główne zalety spółki z o.o.?

Do głównych zalet należą osobowość prawna, ograniczona odpowiedzialność wspólników, niskie koszty założenia, możliwość rejestracji przez Internet, nadanie numerów NIP i REGON od ręki, niski minimalny kapitał zakładowy oraz możliwość założenia jako jednoosobowa działalność.

Jakie są wady spółki z o.o.?

Do wad zalicza się sformalizowaną procedurę założenia, konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, podwójne opodatkowanie, obowiązek składania sprawozdań finansowych, prowadzenia pełnej księgowości, odpowiedzialność członków zarządu oraz długotrwałą procedurę likwidacyjną.

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł.

Czy możliwe jest założenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Tak, jest możliwe założenie spółki z o.o. jako jednoosobowej działalności.

Jakie obowiązki ciążą na zarządzie spółki z o.o.?

Zarząd spółki z o.o. odpowiada za prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz za obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych.

Czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość?

Tak, spółki z o.o. są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o.?

Proces likwidacji spółki z o.o. jest długotrwały i wymaga spełnienia szeregu formalności, w tym ustanowienia likwidatorów i zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Czy spółka z o.o. może zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.?

Nie, spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Jakie są koszty założenia spółki z o.o.?

Koszty założenia spółki z o.o. obejmują koszty notarialne, rejestracyjne oraz wniesienie wkładu, które mogą być zredukowane przy rejestracji online.

Jakie są zasady odpowiedzialności wspólników w spółce z o.o.?

Wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają tylko do wysokości wniesionych udziałów i nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź